ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ร่วมงานกับเรา

- รายละเอียดงาน

-ดำเนินการฟ้องร้องและแก้ต่างคดีให้กับบริษัท

-ร่าง-ตรวจสอบสัญญาประเภทต่างๆ ของบริษัท

-พิจารณาให้คำปรึกษา ทำความเห็นทางกฎหมาย

-เป็นตัวแทนติดต่อหรือชี้แจงข้อเท็จจริงต่อหน่วยงานราชการต่างๆ

-งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

- คุณสมบัติ

-วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ หรือเนติบัณฑิต

-อายุไม่เกิน 30 ปี เพศชาย/หญิง (ชาย พ้นภาระทางทหารแล้ว)

-มีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ และมีประสบการณ์ในการว่าความ 2 ปี ขึ้นไป

-สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

กรอบใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

-ร่าง จัดทำ ตรวจสอบ สัญญาธุรกิจ และหนังสือโต้ตอบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

-พิจารณา ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ จัดทำความเห็นทางกฎหมาย ด้านงานสัญญาและการทำธุรกรรมกับบุคคลภายนอกทั้งภายในและต่างประเทศ

-ดำเนินงานทะเบียนธุรกิจ  ลิขสิทธิ์์และทรัพย์สินทางปัญญา

-ดำเนินงานกิจการโทรทัศน์ ตลอดจนติดต่อประสานงานหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง

-ศึกษา ค้นคว้า พิจารณาข้อกฎหมายต่างๆ ที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

-งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

- คุณสมบัติ

-เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี

-วุฒิ ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ หรือเนติบัณฑิต

-มีทักษะภาษาอังกฤษระดับดี หรือ TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป

-มีความรู้ด้านกฎหมายธุรกิจ กฎหมายลิขสิทธิ์ งานนิติกรรมสัญญาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

-สามารถทำงานเป็นทีมและทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

-มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญาอย่างน้อย 1 ปี

-ถ้ามีใบอนุญาตให้เป็นทนายความจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

กรอบใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

- ดำเนินการกรณีรถบริษัทฯเกิดอุบัติเหตุ รับแจ้งเหตุ ออกตรวจสอบเกิดที่เกิดเหตุเรียกร้องค่าเสียหาย

- ประสานงานกับบริษัทประกันภัย พนักงานสอบสวน ศาล สำนักงานคุมประพฤติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- จัดทำรายงาน สรุปสถิติ ตารางเวลาปฏิบัติงานของงานอุบัติเหตุ บันทึกข้อมูล พิมพ์คำสั่งปิดเรื่องงานอุบัติเหตุ และจัดอบรมพนักงานขับรถด้านการขับขี่อย่างปลอดภัย

- คุณสมบัติ

เพศชาย อายุไม่เกิน 32 ปี วุฒิ ปวช., ปวส.

สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ และรู้เส้นทางการจราจรในกรุงเทพฯ ดี

ถ้าเคยทำงานเป็นพนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุบริษัทประกันภัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สามารถทำงานเป็นกะ และเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

กรอบใบสมัคร

กรณีมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อแผนกประสานงานกลาง โทร. 0-2272-1030 ต่อ 1502, 1504, 1510, 1578 แฟกซ์ 0-02272-1342 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น