ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ร่วมงานกับเรา

- รายละเอียดงาน

• Planning for transport routing, scheduling and assigning job orders to drivers

• Monitoring the transportation budget to ensure funds are properly utilized and implement

organizational objectives as dictated by management

• Supervising employee performance, allocating driver assignments, ensuring compliance

with safety standards, and maintaining all vehicles in top working order

• Managing databases that detail transport activities, financial accountings, employee

schedules and personnel records

• Hiring and firing recommendations, training staff in department policies and procedures,

and sharing information about new laws or technological advances

• Serving as a point of contact for customers, building relationships and addressing

complaints

- คุณสมบัติ

• Bachelor's degree in Supply Chain, Logistics or relevant field

• Proven working experience in a logistics service business as a transportation supervisor

• Highly organized analytical thinker with good oral and written communication skills

• Able to juggle multiple tasks at once and meet deadlines under pressure

• Well-mannered leaders, ably dealing with employees, management and customers to

ensure maximum satisfaction from each

• Reading and understanding codes, laws, regulations and policies are critical along with

basic budgeting, accounting, data entry and electronic file system knowledge

กรอบใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

• Manage large amounts of incoming calls/ contacts

• Generate sales leads

• Identify and assess customers’ needs to achieve satisfaction

• Build sustainable relationships and trust with customer accounts through open and

interactive communication

• Provide accurate, valid and complete information by using the right methods/tools

• Meet personal/customer service team sales targets and call handling quotas

• Handle customer complaints, provide appropriate solutions and alternatives within the time

limits; follow up to ensure resolution

• Keep records of customer interactions, process customer accounts and file documents

• Follow communication procedures, guidelines and policies

• Take the extra mile to engage customers

- คุณสมบัติ

• Bachelor’s degree in business administration or relevant field

• Proven working experienced in customer service with logistics service or experience as a

client service representative

• Track record of over-achieving quota

• Strong phone contact handling skills and active listening

• Familiarity with CRM systems and practices

• Customer orientation and ability to adapt/respond to different types of characters • Excellent communication and presentation skills

• Ability to multitask, prioritize, and manage time effectively

Available to work shifts

กรอบใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

• Contribute in the implementation of marketing strategies

• Support the marketing manager in overseeing the department’s operations

• Organize and attend marketing activities or events to raise brand awareness

• Plan advertising and promotional campaigns for products or services on a variety of media

(social, print etc.)

• Liaise with stakeholders and vendors to promote success of activities and enhance the

company’s presence

• See all ventures through to completion and evaluate their success using various metrics

• Prepare content for the publication of marketing material and oversee distribution

• Conduct market research to identify opportunities for promotion and growth

• Collaborate with managers in preparing budgets and monitoring expenses

- คุณสมบัติ

• Bachelor’s degree in marketing, business administration or relevant field

• Proven experience in logistics service with marketing officer or related field

• Solid knowledge of marketing techniques and principles

• Good understanding of market research techniques, statistical and data analysis methods • Excellent knowledge of MS Office and marketing software (e.g. CRM)

• Thorough understanding of social media and web analytics

• Excellent organizational and multitasking skills

• Outstanding communication and interpersonal abilities

• Creativity and commercial awareness

• A team player with a customer-oriented approach

กรอบใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

• Developing service solutions to match with customer requirements

• Working with data and qualitative insight, through collaboration with frontline staff to

design solutions and strategic propositions

• Understanding and articulating clearly how services need to change from a user centered,

system, and business perspective

• Mapping the service experiences of users and defining how company need to change what

and how they deliver so it’s more effective

• Identifying how company can reduce cost of delivery and improve outcomes through re-

design of user experience, business processes, and better collaboration across systems

• Being critical during the design process of the balance of power in service structures and

challenging how people can be empowered and supported to thrive

- คุณสมบัติ

• Bachelor’s degree in marketing, business administration or relevant field

• Proven experience in logistics service with solution design or related field

• Impeccable customer service skills

• Excellent interpersonal communication skills, both verbal and written

• Outstanding communication and interpersonal abilities

• Aptitude for persuasion and negotiation

• Solid knowledge of marketing techniques and principles

• Good understanding of market research techniques, statistical and data analysis methods

• Creativity and commercial awareness

กรอบใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

• Facilitate cold and warm calls to prospective leads; schedule and follow through on calls with leads and current customers

• Source and work customer referrals

• Answer all lead and customer questions accurately; prioritize and/or escalate lead and

customer questions as needed

• Perform cost-benefit analysis for prospective customers and advise on appropriate

purchase options

• Promote specific products as directed by upper management

• Inform leads and customers of current promotions and discounts

• Maintain positive business and customer relationships in the effort to extend customer

lifetime value

• Develop strategies for more effective sales, both individually and as part of a team

• Track all appointments, sales, complaints, status reports, etc. thoroughly for manager

review

• Self-improve continuously by way of experience and manager feedback

- คุณสมบัติ

• Bachelor’s degree in marketing, business administration or relevant field

• At least 5 years working experiences in logistics service with proven track record sales

experience

• Impeccable customer service skills

• Excellent interpersonal communication skills, both verbal and written

• Motivated, driven attitude

• Sales-driven, results-driven, and target-driven attitude

• Aptitude for persuasion and negotiation

• Expert in time management

• Organized work ethic

• Ability to meet and/or exceed monthly and quarterly sales quotas

• Ability to create and deliver client presentations, especially power points and/or white

papers

กรอบใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

• Managing warehouse and categorize goods including general, high value, temperature

control, and break-bulk items

• Organizing warehouse inventory and manage storage space in order to maximize the

proficiency of warehouse

• Ensure the warehouse operates at peak efficiency, with customer satisfaction being the primary goal.

• Leading and develop warehouse staff and establish warehouse practices

• Train and manage teams to solve day-to-day operational issues and reach short- and long-term performance goals.

• Review and prepare workflow/action plans to ensure quality and customer service standards are met.

• Updating records and maintain of all products in the warehouse database system to ensure

the information held is correct.

• Responsible for daily shipment in warehouse for incoming and outgoing goods

• Reporting weekly warehouse & stock movements and report to management.

• Supervising monthly warehouse stock takes.

• Ensuring cost effective and timely manner of Warehouse processes.

• Carrying out cost-benefit analysis to improve efficiencies of Warehouse.

• Monitoring working standard of warehouse adherence to rules, regulations and procedures

of the company.

- คุณสมบัติ

• Bachelor's degree or higher of Logistics, Supply Chain Management, Business

Administration, or field related to Engineering

• 5 years’ experience in warehouse management is preferable.

• Excellence analytical, organizational, communication, and problem-solving skills

• Good leadership and teamwork management

• Good planning ahead and deal with unexpected change

• Able to coordinate well with transportation and business development team

• Experience from a logistics service background will be an advantage

• Intermediate level command of English and fluent in Thai

กรอบใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

• Plan and supervise the shipments from production to the end-user

• Schedule daily and weekly routes

• Track orders using functional systems (e.g. barcodes and tracking software)

• Coordinate with warehouse workers to ensure proper storage and distribution of products

• Monitor and report on transportation costs

• Ensure shipping documents are properly filed

• Report maintenance and repair needs for transportation vehicles and equipment

• Research and suggest cost-effective shipping methods

• Analyze expenditure and other financial information in order to develop plans, policies, and budget, for optimization and service improvement

• Conduct regular safety audits on equipment

• Organize training sessions for employees(drivers?)

• Manage performance of employees with emphasis on productivity, efficiency, service delivery, and quality transportation services.

• Keep organized records of vehicles, schedules and completed orders

• Ensure compliance with company policies and shipping legislation

• Stay up-to-date with safety regulations and motivate team to comply with road legislation by promoting safe driving practices.

- คุณสมบัติ

• Bachelor's degree in Supply Chain, Logistics or relevant field

• At least 5 years’ experience in a logistics service business as a transportation manager, or

similar role

• Solid knowledge of transportation management

• Experience preparing and tracking orders

• Familiarity with logistics software especially TMS

• Good leadership and teamwork management

• Good planning ahead and deal with unexpected change

• Problem solving skill and service-minded

• Ability to supervise and train staff

กรอบใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

• Delivering comprehensive services to enquiring customers

• Acting as liaison between customer and ensure logistics service operation running

smoothly with customer satisfaction

• Ensuring and coordinating about billing and related matters

• Gathering and analyzing customer feedback, compliant and monitor for operation

improvement

• Analyzing & summarizing all information including project improvements to customer

service

• Reporting progression of project on result, expense, and further recommendation

perspective to related parties

• Maintaining good customer relationships and actively consult customers to monitor quality of the service they are receiving.

• Develop and implement procedures and systems that satisfy customers using customer-centric mindset and LEAN  techniques to complete customer satisfaction.

• Manage customer service staff and ensure that customers and employees are retained and that their needs are being fulfilled.

- คุณสมบัติ

• Bachelor’s degree or higher in logistics and supply chain management

• At least 10 years working experience in customer service of logistics service companies

• Good leadership and teamwork management

• Good planning ahead and deal with unexpected change

• Strong communication skill and negotiation skill

• Problem solving skill and service-minded

• Good command in English communication both spoken & written

• Ability in Microsoft office, particularly in Excel Formula (Pivot, V lookup) and

PowerPoint

กรอบใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

 • ตรวจสอบสินค้า จัดสินค้า ขึ้นรถบรรทุก
 • รับผิดชอบงานขับรับ-ส่งสินค้าในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ รวมทั้งติดต่อลูกค้า เพื่อนัดหมายการรับ-ส่งพัสดุ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการทำงานของบริษัท
 • จัดส่งสินค้าตามเส้นทางการจัดส่งที่ดูแล โดยจัดเรียงตามความใกล้ ไกลของที่อยู่ ลูกค้าในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ หรือตามความถนัด เพื่อเตรียมการส่งสินค้าให้ลูกค้า
 • บำรุง ดูแล รักษารถ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

- คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษามัธยมต้นขึ้นไป
 • มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์
 • รู้จักเส้นทางที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี
 • สามารถยืดหยุ่นเวลาในการทำงานได้
 • มีใจรักในงานบริการ
กรอบใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

 • ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในคลังสินค้า ได้แก่ งานรับ-ส่งสินค้า งานข้อมูล เป็นต้น และตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการทำงานให้ถูกต้อง และเสร็จทันตามเวลาที่กำหนด
 • ควบคุมดูแลการใช้รถรับ-ส่งสินค้าโดยตรวจสอบข้อมูลจำนวนไมล์ การใช้น้ำมันรถ เป็นต้น
 • ควบคุมดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยของพนักงานในคลังสินค้า เช่น การแต่งกายและเวลาในการทำงานของพนักงาน
 • ควบคุมดูแลทีมงาน โดยสอนงาน ให้การสนับสนุน คำปรึกษา คำแนะนำ และช่วยทีมงานแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน
 • ตรวจสอบปัญหาหรือข้อร้องเรียนต่างๆ ที่ได้รับจากลูกค้า โดยหาสาเหตุ และประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหา

- คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจโลจิสติกส์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งหัวหน้าคลังสินค้า หรือ ตำแหน่งที่มีความใกล้เคียงกันอย่างน้อย 5 ปี
 • มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับกระบวนการ re-engineering
 • สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกได้
 • ทักษะการบริหารทีมงานและสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
กรอบใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

• Overseeing and assessing customer service staff activities, and providing them with regular performance-related feedback

• Strategizing and monitoring daily activities of customer service operation

• Assisting customer service staff with duties where required

• Training staff in areas of customer service and company policies

• Managing cashier coverage and customer flow to ensure proficient customer service

• Monitoring and authenticating returns, exchanges and voids

• Investigating and solving customer service complaints

• Assisting with development and implementation of service policies, and explaining these

to staff and customers

• Maintaining documentation pertaining to customer service department activities

• Performing additional duties where needed

- คุณสมบัติ

• Bachelor’s degree in business administration or relevant field

• At least 3 years work experience in customer service with logistics service or related field

• Proficient knowledge of customer service, and standard office practices and procedures

• Proficient computer skills

• Outstanding communication skills, both written and verbal

• Strong people skills

• Excellent phone etiquette

• Available to work shifts

กรอบใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

• Collects and analyzes data, systems, procedural activities, and information flows to assess the efficiency and costs of logistics processes

• Researches operational costs, industry, and regulatory issues, and maintains a current and comprehensive database on which to draw and develop solutions

• Uses statistical modeling skills to justify costs and develop logistics solutions to meet agreed customer needs

• Assists in production of computer simulations and other support materials for the presentation of solutions to customers, and assists as required in these presentations

• Provides analytical support for contract implementation and ongoing contract development

• Ensures that all solutions are developed making use of - and sharing - best practice

experience across the national freight consortium group as a whole

• Provides expert advice to the Business development function on analysis and research

methods

• Works on projects / assignments that have direct impact on the business

• Makes judgments that would normally prevent delays in program schedules and rectifies

moderate expenditure of resources

• Assists in the specification, coordination and management of any outsourced solutions

development requirements

• Develops and maintains good and effective team communication at all levels

• Other requirements as assigned by BD Manager

- คุณสมบัติ

• Bachelor’s degree in Industrial Engineering field

• Minimum 2 years of experience in logistics analyst, business analyst logistics/transport

planner or related field

• Previous background in Logistics industry is very desirable

• Statistical and numerical analytic skills

• Financial and budgeting skills

• Understanding of logistic business

• Good communication skills

• Fluent in Thai language with good command in written and spoken English

• Computer literacy in Microsoft Office, especially Microsoft Excel (Vlookup, Pivot Table,

etc.)

กรอบใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

• Strategically plan and manage logistics, transportation and warehouse

• Direct, optimize and coordinate order fulfillment

• Liaise and negotiate with subcontractor and customer

• Keep track of quality, quantity, transport management, times, costs as efficiency

• Resolve any arising problems or complaints

• Lead initiative to achieve operational excellence such as cost, productivity, accuracy and

timeliness targets

• Maintain metrics and analyze data to assess performance and implement improvements

• Utilize LEAN techniques to ensure material availability, reduce costs and processing times.

• Handle safety practices across facilities to reduce incidents.

• Maintain compliance in accordance within (​Q MARK/certification ต่างๆถ้ามี)

- คุณสมบัติ

• Master degree in Engineer management, Business Administration, Logistics or Supply 

  Chain

• At least 5 years’ proven working experience as a logistics manager with process control

and monitoring

• Record of successful distribution and logistics management

• Demonstrable ability to lead and manage staff

• Proficient in standard logistics software

• Excellent analytical, problem-solving and organizational skills

• Ability to work independently and handle multiple projects

• Good command in English

กรอบใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

• Developing service solutions to match with customer requirements

• Working with data and qualitative insight, through collaboration with frontline staff to

design solutions and strategic propositions

• Understanding and articulating clearly how services need to change from a user centered,

system, and business perspective

• Mapping the service experiences of users and defining how company need to change what

and how they deliver so it’s more effective

• Identifying how company can reduce cost of delivery and improve outcomes through re-

design of user experience, business processes, and better collaboration across systems

• Being critical during the design process of the balance of power in service structures and

challenging how people can be empowered and supported to thrive

- คุณสมบัติ

• Bachelor’s degree in marketing, business administration or relevant field

• Proven experience in logistics service with solution design or related field

• Impeccable customer service skills

• Excellent interpersonal communication skills, both verbal and written

• Outstanding communication and interpersonal abilities

• Aptitude for persuasion and negotiation

• Solid knowledge of marketing techniques and principles

• Good understanding of market research techniques, statistical and data analysis methods

• Creativity and commercial awareness

กรอบใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

• Understand customer needs and requirements to develop effective quality control processes

• Devise and review specifications for services or processes

• Ensure adherence to health and safety guidelines as well as legal obligations

• Oversee all services development procedures to identify deviations from quality standards

• Inspect final output and compare properties to requirements

• Keep accurate documentation and perform statistical analysis

• Solicit feedback from customers to assess whether their requirements are met

• Submit detailed reports to appropriate executives

• Be on the lookout for opportunities for improvement and develop new efficient procedures

- คุณสมบัติ

• Bachelor’s degree in business administration or relevant field

• Proven experience in logistics service with process/quality control or related field

• Conscientious and responsible

• A keen eye for detail and a result driven approach

• Outstanding communication skills

• Excellent organizational and leadership skills

• Proficient in MS Office

• In depth understanding of process/ quality control procedures and relevant legal standards 

• Excellent math abilities and working knowledge of data analysis/statistical methods

กรอบใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

• Designing the organizational structure of the sales team and building up the team, using LEAN techniques to ensure productivity and efficiency.

• Establishing the sales management procedures

• Exploring B2B warehousing and logistics sales opportunities in Thailand

• Maintaining good customer relationships and actively consulting customers to monitor quality of the service they are receiving.

• Implementing overall marketing function including strategies, but not limited to

brand’s awareness, campaign, communication and marketing activities to win brand

business objective to meet the company’s objectives

• Planning, managing, controlling and allocating marketing budget in timely manner

• Leading the market research and insights to develop the deep understanding of

customers trend.

• Planning effective marketing campaigns, promotions and media to exposure and

expand market share for responsible products.

• Drive volume and revenue growth to achieve target

• Forecast, analyze and design sales strategies in accordance with marketing plans

- คุณสมบัติ

• Bachelor’s degree or above in business administration, marketing, or logistics and

supply chain management

• At least 10 years working experiences in logistics service with sales experience and

success story

• Good leadership and teamwork management

• Good planning ahead and deal with unexpected change

• Strong communication skill and negotiation skill

• Problem solving skill and service-minded

• Good command in English communication both spoken & written

• Ability in Microsoft office, particularly in Excel Formula (Pivot, V lookup) and

PowerPoint

กรอบใบสมัคร

กรณีมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อแผนกประสานงานกลาง โทร. 0-2272-1030 ต่อ 1502, 1504, 1510, 1578 แฟกซ์ 0-02272-1342 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น