ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ร่วมงานกับเรา

- รายละเอียดงาน

รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานด้านวางแผนการพัฒนาเว็บไซต์ และแอพพลิเคชั่น ควบคุมขอบเขต ระยะเวลาในการพัฒนา และทรัพยากรที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นได้ตรงความต้องการของผู้ใช้และบริษัท

บทบาทหน้าที่หลัก

 • วิจัย วิเคราะห์ สรุปผลความต้องการของผู้ใช้ (user insights) และนำมาวิเคราะห์ร่วมกับความต้องการจากผู้ใช้ และทางธุรกิจ รวมทั้งประเมิน เพื่อออกแบบนวัตกรรมที่สร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจและเป็นประโยชน์ทั้งกับผู้ใช้และบริษัท
 • วางแผนการพัฒนาเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นเพื่อตอบสนองต่อกลยุทธ์ของบริษัท และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน
 • มีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการพัฒนา และมอบหมายงานให้แก่ทีมพัฒนาฯ
 • บริหารจัดการการพัฒนาเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นไทยรัฐ ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
 • ควบคุมและบริหารทรัพยากรและงบประมาณของส่วนงานในการดำเนินงานให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
 • คาดการณ์และปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับปัจจัยและสภาพแวดล้อมทางความต้องการ ของผู้ใช้ และทางธุรกิจที่เปลี่ยนไป
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

- คุณสมบัติ

 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความเข้าใจและมีพื้นฐานในการพัฒนาด้าน Programming, Design และ Content
 • มีความรู้เรื่อง Project Management
 • เข้าใจเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานออนไลน์และแอพพลิเคชั่น
กรอกใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

 

 • พัฒนากลยุทธ์ และ เทคนิคการทำ SEO เพื่อให้สามารถทำอันดับที่ดีบน Search Engine ในทุกการเปลี่ยนแปลง
 • กำหนดกลยุทธ์ วิธีการทำงาน การวัดผลการทำ SEO เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ
 • สร้าง จัดการ และบริหารฐานข้อมูลลิงก์และแท็ก
 • สื่อสาร/อธิบาย โครงสร้างและการทำ SEO ให้ทีมเข้าใจ
 • ติดตามประเมินผล และพัฒนา SEO 
 • กำหนด Timeline การทำ SEO
 • วิเคราะห์คำค้น และนำมาปรับเป็นแผนงาน
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

- คุณสมบัติ

 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรับผิดชอบสูง และทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี และ ยังคงสนุกกับมันได้
 • มีทัศนคติในการทำงานเชิงบวก และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน และ มีผลงานการทำ SEO
 • มีความรู้ด้าน Google Analytics, AdWords, FB, Webmaster tool หรือเครื่องมือจาก Third-party อื่นๆ
 • มีทักษะในการปรับ on-page และ off-page ได้เป็นอย่างดี
 • สมรรถนะ (Competencies)

  • พร้อมทำงานเป็นทีมมีความคิดสร้างสรรค์ ชอบความท้าทาย กระตือรือร้น พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่เพื่อพัฒนาความสามารถของตัวเองอยู่เสมอ
  • เป็นนักเจรจาต่อรอง
กรอกใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

1. ทำอาหารไทยและอาหารต่างชาติ  สร้างเมนูอาหารใหม่

2. ดูแลล้างทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในครัว รวมถึงพื้นที่ภายในครัว  

- คุณสมบัติ

1. เพศชาย/หญิง มีใจรักในการทำอาหาร

2. มีประสบการณ์ในการทำอาหาร

กรอกใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

1. ขับรถรับ-ส่งผู้บริหารฯ

2. บำรุงดูแลรักษารถยนต์ของบริษัทให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

3. ปฎิบัติตามคำสั่งหรืองานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

- คุณสมบัติ

1. เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี วุฒิการศึกษา ม.3

2. มีบุคคลค้ำประกันการทำงาน

3. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล

4. มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลบำรุงรักษารถยนต์

5. รู้เส้นทางทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

กรอกใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

- ทำข่าว สกู๊ป เจาะลึกประเด็นตามหมายข่าวที่ได้รับมอบหมาย
- เขียนสคริปข่าวหรือรายการที่เกี่ยวข้องกับข่าว
- รายงานข่าวแต่ละช่วงข่าว และเป็นผู้ดำเนินรายการ

- คุณสมบัติ

1. เพศชาย หรือหญิง อายุระหว่าง 22 ปีขึ้นไป 

2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขานิเทศศาสตร์ - วารสารศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. ประสบการณ์ตรงอย่างน้อย 1 ปี

4. มีความอดทน รับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา มีวินัยในการทำงาน

5. มีประสบการณ์เป็นผู้สื่อข่าวต่างประเทศ  จะพิจารณาเป็นพิเศษ

6. สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

กรอกใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

- ออกแบบโครงสร้างและดูแล Website , Micro site ให้มีความทันสมัยและตรงตามภาพลักษณ์องค์กร

- ศึกษาค้นคว้า และนำเสนอเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาหน้าเว็บไซต์ให้สะดวกต่อการเข้าถึงและมีความทันสมัย

- พัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อสนับสนุนผู้ใช้/องค์กร

- วิเคราะห์และประเมินความต้องการของผู้ใช้ได้อย่ามีประสิทธิภาพ

- จัดทำแผนการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ได้รับมอบหมาย

- ควบคุมงานพัฒนาที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์ และเสร็จสิ้นภายในเวลาที่กำหนด และมีคุณภาพ

- ประสานงานกับผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน เพื่อทำเอกสารการพัฒนาระบบ

- พัฒนาและปรับปรุงเว็บแอปพลิเคชัน ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงเว็บแอปพลิเคชัน

- แก้ไขปัญหาของเว็บแอปพลิเคชัน ที่พบระหว่างการใช้งาน

- สื่อสาร/ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันภายในทีม

- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

- คุณสมบัติ

- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ในทางด้าน Frontend ไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีประสบการณ์หรือมีความสนใจทางด้าน   UI / UX ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

- มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนา เว็บแอปพลิเคชัน

- มีความรู้ความเข้าใจ CSS Stylesheet, HTML มากเป็นพิเศษ ,Json, React , Javascript 

- มีความรู้ความเข้าใจ Client-Side Script และ Server-Side Script

กรอกใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

 • มีส่วนร่วมในการกำหนดแผนกลยุทธ์การตลาดของสินค้า รวมถึงบริการต่างๆ ให้มีความเหมาะสม
 • ร่วมจัดทำแผนการสื่อสารการตลาด เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร และโฆษณาสินค้า รวมถึงบริการต่างๆ ให้ตอบสนองแผนงานกลยุทธ์ของบริษัท วิเคราะห์ rating จัดทำ campaign และ กิจกรรมการตลาด
 • ร่วมวางแผน ติดตาม กำหนดเป้าหมายการทำงาน 
 • ** สังกัด Thairath TV

- คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารจัดการ การตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย / หญิง (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร)
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ด้านการตลาด
 • หากมีประสบการณ์จากธุรกิจโทรทัศน์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ภาษาอังกฤษ ฟัง/พูด/อ่าน/เขียน อยู่ในเกณฑ์ดี
 • ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ ชอบงานท้าทาย มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดี
กรอกใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

1.บริหารจัดการช่องทางโซเชียลมีเดียของไทยรัฐทุกช่องทาง ทำการโพสต์ข่าว สร้าง engagement และกิจกรรมต่างๆ

2.หาประเด็นข่าวใหม่ๆสำหรับการทำข่าวที่มาจากโซเชียลมีเดีย พร้อมประสานงานข้อมูลและแหล่งข่าวเพื่อส่งประเด็นให้กับทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์และทีวี

3.บริหารจัดการและสร้างสรรค์เนื้อหางานจากลูกค้าเพื่อการโพสต์โฆษณาลงในโซเชียลมีเดีย

- คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. เพศชาย / หญิงอายุระหว่าง 23 ปี ขึ้นไป (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร)

3. ประสบการณ์ 2 ปี ในงานด้านการเขียน Script ข่าว

4. สามารถใช้งานโซเชียลมีเดียได้อย่างคล่องแคล่ว 

5. สามารถการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

6. มีความยืดหยุ่นในเรื่องของเวลาทำงาน ทำงานเป็นกะได้

7. เป็นผู้ที่มีไหวพริบดี จับประเด็นเก่ง และติดตามข่าวสารอยู่เสมอ

กรอกใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานด้านพัฒนาเว็บไซต์ ควบคุมระยะเวลาในการพัฒนา ค้นคว้าเทคโนโลยี ได้ตรงความต้องการของผู้ใช้และบริษัท

บทบาทหน้าที่หลัก

 • พัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อสนับสนุนผู้ใช้/องค์กร
 • วิเคราะห์และประเมินความต้องการของผู้ใช้ได้อย่ามีประสิทธิภาพ
 • จัดทำแผนการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ได้รับมอบหมาย
 • ควบคุมงานพัฒนาที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์ และเสร็จสิ้นภายในเวลาที่กำหนด และมีคุณภาพ
 • ประสานงานกับผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน เพื่อทำเอกสารการพัฒนาระบบ
 • พัฒนาและปรับปรุงเว็บแอปพลิเคชัน ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงเว็บแอปพลิเคชัน
 • แก้ไขปัญหาของเว็บแอปพลิเคชัน ที่พบระหว่างการใช้งาน
 • สื่อสาร/ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันภายในทีม 
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

- คุณสมบัติ

 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนา เว็บแอปพลิเคชัน
 • มีความสามารถในการคิดและวิเคราะห์ อัลกอลิทึมของงาน
 • มีความรู้ความเข้าใจ PHP,JavaScript,HTML,Json,AJAX,JQUERY
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Database Management
 • มีทักษะ MVC DesignPattern
 • มีทักษะในเชิง OOP
 • มีความรู้ความเข้าใจ Client-Side Script และServer-Side Script
 • มีทักษะในการเขียน SQLและ CSS
กรอกใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

 • จัดทำแผนการสื่อสารการตลาด (IMC Plan) เพื่อโปรโมทเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น รวมถึงบริการต่างๆ และสร้างภาพลักษณ์องค์กร ให้ตอบสนองแผนงานกลยุทธ์ของบริษัท
 • ร่วมกำหนดแผนกลยุทธ์การตลาด ผลิตภัณฑ์และบริการออนไลน์ให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทั้งกลุ่มปัจจุบันและกลุ่มใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานกลยุทธ์ของบริษัท
 • วางแผนเป้าหมายรายได้ และแผนดำเนินกิจกรรมด้านการตลาด รวมทั้งจัดสรร ดูแล และควบคุมการใช้งบประมาณ และรายจ่ายสำหรับแต่ละกิจกรรมด้านการตลาดให้เหมาะสม เพื่อให้รายได้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
 • ติดตามภาพลักษณ์องค์กรและอัพเดทเทรนด์ต่างๆ ในตลาด เพื่อปรับปรุงภาพลักษณ์องค์กร กิจกรรมด้านการตลาด และเติมเต็มความคาดหวังของลูกค้า
 • จัดทำ ติดตาม ควบคุม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน (ทั้งระยะสั้น ระยะยาว) แผนงบประมาณ แผนพัฒนาบุคลากร ให้สอดคล้องกับทิศทาง แนวนโยบายและกลยุทธ์ขององค์กร
 • วางแผน ติดตาม กำหนดเป้าหมายการทำงาน ประเมินผลงานให้คำปรึกษาแนะนำและวางแผนผู้ใต้บังคับบัญชา
 • ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • **สังกัดกลุ่มธุรกิจออนไลน์- คุณสมบัติ

- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาบริหารจัดการ การตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เพศชาย / หญิง (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร)

- ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านการตลาด มีประสบการณ์ในระดับ management

- หากมีประสบการณ์ด้าน Online Marketing/ Digital Marketing จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- ภาษาอังกฤษ ฟัง/พูด/อ่าน/เขียน อยู่ในเกณฑ์ดี

- ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ ชอบงานท้าทาย มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดี

กรอกใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

 • ร่วมจัดทำแผนการสื่อสารการตลาด (IMC Plan) เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร โฆษณาสินค้า และผลิตภัณฑ์ออนไลน์ รวมถึงบริการต่างๆ ให้ตอบสนองแผนงานกลยุทธ์ของบริษัท
 • จัดทำแผนเป้าหมายรายได้ และแผนดำเนินกิจกรรมด้านการตลาด บริหารการใช้งบประมาณ และรายจ่ายสำหรับแต่ละกิจกรรมด้านการตลาดให้เหมาะสม และรายได้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
 • ดำเนินการกิจกรรมด้านการตลาดตามแผนที่วางไว้
 • ติดตามภาพลักษณ์องค์กรและอัพเดทเทรนด์ต่างๆ ในตลาด เพื่อปรับปรุงภาพลักษณ์องค์กร และเติมเต็มความคาดหวังของลูกค้า
 • ปฏิบัติงานร่วมกับทีมงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานสามารถดำเนินไปได้ตามแผนและเป้าหมาย
 • ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

- คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารจัดการ การตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • เพศชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร)

 • ประสบการณ์ 1-2 ปี ด้านการตลาด

 • ภาษาอังกฤษ ฟัง/พูด/อ่าน/เขียน อยู่ในเกณฑ์ดี

 • ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ ชอบงานท้าทาย มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดี
กรอกใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

1. สร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ คิดรูปแบบรายการโทรทัศน์

2. ควบคุมและดูแลการผลิตรายการ

- คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ วิทยุโทรทัศน์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป(เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร)

3. มีความเข้าใจในการผลิตรายการโทรทัศน์ เขียนบท ควบคุมการผลิต ควบคุมการตัดต่อ

4. สามารถใช้โปรแกรมตัดต่อได้ดี Edius/Premiere/Photoshop/Final Cut Pro

5. สามารถออกกองถ่าย และทำงานนอกเวลาได้ มีประสบการณ์ในการผลิตรายการโทรทัศน์มาแล้วในตำแหน่งโปรดิวเซอร์

    ไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป (หากมีประสบการณ์มากกว่าจะพิจารณาเป็นพิเศษ )

กรอกใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

1. ควบคุมตรวจสอบดูแล Monitoring ระบบออกอากาศ

2. แก้ไขปัญหาซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบออกอากาศ

3. ติดตั้งปรับแต่งเครื่องมือและอุปกรณ์ระบบออกอากาศ

4. จัดทำ Server ,ติดตั้งระบบ Server ,เขียนโปรแกรมโดยใช้โปรแกรม CPLUS,NETWORK 

5. ควบคุมการออกอากาศ(ถ่ายทอดสด)/ทำ SWITCHING (การถ่ายทอดสด)

- คุณสมบัติ

1. เพศชายอายุ 23-30 ปี 

2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์สาขาโทรคมนาคมคอมพิวเตอร์อิเล็คทรอนิคส์ / วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

3. มีความกระตือรือร้น, ความคิดวิเคราะห์, มีมนุษยสัมพันธ์ดี

4. หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้านวิศวกรรมการออกอากาศมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

กรอกใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

1. ดำเนินการบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมตามที่ได้รับมอบหมาย

2. จัดทำหนังสือภายใน/หนังสือออกนอกบริษัท และเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องของฝ่ายการจัดการและผู้บริหาร

3. พร้อมทั้งจัดทำแฟ้มเอกสารให้เป็นไปตามหมวดหมู่

4. ดูแลและอัพเดทตารางงานของผู้บริหาร

5. ดำเนินกิจกรรมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริหาร, ฝ่ายอื่นๆและบุคคลภายนอก

6. วางแผน, ควบคุมและสั่งซื้อทรัพย์สินที่ใช้ภายในบริษัทฯให้เพียงพอและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

- คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. บุคลิกภาพดี คล่องแคล่ว กระฉับกระเฉง และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

3. มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร การวิเคราะห์ การแก้ปัญหาการบริหารจัดการเวลา การนำเสนอ สามารถปฏิบัติงานหลายๆ อย่างพร้อมกันได้

4. จัดลำดับความสำคัญของงานได้ และส่งงานได้ภายในเวลาที่กำหนด

5. ทำงานภายใต้สภาะวะกดดันและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีทัศนคติที่ดี

6. ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี

7. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับดี

8. มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

กรอกใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

 • นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯให้กับลูกค้า

 • รักษาสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้าเก่าและสร้างฐานลูกค้าใหม่

 • ผลักดันยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย

 • ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง

- คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีสาขาการตลาดนิเทศศาสตร์วิทยุโทรทัศน์โฆษณา หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 • เพศชาย / หญิงอายุไม่เกิน 35 ปี

 • มีมนุษยสัมพันธ์บุคลิกดี รักงานขาย ชอบงานบริการและมุ่งมั่นในการทำงาน

 • หากมีประสบการณ์ด้านงานขายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
กรอกใบสมัคร

กรณีมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อแผนกประสานงานกลาง โทร. 0-2272-1030 ต่อ 1502, 1504, 1510, 1578 แฟกซ์ 0-02272-1342 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น