ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ร่วมงานกับเรา

- รายละเอียดงาน

 

 • พัฒนากลยุทธ์ และ เทคนิคการทำ SEO เพื่อให้สามารถทำอันดับที่ดีบน Search Engine ในทุกการเปลี่ยนแปลง
 • กำหนดกลยุทธ์ วิธีการทำงาน การวัดผลการทำ SEO เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ
 • สร้าง จัดการ และบริหารฐานข้อมูลลิงก์และแท็ก
 • สื่อสาร/อธิบาย โครงสร้างและการทำ SEO ให้ทีมเข้าใจ
 • ติดตามประเมินผล และพัฒนา SEO 
 • กำหนด Timeline การทำ SEO
 • วิเคราะห์คำค้น และนำมาปรับเป็นแผนงาน
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

- คุณสมบัติ

 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรับผิดชอบสูง และทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี และ ยังคงสนุกกับมันได้
 • มีทัศนคติในการทำงานเชิงบวก และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน และ มีผลงานการทำ SEO
 • มีความรู้ด้าน Google Analytics, AdWords, FB, Webmaster tool หรือเครื่องมือจาก Third-party อื่นๆ
 • มีทักษะในการปรับ on-page และ off-page ได้เป็นอย่างดี
 • สมรรถนะ (Competencies)

  • พร้อมทำงานเป็นทีมมีความคิดสร้างสรรค์ ชอบความท้าทาย กระตือรือร้น พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่เพื่อพัฒนาความสามารถของตัวเองอยู่เสมอ
  • เป็นนักเจรจาต่อรอง
กรอบใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานด้านพัฒนาเว็บไซต์ ควบคุมระยะเวลาในการพัฒนา ค้นคว้าเทคโนโลยี ได้ตรงความต้องการของผู้ใช้และบริษัท

บทบาทหน้าที่หลัก

 • พัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อสนับสนุนผู้ใช้/องค์กร
 • วิเคราะห์และประเมินความต้องการของผู้ใช้ได้อย่ามีประสิทธิภาพ
 • จัดทำแผนการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ได้รับมอบหมาย
 • ควบคุมงานพัฒนาที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์ และเสร็จสิ้นภายในเวลาที่กำหนด และมีคุณภาพ
 • ประสานงานกับผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน เพื่อทำเอกสารการพัฒนาระบบ
 • พัฒนาและปรับปรุงเว็บแอปพลิเคชัน ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงเว็บแอปพลิเคชัน
 • แก้ไขปัญหาของเว็บแอปพลิเคชัน ที่พบระหว่างการใช้งาน
 • สื่อสาร/ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันภายในทีม 
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

- คุณสมบัติ

 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนา เว็บแอปพลิเคชัน
 • มีความสามารถในการคิดและวิเคราะห์ อัลกอลิทึมของงาน
 • มีความรู้ความเข้าใจ PHP,JavaScript,HTML,Json,AJAX,JQUERY
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Database Management
 • มีทักษะ MVC DesignPattern
 • มีทักษะในเชิง OOP
 • มีความรู้ความเข้าใจ Client-Side Script และServer-Side Script
 • มีทักษะในการเขียน SQLและ CSS
กรอบใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

- ออกแบบโครงสร้างและดูแล Website , Micro site ให้มีความทันสมัยและตรงตามภาพลักษณ์องค์กร

- ศึกษาค้นคว้า และนำเสนอเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาหน้าเว็บไซต์ให้สะดวกต่อการเข้าถึงและมีความทันสมัย

- พัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อสนับสนุนผู้ใช้/องค์กร

- วิเคราะห์และประเมินความต้องการของผู้ใช้ได้อย่ามีประสิทธิภาพ

- จัดทำแผนการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ได้รับมอบหมาย

- ควบคุมงานพัฒนาที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์ และเสร็จสิ้นภายในเวลาที่กำหนด และมีคุณภาพ

- ประสานงานกับผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน เพื่อทำเอกสารการพัฒนาระบบ

- พัฒนาและปรับปรุงเว็บแอปพลิเคชัน ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงเว็บแอปพลิเคชัน

- แก้ไขปัญหาของเว็บแอปพลิเคชัน ที่พบระหว่างการใช้งาน

- สื่อสาร/ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันภายในทีม

- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

- คุณสมบัติ

- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ในทางด้าน Frontend ไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีประสบการณ์หรือมีความสนใจทางด้าน   UI / UX ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

- มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนา เว็บแอปพลิเคชัน

- มีความรู้ความเข้าใจ CSS Stylesheet, HTML มากเป็นพิเศษ ,Json, React , Javascript 

- มีความรู้ความเข้าใจ Client-Side Script และ Server-Side Script

กรอบใบสมัคร

กรณีมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อแผนกประสานงานกลาง โทร. 0-2272-1030 ต่อ 1502, 1504, 1510, 1578 แฟกซ์ 0-02272-1342 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น