ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ร่วมงานกับเรา

- รายละเอียดงาน

● Design and Develop Web Application upon business requirements.

● Develop Web Application by using specific programming languages such as Java, JavaScript (ES5 - ES7), HTML5, Web Service (API), JSON/Ajax, Angular

● Test and maintain products to ensure strong functionality and optimization.

● Research new software or technology to maintain and develop Web Application.

● Coordinate with users or related units (internal and external).

- คุณสมบัติ

● Bachelor's degree or higher in Computer Science or related field.

● Experience and understand in Web Application Development.

● Experience in programming languages such as Java, JavaScript (ES5 - ES7), HTML5, JSON/Ajax, Angular.

● Experienced in Spring framework would be beneficial.

● Good understanding of database management (RDBMS, noSQL, Solr/Elasticsearch)

กรอบใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

- Design new IT solutions, modify, enhance or adapt existing systems, and integrate new features or improvements to company business / operation.
- Create the following documentation: Requirements documents, Design specifications, Flowcharts and diagrams, Training documents, Testing documents, and other software development related documents.
- Analyze systems requirements, examine existing IT systems and business models.
- Specify and shape the system requirements and operations, the user interface and output and present the proposal to stakeholders.
- Implement, configure and test feasible solutions.
- Work closely with both customers and development team.

- คุณสมบัติ

  • Bachelor's degree or above in Computer Science, Information Technology, or equivalent engineering or technical disciplines.
  • Possess a clear understanding of the software development life cycle.
  • Excellent knowledge and background in the requirement definition, design, construction, and testing of software applications, services, processes, and build/release management.
  • Demonstrable experience in a web-based software development environment.
  • Good understanding of scope management and Work Breakdown Structure (WBS).
  • Excellent communication and interpersonal skills both spoken and written.
กรอบใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

- ออกแบบโครงสร้างและดูแล Website , Micro site ให้มีความทันสมัยและตรงตามภาพลักษณ์องค์กร

- ศึกษาค้นคว้า และนำเสนอเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาหน้าเว็บไซต์ให้สะดวกต่อการเข้าถึงและมีความทันสมัย

- พัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อสนับสนุนผู้ใช้/องค์กร

- วิเคราะห์และประเมินความต้องการของผู้ใช้ได้อย่ามีประสิทธิภาพ

- จัดทำแผนการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ได้รับมอบหมาย

- ควบคุมงานพัฒนาที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์ และเสร็จสิ้นภายในเวลาที่กำหนด และมีคุณภาพ

- ประสานงานกับผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน เพื่อทำเอกสารการพัฒนาระบบ

- พัฒนาและปรับปรุงเว็บแอปพลิเคชัน ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงเว็บแอปพลิเคชัน

- แก้ไขปัญหาของเว็บแอปพลิเคชัน ที่พบระหว่างการใช้งาน

- สื่อสาร/ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันภายในทีม

- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

- คุณสมบัติ

- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ในทางด้าน Frontend ไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีประสบการณ์หรือมีความสนใจทางด้าน   UI / UX ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

- มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนา เว็บแอปพลิเคชัน

- มีความรู้ความเข้าใจ CSS Stylesheet, HTML มากเป็นพิเศษ ,Json, React , Javascript 

- มีความรู้ความเข้าใจ Client-Side Script และ Server-Side Script

กรอบใบสมัคร

กรณีมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อแผนกประสานงานกลาง โทร. 0-2272-1030 ต่อ 1502, 1504, 1510, 1578 แฟกซ์ 0-02272-1342 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น