ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ร่วมงานกับเรา

- รายละเอียดงาน

 • มีส่วนร่วมในการกำหนดแผนกลยุทธ์การตลาดของสินค้า รวมถึงบริการต่างๆ ให้มีความเหมาะสม
 • ร่วมจัดทำแผนการสื่อสารการตลาด เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร และโฆษณาสินค้า รวมถึงบริการต่างๆ ให้ตอบสนองแผนงานกลยุทธ์ของบริษัท วิเคราะห์ rating จัดทำ campaign และ กิจกรรมการตลาด
 • ร่วมวางแผน ติดตาม กำหนดเป้าหมายการทำงาน 
 • ** สังกัด Thairath TV

- คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารจัดการ การตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย / หญิง (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร)
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ด้านการตลาด
 • หากมีประสบการณ์จากธุรกิจโทรทัศน์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ภาษาอังกฤษ ฟัง/พูด/อ่าน/เขียน อยู่ในเกณฑ์ดี
 • ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ ชอบงานท้าทาย มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดี
กรอบใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

 • ร่วมจัดทำแผนการสื่อสารการตลาด (IMC Plan) เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร โฆษณาสินค้า และผลิตภัณฑ์ออนไลน์ รวมถึงบริการต่างๆ ให้ตอบสนองแผนงานกลยุทธ์ของบริษัท
 • จัดทำแผนเป้าหมายรายได้ และแผนดำเนินกิจกรรมด้านการตลาด บริหารการใช้งบประมาณ และรายจ่ายสำหรับแต่ละกิจกรรมด้านการตลาดให้เหมาะสม และรายได้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
 • ดำเนินการกิจกรรมด้านการตลาดตามแผนที่วางไว้
 • ติดตามภาพลักษณ์องค์กรและอัพเดทเทรนด์ต่างๆ ในตลาด เพื่อปรับปรุงภาพลักษณ์องค์กร และเติมเต็มความคาดหวังของลูกค้า
 • ปฏิบัติงานร่วมกับทีมงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานสามารถดำเนินไปได้ตามแผนและเป้าหมาย
 • ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

- คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารจัดการ การตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • เพศชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร)

 • ประสบการณ์ 1-2 ปี ด้านการตลาด

 • ภาษาอังกฤษ ฟัง/พูด/อ่าน/เขียน อยู่ในเกณฑ์ดี

 • ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ ชอบงานท้าทาย มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดี
กรอบใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

 • จัดทำแผนการสื่อสารการตลาด (IMC Plan) เพื่อโปรโมทเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น รวมถึงบริการต่างๆ และสร้างภาพลักษณ์องค์กร ให้ตอบสนองแผนงานกลยุทธ์ของบริษัท
 • ร่วมกำหนดแผนกลยุทธ์การตลาด ผลิตภัณฑ์และบริการออนไลน์ให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทั้งกลุ่มปัจจุบันและกลุ่มใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานกลยุทธ์ของบริษัท
 • วางแผนเป้าหมายรายได้ และแผนดำเนินกิจกรรมด้านการตลาด รวมทั้งจัดสรร ดูแล และควบคุมการใช้งบประมาณ และรายจ่ายสำหรับแต่ละกิจกรรมด้านการตลาดให้เหมาะสม เพื่อให้รายได้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
 • ติดตามภาพลักษณ์องค์กรและอัพเดทเทรนด์ต่างๆ ในตลาด เพื่อปรับปรุงภาพลักษณ์องค์กร กิจกรรมด้านการตลาด และเติมเต็มความคาดหวังของลูกค้า
 • จัดทำ ติดตาม ควบคุม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน (ทั้งระยะสั้น ระยะยาว) แผนงบประมาณ แผนพัฒนาบุคลากร ให้สอดคล้องกับทิศทาง แนวนโยบายและกลยุทธ์ขององค์กร
 • วางแผน ติดตาม กำหนดเป้าหมายการทำงาน ประเมินผลงานให้คำปรึกษาแนะนำและวางแผนผู้ใต้บังคับบัญชา
 • ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • **สังกัดกลุ่มธุรกิจออนไลน์- คุณสมบัติ

- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาบริหารจัดการ การตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เพศชาย / หญิง (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร)

- ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านการตลาด มีประสบการณ์ในระดับ management

- หากมีประสบการณ์ด้าน Online Marketing/ Digital Marketing จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- ภาษาอังกฤษ ฟัง/พูด/อ่าน/เขียน อยู่ในเกณฑ์ดี

- ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ ชอบงานท้าทาย มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดี

กรอบใบสมัคร

กรณีมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อแผนกประสานงานกลาง โทร. 0-2272-1030 ต่อ 1502, 1504, 1510, 1578 แฟกซ์ 0-02272-1342 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น