ไลฟ์สไตล์
100 year

คาถา(ไม่)กลัวเข็ม ทองย้อย แสงสินชัย

รัก-ยม
20 มิ.ย. 2564 05:03 น.
SHARE

สวัสดีครับท่านอาจารย์ มีเรื่องรบกวนท่านอาจารย์ครับ

อย่างที่ทราบว่าตอนนี้รัฐบาลเร่งฉีดวัคซีนโควิดให้กับคนทั้งประเทศ แต่ก็มีคนจำนวนมากกลัวเข็มฉีดยา พานให้ไม่อยากฉีด เท่าที่สัมผัสกับตัวเอง รู้เลยว่ามีคนกลัวเข็มมากจริง เลยอยากขอคำแนะนำว่ามีคำสอนพุทธศาสนาตรงไหนบ้างที่จะทำให้คนมีความกล้าไม่กลัวเข็ม ก่อนฉีดสมควรระลึกนึกถึงเรื่องใด

หรือตอนกำลังฉีดควรนึกถึงอะไร ที่จะได้ทำให้ความกลัวหายไป ผมคิดว่าน่าจะมีประโยชน์ต่อประชาชนจำนวนมากในขณะนี้ครับ...ต้องขออภัยหากเป็นการเพิ่มภาระให้อาจารย์โดยใช่เหตุ แต่พอมาคิดถึงประโยชน์ของชนจำนวนมากที่จะได้รับจากคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ ผมก็คิดว่าต้องรบกวนท่านอาจารย์ครับ

“Kendee Bua–anan” โพสต์เฟซบุ๊กถามสื่อผ่านไปยัง “ทองย้อย แสงสินชัย”

นาวาเอก ทองย้อย แสงสินชัย 11 มิถุนายน 2564 เวลา 10.48 น. โพสต์เรื่องราวนี้ไว้ให้หัวเรื่องว่า “คาถากลัวเข็ม” ขออนุญาตคัดลอกมาให้อ่านด้วยข้อมูลที่น่าสนใจเข้ายุคสมัย

...มีญาติมิตรขอคำแนะนำมา แต่ผมอ่านแล้วเห็นว่าเป็นข้อเสนอแนะและเป็นข้อเสนอแนะที่ดีมากด้วย ก็จึงเต็มใจจัดให้...ด้วยความขอบคุณ ผมตั้งชื่อว่า “คาถากลัวเข็ม” แต่ขอเรียนว่านี่ไม่ใช่คาถาอาคมที่ท่องแล้วขลังศักดิ์สิทธิ์ ท่องแล้วไม่กลัวเข็มฉีดยาหรือท่องแล้วเข็มแทงไม่เข้า นี่เป็นคาถาสำหรับสวดเพื่อตรองตรึกศึกษา ใครยังไม่เคยเห็นมาก่อนก็ลองอ่านดู อ่านแล้วก็ลองตรองตรึกดูว่าท่านพูดถึงเรื่องอะไร ถ้าศรัทธาเลื่อมใสก็ลองพยายามท่อง ท่องเฉพาะภาษาบาลี แต่ใครมีอุตสาหะจะท่องคำแปลด้วยก็ยิ่งดี ท่านจะใช้วิธีเปิดอ่านก็ได้ แต่ผมไม่สนับสนุน ผมสนับสนุนให้ท่านใช้วิธีท่อง เก็บข้อความไว้ในความจำ ไม่ใช่เก็บไว้ในเครื่องหรือในหนังสือ

คำแปลที่ขึ้นต้นว่า “มนุษย์ทั้งหลายเป็นอันมากอันภัยคุกคามแล้ว” เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ “อันภัยคุกคามแล้ว” ก็คือกลัวสารพัดที่จะกลัว เมื่อกลัวก็วิ่งหาที่พึ่ง ตรงหาที่พึ่งนี่แหละคือหัวใจที่ท่านสอน ที่พึ่งก็มีทั้งที่พึ่งที่ “เขมะ” คือปลอดภัยแน่ๆ และที่ “อเขมะ” คือพึ่งได้แต่ไม่ปลอดภัย

ซึ่งเป็นที่มาของชื่อคาถา “เขมาเขมสรณคมนปริทีปิกคาถา” แปลว่า คาถาที่แสดงการหาที่พึ่งที่เขมะและไม่เขมะ

โปรดสังเกตว่า ท่านไม่ได้ปฏิเสธว่าภูเขา ต้นไม้ เจ้าที่เจ้าป่าหรืออะไรๆ ที่มนุษย์ชอบพึ่งกันนั้นไม่ใช่ที่พึ่ง ท่านบอกว่าเป็นที่พึ่งได้ แต่ไม่ปลอดภัยแท้ ที่ปลอดภัยแท้คือพึ่งอะไร พึ่งอย่างไร โปรดศึกษาดู ไม่ได้ขอให้เชื่อ ไม่ได้ขอให้พึ่ง แต่ขอให้ศึกษาดู เมื่อศึกษาจนเข้าใจเข้าถึงแล้ว ก็ตัดสินใจเอาเองว่าจะพึ่งหรือไม่พึ่ง

ข้อความภาษาบาลีท่านแต่งเป็นกลอน “กลอน” ในภาษาบาลีท่านเรียกว่า “คาถา” เพราะฉะนั้นข้อความนี้คือ “คาถา” ตัวจริง ไม่ใช่คำบาลีปนไทยคำสองคำที่เอาไปท่องกัน แล้วก็เรียกกันว่า “คาถา”

ข้อความคำสอนที่สอนไม่ให้กลัวอะไรๆยังมีอีก และที่ตรงกับเรื่องดีกว่านี้ก็คงมี แต่ผมนึกไม่ออก นึกได้แต่คาถานี้ ญาติมิตรท่านใดนึกได้ขอแรงช่วยกันเข้ามาเติมเต็มให้ด้วยนะครับ

O O O

เขมาเขมสรณคมนปริทีปิกคาถา (เขมาเขมะสะระณะคะมะนะปะริทีปิกะคาถา)

พะหุง เว สะระณัง ยันติ ปัพพะตานิวะนานิ จะ อารามะรุกขะเจตยานิ มะนุสสา ภะยะตัชชิตา. มนุษย์ทั้งหลายเป็นอันมากอันภัยคุกคามแล้ว ย่อมถึงภูเขาทั้งหลายบ้าง ป่าทั้งหลายบ้าง อารามแลต้นไม้ที่เป็นเจดีย์ทั้งหลายบ้าง ว่าเป็นสรณะ

เนตัง โข สะระณัง เขมัง เนตัง สะระณะมุตตะมัง เนตัง สะระณะมาคัมมะ สัพพะทุก ขาปะ มุจจะติ. นั่นไม่ใช่สรณะอันเกษม นั่นไม่ใช่สรณะอันอุดมเขาอาศัยอันนั้นเป็นสรณะแล้วย่อมไม่พ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ โย จะ พุทธัญจะ ธัมมัญจะ สังฆัญจะ สะระณัง คะโต จัตตาริ อะริยะสัจจานิ สัมมัปปัญญายะ ปัสสะติ. ส่วนว่าผู้ใดถึงพระพุทธด้วย พระธรรมด้วย พระสงฆ์ด้วย ว่าเป็นสรณะแล้ว มาเห็นอริยสัจทั้งสี่ด้วยปัญญาอันชอบ...ทุกขัง ทุกขะสะมุปปาทัง ทุกขัสสะ จะ อะติกกะมัง อะริยัญจัฏฐังคิกัง มัคคัง ทุกขูปะสะมะคามินัง. คือทุกข์ แลตัณหาเป็นแดนเกิดขึ้นพร้อมแห่งทุกข์ คือสมุทัย แลความก้าวล่วงทุกข์คือนิโรธแลมรรคมีองค์แปดอันไปจากข้าศึก ให้ถึงพระนิพพาน เป็นที่เข้าไประงับทุกข์

เอตัง โข สะระณัง เขมัง เอตัง สะระณะมุตตะมัง เอตัง สะระณะมาคัมมะ สัพพะทุกขา ปะมุจจะตีติ. นี่แหละเป็นสรณะอันเกษม นี่เป็นสรณะอันอุดมผู้นั้นอาศัยอันนี้เป็นสรณะแล้ว ย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ ดังนี้ (ที่มา : พุทธวรรค ธรรมบท พระไตรปิฎกเล่ม 25 ข้อ 24)

O O O

“โพชฌงคปริตร” อีกบทสวดมนต์สำคัญที่หลายคนเชื่อศรัทธากันว่าเป็นคาถารักษาทุกโรค ทั้งยังทำให้ร่างกาย จิตใจเข้มแข็ง มีอานุภาพให้การเจ็บไข้ได้ป่วยทุเลาเบาบางลงไปได้

“โพชฌงค์” นั้นแปลว่าองค์แห่งโพธิ หรือองค์แห่งโพธิญาณ กล่าวกันว่าหากสวดมนต์บทนี้ด้วยความเข้าใจในสาระแล้วก็จักมองเห็นว่าความเจ็บป่วยไม่ใช่เรื่องใหญ่

ตัดตอนตัวอย่างคำแปลบทสวด “โพชฌงค์ 7 ประการ” คือ สติสัมโพชฌงค์ ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ วิริยะสัมโพชฌงค์ ปีติสัมโพชฌงค์ ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ สมาธิสัมโพชฌงค์ และอุเบกขาสัมโพชฌงค์...เป็นธรรมอันพระมุนีเจ้า ผู้ทรงเห็นธรรมทั้งปวงตรัสไว้ชอบแล้ว อันเป็นบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มาก

...ย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้ และเพื่อนิพพานด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ ขอความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ท่านตลอดกาลทุกเมื่อ ในสมัยหนึ่งพระโลกนาถเจ้าทอดพระเนตรเห็นพระโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเป็นไข้ได้รับความลำบากจึงทรงแสดงโพชฌงค์ 7 ประการให้ท่านทั้งสองฟัง ท่านทั้งสองนั้นชื่นชมยินดียิ่ง ซึ่งโพชฌงคธรรม โรคก็หายได้ในบัดดล

ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้...ผู้ที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมโพชฌงค์ก็จะเข้าใจความธรรมดาของชีวิตว่าเป็นของไม่เที่ยง มีการแตกดับไปเป็นของธรรมดา เมื่อเข้าใจก็จะเห็นความแตกดับเป็นเรื่องที่ปกติ

สิ่งใดเกิดมาสิ่งนั้นย่อมดับไป ก็จะทำให้มุ่งรักษาใจไม่ให้ป่วย...

“ศรัทธา”...นำมาซึ่งปาฏิหาริย์? เชื่อไม่เชื่อโปรดอย่าได้...“ลบหลู่”.

รัก-ยม

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

วัคซีนโควิดฉีดวัคซีนฉีดวัคซีนโควิดกลัวเข็มกลัวเข็มฉีดยารัก-ยมเหนือฟ้าใต้บาดาล

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 06:55 น.