ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ร่วมงานกับเรา

- รายละเอียดงาน

- จัดเตรียมอุปกรณ์และวัตถุดิบในการประกอบอาหาร

- ประกอบอาหาร

- คุณสมบัติ

- วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป

- เพศชาย/เพศหญิง

- มีประสบการณ์ด้านประกอบอาหารจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

 

กรอกใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

-ตรวจสอบความถูกต้องของ เอกสารประกอบการเคลียร์ เงินทดรองจ่าย

-วิเคราะห์รายการค่าใช้จ่าย กำหนดรหัสบัญชี และบันทึกบัญชีในระบบ SAP

-บันทึกรายการโอนเงิน ระหว่างธนาคาร

-บันทึกการตัดจ่ายค่าใช้จ่าย จ่าย ล่วงหน้า ต่างๆในระบบ SAP

- คุณสมบัติ

1. จบปริญญาตรีสาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 -7 ปี ด้านบัญชีทั่วไป

3. ละเอียดรอบคอบ และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

กรอกใบสมัคร

- คุณสมบัติ

เพศหญิง มีบุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ชอบงานด้านเอกสาร มีความละเอียดรอบคอบ และรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

สามารถทำงานภายใต้สภาะวะกดดันและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

มีความขยัน กระตือรือร้น กระฉับกระเฉง และมีความคล่องตัว

ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้คล่อง

มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี

ความสามารถในการบริหารจัดการ สามารถจัดลำดับความสำคัญของงานภายในระยะเวลาที่กำหนดได้

หากมีความรู้ทางด้าน Macintosh จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

กรอกใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

- ตรวจสอบรถยนต์ขนส่งหนังสือพิมพ์ และทำความสะอาดเพื่อให้พร้อมต่อการใช้งานในครั้งต่อไปและมีความปลอดภัยสูงสุด

- นำรถยนต์เข้าจอดประจำรางลำเรียงห่อหนังสือพิมพ์

- รับมอบหมายงานตามที่กำหนด(รับ-ส่งหนังสือคืน) พร้อมศึกษาเส้นทางจุดส่งหนังสือพิมพ์ของลูกค้าให้เข้าใจ เพื่อความรวดเร็วถูกต้องในการเดินทาง

- นำหนังสือพิมพ์ไปส่งให้กับลูกค้าตามที่กำหนดได้ถูกต้องครบถ้วน ทันเวลาตามที่กำหนด

- ตรวจนับหนังสือพิมพ์เหลือคืนกลับเข้าบริษัทฯ ให้ตรงตามใบสั่งเก็บ

- ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน และปรับปรุงกระบวนการทำงานของตน

- สร้างและสนับสนุนการสื่อสารที่ดี ทั้งภายในและระหว่างหน่วยงาน

- ร่วมมือ ประสานงาน สนับสนุน ให้ความรู้ข้อมูล หรือ แนะนำวิธีการปฏิบัติให้ถูกต้องแก่ทีมงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของข้อปัญหา เสนอแนะ หรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงานของตน

- ประสานงานและให้ความร่วมมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ เพื่อพัฒนาความสามารถในการทำงานของตนเองอย่างต่อเนื่อง

- ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ มาตรฐาน ขั้นตอน วิธีการทำงานที่องค์กรกำหนด

- ให้ความร่วมมือในกิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงระบบงานตลอดจนดูแลรักษาและใช้เครื่องมืออุปกรณ์รวมถึงทรัพยากรต่างๆ ขององค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

- ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

- คุณสมบัติ

เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป วุฒิ ป.6 มีบุคคลคำ้ประกันการทำงาน

มีใบอนุญาตขับขี่ประเภทขนส่ง เกิน 1 ปีขึ้นไป

กรอกใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

 • ดำเนินการขับรถบรรทุก เพื่อขนถ่ายกระดาษม้วนจากผู้ขาย/ท่าเรือ

 • ดูแล ตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ และอุปกรณ์ให้สมบูรณ์และพร้อมใช้งาน

 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

- คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี

 • วุฒิ ป.6 ขึ้นไป

 • มีบุคคลคำ้ประกันการทำงาน

 • มีใบอนุญาตขับขี่ประเภทขนส่ง เกิน 1 ปีขึ้นไป
กรอกใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

 • ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า, ปรับอากาศ, สุขาภิบาล ภายในและภายนอกอาคาร

 • ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า, เครื่องปรับอากาศ

 • ควบคุมการส่งจ่ายระบบไฟฟ้า, ปรับอากาศ, อากาศอัด, น้ำประปา

 • ใช้งานเครื่องจักร อุปกรณ์หลัก เช่น เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, เครื่องทำน้ำเย็น ให้สอดคล้องกับผู้ใช้งาน

 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

- คุณสมบัติ

 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง หรือเทียบเท่า

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี

 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศ และงานไฟฟ้าภายในอาคาร

 • สามารถทำงานเป็นกะได้ และไม่มีภาระผูกพันในวันหยุดประจำสัปดาห์
กรอกใบสมัคร

กรณีมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อแผนกประสานงานกลาง โทร. 0-2272-1030 ต่อ 1502, 1504, 1510, 1578 แฟกซ์ 0-02272-1342 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น