ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ร่วมงานกับเรา

- รายละเอียดงาน

1. ควบคุม ดูแลการวางแผนกลยุทธ์องค์กรและแผนการบริหารจัดการคอนเทนต์เพื่อเผยแพร่ในแต่ละช่องทาง (Channel) และช่วงเวลา (Schedule) ให้มีประสิทธิภาพ และความได้เปรียบในการแข่งขัน

2. ควบคุม ดูแลการวางแผนกลยุทธ์การศึกษาความเป็นไปได้และการประเมินศักยภาพในการทำกำไรในการ ดำเนินธุรกิจร่วมกับพันธมิตรเพื่อสร้างรายได้และความได้เปรียบในการแข่งขันในระยะยาว

3. ควบคุม ดูแลการจัดทำแผนกลยุทธ์ธุรกิจและแผนประมาณการณ์รายได้โดยใช้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ ข้อมูลตลาดและธุรกิจและผลตอบรับจากผู้บริโภคและลูกค้าโฆษณาจากแผนกข้อมูลและวิเคราะห์ตลาดและ ธุรกิจ

4. ควบคุม ดูแลการวางแผน และพัฒนาบริการสำหรับเผยแพร่และ/หรือหารายได้จากคอนเทนต์ร่วมกับหน่วย งานต่างๆ ทั้งในและนอกองค์กรรวมถึงการวางแผนกลยุทธ์การดำเนินงาน โดยพัฒนากระบวนการทำงาน ภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มและรักษาฐานผู้บริโภคและฐานลูกค้า

5. มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์อำนวยการกำหนดแนวทางและมอบหมายงานของแผนกให้เป็น ไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

6. คาดการณ์และประเมินแนวโน้มการบริโภคคอนเทนต์และข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) และปรับเปลี่ยน กระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับปัจจัยและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนไป เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ของแผนก ตลอดจนเอื้อประโยชน์ในการพัฒนางานในความรับผิดชอบของแผนก

 

- คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษา ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. ประสบการณ์ 7 ปีด้านการพัฒนาธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจดิจิตอลหรือโทรทัศน์ 

3. มีองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีธุรกิจดิจิตอลเป็นอย่างดี

4.  มีทักษะการเจรจาต่อรอง และการสื่อสาร

5.  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี 

6. สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี 

กรอบใบสมัคร

กรณีมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อแผนกประสานงานกลาง โทร. 0-2272-1030 ต่อ 1502, 1504, 1510, 1578 แฟกซ์ 0-02272-1342 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น