ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ร่วมงานกับเรา

- รายละเอียดงาน

1. ขับรถรับ-ส่งผู้บริหารฯ

2. บำรุงดูแลรักษารถยนต์ของบริษัทให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

3. ปฎิบัติตามคำสั่งหรืองานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

- คุณสมบัติ

1. เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี วุฒิการศึกษา ม.3

2. มีบุคคลค้ำประกันการทำงาน

3. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล

4. มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลบำรุงรักษารถยนต์

5. รู้เส้นทางทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

กรอกใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

- บำรุงรักษารถยนต์ตรวจสอบสภาพรถก่อนและหลังใช้งานให้มีความพร้อมอยู่เสมอ

- รับงานและวางแผนก่อนเดินทาง ด้วยเส้นทางเป้าหมายที่ปลอดภัย รวดเร็วและทันเวลา

- ปฏิบัติตามจราจรและกฎระเบียบขั้นตอนวิธีการทำงานที่บริษัทฯ กำหนดอย่างเคร่งครัด

- ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน และปรับปรุงกระบวนการทำงานของตน

- สร้างและสนับสนุนการสื่อสารที่ดี ทั้งภายในและระหว่างหน่วยงาน

- ร่วมมือ ประสานงาน สนับสนุน ให้ความรู้ข้อมูล หรือ แนะนำวิธีการปฏิบัติให้ถูกต้อง แก่ทีมงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่อง ของข้อปัญหาข้อเสนอแนะ หรือ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงานของตน

- ประสานงานและให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ

- ศึกษาและเรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ เพื่อพัฒนาความสามารถในการทำงานของตนอย่างต่อเนื่อง

- ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ มาตรฐาน ขั้นตอน วิธีการทำงานที่องค์กรกำหนดให้ความร่วมมือในกิจกรรม การพัฒนาปรับปรุงระบบงาน ตลอดจนดูแลรักษาและ ใช้เครื่องมืออุปกรณ์รวมถึงทรัพยากรต่าง ๆ ขององค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

- คุณสมบัติ

เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ม.3 มีบุคลค้ำประกันการทำงาน

มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล 1 ปีขึ้นไป

มีความรู้เกี่ยวกับการดูแล บำรุงรักษารถยนต์

รู้เส้นทางทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

กรอกใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

- ดำเนินการแก้ไข-ล้าง-ซ่อม-ถอด-ประกอบชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ คลัทช์ เบรค ช่วงล่าง เฟืองท้าย

   เกียร์ทั้งระบบ ของเครื่องยนต์ (OVERHAUL เครื่องยนต์) และตรวจเช็คระบบไฟฟ้ารถยนต์ได้

- คุณสมบัติ

- เพศชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป

- วุฒิ ปวช.ขึ้นไป สาขาช่างยนต์

- มีประสบการณ์ด้านเครื่องยนต์เบนซินและระบบไฟฟ้ารถยนต์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

กรอกใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

- ดำเนินการแก้ไข-ล้าง-ซ่อม-ถอด-ประกอบชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ คลัทช์ เบรค ช่วงล่าง เฟืองท้าย

  เกียร์ทั้งระบบของเครื่องยนต์ (OVERHAUL เครื่องยนต์)

- คุณสมบัติ

- เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป

- วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาช่างยนต์

- มีประสบการณ์ด้านเครื่องยนต์ดีเซลระบบคอมมอนเรล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

กรอกใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

-ดำเนินการฟ้องร้องและแก้ต่างคดีให้กับบริษัท

-ร่าง-ตรวจสอบสัญญาประเภทต่างๆ ของบริษัท

-พิจารณาให้คำปรึกษา ทำความเห็นทางกฎหมาย

-เป็นตัวแทนติดต่อหรือชี้แจงข้อเท็จจริงต่อหน่วยงานราชการต่างๆ

-งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

- คุณสมบัติ

-วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ หรือเนติบัณฑิต

-อายุไม่เกิน 30 ปี เพศชาย/หญิง (ชาย พ้นภาระทางทหารแล้ว)

-มีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ และมีประสบการณ์ในการว่าความ 2 ปี ขึ้นไป

-สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

กรอกใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

- จัดเตรียมอุปกรณ์และวัตถุดิบในการประกอบอาหาร

- ประกอบอาหาร

- คุณสมบัติ

- วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป

- เพศชาย/เพศหญิง

- มีประสบการณ์ด้านประกอบอาหารจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

 

กรอกใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

-ร่าง จัดทำ ตรวจสอบ สัญญาธุรกิจ และหนังสือโต้ตอบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

-พิจารณา ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ จัดทำความเห็นทางกฎหมาย ด้านงานสัญญาและการทำธุรกรรมกับบุคคลภายนอกทั้งภายในและต่างประเทศ

-ดำเนินงานทะเบียนธุรกิจ  ลิขสิทธิ์์และทรัพย์สินทางปัญญา

-ดำเนินงานกิจการโทรทัศน์ ตลอดจนติดต่อประสานงานหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง

-ศึกษา ค้นคว้า พิจารณาข้อกฎหมายต่างๆ ที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

-งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

- คุณสมบัติ

-เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี

-วุฒิ ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ หรือเนติบัณฑิต

-มีทักษะภาษาอังกฤษระดับดี หรือ TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป

-มีความรู้ด้านกฎหมายธุรกิจ กฎหมายลิขสิทธิ์ งานนิติกรรมสัญญาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

-สามารถทำงานเป็นทีมและทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

-มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญาอย่างน้อย 1 ปี

-ถ้ามีใบอนุญาตให้เป็นทนายความจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

กรอกใบสมัคร

- คุณสมบัติ

เพศหญิง มีบุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ชอบงานด้านเอกสาร มีความละเอียดรอบคอบ และรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

สามารถทำงานภายใต้สภาะวะกดดันและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

มีความขยัน กระตือรือร้น กระฉับกระเฉง และมีความคล่องตัว

ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้คล่อง

มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี

ความสามารถในการบริหารจัดการ สามารถจัดลำดับความสำคัญของงานภายในระยะเวลาที่กำหนดได้

หากมีความรู้ทางด้าน Macintosh จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

กรอกใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

ติดตั้งและซ่อมบำรุงรักษา ตู้สาขาโทรศัพท์,วิทยุสื่อสาร,เครื่องใช้ไฟฟ้า,
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์และกล้อง CCTV

- คุณสมบัติ

- เพศชาย

- อายุไม่เกิน 30 ปี

- วุฒิการศึกษา ปวช./ปวส.  สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- ทำงานได้สัปดาห์ละ 6 วัน 

- สามารถทำงานเป็นกะได้ และสลับหมุนเวียนวันหยุดได้

กรอกใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

- ตรวจสอบ, ทำความสะอาดรถบรรทุกขนส่งหนังสือพิมพ์ เพื่อให้พร้อมและปลอดภัยต่อการใช้งานอยู่เสมอ

- รับมอบหมายงานตามที่กำหนด(รับ-ส่งหนังสือพิมพ์)

- นำหนังสือพิมพ์ไปส่งให้กับลูกค้าตามที่กำหนดได้ถูกต้องครบถ้วน ทันเวลาตามที่กำหนด

- ตรวจนับจำนวนหนังสือพิมพ์เหลือคืนกลับเข้าบริษัทฯ ให้ตรงตามใบสั่งเก็บ

- ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

- คุณสมบัติ

- เพศชาย

- อายุ 30 ปีขึ้นไป

- วุฒิ ป.6 ขึ้นไป (วุฒิไม่ถึงแต่หากมีประสบการณ์บริษัทจะพิจารณาเป็นกรณีไป)

- ถือใบอนุญาตขับขี่รถขนส่ง (ท.2 ขึ้นไป) มาแล้ว มากกว่า 1 ปีขึ้นไป

- ต้องมีบุคคลคำ้ประกันการทำงาน

กรอกใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

  • ดำเนินการขับรถบรรทุก เพื่อขนถ่ายกระดาษม้วนจากผู้ขาย/ท่าเรือ

  • ดูแล ตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ และอุปกรณ์ให้สมบูรณ์และพร้อมใช้งาน

  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

- คุณสมบัติ

  • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี

  • วุฒิ ป.6 ขึ้นไป

  • มีบุคคลคำ้ประกันการทำงาน

  • มีใบอนุญาตขับขี่ประเภทขนส่ง เกิน 1 ปีขึ้นไป
กรอกใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

- ตรวจสอบ/ดำเนินการผลิต/ซ่อมแซมวัสดุ-อุปกรณ์ และระบบสาธารณูปโภคที่ใช้ในหน่วยงานต่างๆ และภายนอกบริษัทฯ เคหะสวัสดิการของพนักงาน

- ตรวจสอบ/ดำเนินการผลิตวัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในแต่ละหน่วยงาน ตามแบบแปลนที่กำหนด

- ตรวจสอบความเสียหายของอาคารต่างๆ และดำเนินการซ่อมแซมฝ้าเพดาน พื้น หน้าต่าง ประตูของอาคารฯ

- ตรวจสอบความเสียหายระบบประปาภายในบริษัท และซ่อมแซมเบื้องต้น

- ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

- ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ

- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

- คุณสมบัติ

เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ป.6 ขึ้นไป สุขภาพแข็งแรง อดทน

ทำงานด้านช่างปูนได้ มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 2 ปี

ถ้ามีใบรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

กรอกใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

- ดูแลการปลูก รดน้ำต้นไม้ ใส่ปุ๋ย พรวนดิน ตัดแต่ง และกำจัดวัชพืช ต้นไม้/หญ้า ภายในบริเวณบริษัทฯ และสถานที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ให้ต้นไม้ และสวนมีความสวยงาม

- ดูแลทำความสะอาดเครื่องมืออุปกรณ์หลังการใช้งาน ให้สะอาดและเก็บให้เป็นระเบียบ

- ดูแล และซ่อมแซม เมื่ออุปกรณ์ชำรุดเสียหาย

- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

- คุณสมบัติ

เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ป.6 ขึ้นไป

สุขภาพแข็งแรง อดทน มีความรู้ด้านการดูแลสวน

กรอกใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

- ดำเนินการกรณีรถบริษัทฯเกิดอุบัติเหตุ รับแจ้งเหตุ ออกตรวจสอบเกิดที่เกิดเหตุเรียกร้องค่าเสียหาย

- ประสานงานกับบริษัทประกันภัย พนักงานสอบสวน ศาล สำนักงานคุมประพฤติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- จัดทำรายงาน สรุปสถิติ ตารางเวลาปฏิบัติงานของงานอุบัติเหตุ บันทึกข้อมูล พิมพ์คำสั่งปิดเรื่องงานอุบัติเหตุ และจัดอบรมพนักงานขับรถด้านการขับขี่อย่างปลอดภัย

- คุณสมบัติ

เพศชาย อายุไม่เกิน 32 ปี วุฒิ ปวช., ปวส.

สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ และรู้เส้นทางการจราจรในกรุงเทพฯ ดี

ถ้าเคยทำงานเป็นพนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุบริษัทประกันภัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สามารถทำงานเป็นกะ และเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

กรอกใบสมัคร

กรณีมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อแผนกประสานงานกลาง โทร. 0-2272-1030 ต่อ 1502, 1504, 1510, 1578 แฟกซ์ 0-02272-1342 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น