ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ร่วมงานกับเรา

- รายละเอียดงาน

 • ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า, ปรับอากาศ, สุขาภิบาล ภายในและภายนอกอาคาร

 • ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า, เครื่องปรับอากาศ

 • ควบคุมการส่งจ่ายระบบไฟฟ้า, ปรับอากาศ, อากาศอัด, น้ำประปา

 • ใช้งานเครื่องจักร อุปกรณ์หลัก เช่น เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, เครื่องทำน้ำเย็น ให้สอดคล้องกับผู้ใช้งาน

 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

- คุณสมบัติ

 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง หรือเทียบเท่า

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี

 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศ และงานไฟฟ้าภายในอาคาร

 • สามารถทำงานเป็นกะได้ และไม่มีภาระผูกพันในวันหยุดประจำสัปดาห์
กรอบใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

 • ดำเนินการขับรถบรรทุก เพื่อขนถ่ายกระดาษม้วนจากผู้ขาย/ท่าเรือ

 • ดูแล ตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ และอุปกรณ์ให้สมบูรณ์และพร้อมใช้งาน

 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

- คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี

 • วุฒิ ป.6 ขึ้นไป

 • มีบุคคลคำ้ประกันการทำงาน

 • มีใบอนุญาตขับขี่ประเภทขนส่ง เกิน 1 ปีขึ้นไป
กรอบใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

- ตรวจสอบรถยนต์ขนส่งหนังสือพิมพ์ และทำความสะอาดเพื่อให้พร้อมต่อการใช้งานในครั้งต่อไปและมีความปลอดภัยสูงสุด

- นำรถยนต์เข้าจอดประจำรางลำเรียงห่อหนังสือพิมพ์

- รับมอบหมายงานตามที่กำหนด(รับ-ส่งหนังสือคืน) พร้อมศึกษาเส้นทางจุดส่งหนังสือพิมพ์ของลูกค้าให้เข้าใจ เพื่อความรวดเร็วถูกต้องในการเดินทาง

- นำหนังสือพิมพ์ไปส่งให้กับลูกค้าตามที่กำหนดได้ถูกต้องครบถ้วน ทันเวลาตามที่กำหนด

- ตรวจนับหนังสือพิมพ์เหลือคืนกลับเข้าบริษัทฯ ให้ตรงตามใบสั่งเก็บ

- ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน และปรับปรุงกระบวนการทำงานของตน

- สร้างและสนับสนุนการสื่อสารที่ดี ทั้งภายในและระหว่างหน่วยงาน

- ร่วมมือ ประสานงาน สนับสนุน ให้ความรู้ข้อมูล หรือ แนะนำวิธีการปฏิบัติให้ถูกต้องแก่ทีมงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของข้อปัญหา เสนอแนะ หรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงานของตน

- ประสานงานและให้ความร่วมมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ เพื่อพัฒนาความสามารถในการทำงานของตนเองอย่างต่อเนื่อง

- ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ มาตรฐาน ขั้นตอน วิธีการทำงานที่องค์กรกำหนด

- ให้ความร่วมมือในกิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงระบบงานตลอดจนดูแลรักษาและใช้เครื่องมืออุปกรณ์รวมถึงทรัพยากรต่างๆ ขององค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

- ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

- คุณสมบัติ

เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป วุฒิ ป.6 มีบุคคลคำ้ประกันการทำงาน

มีใบอนุญาตขับขี่ประเภทขนส่ง เกิน 1 ปีขึ้นไป

กรอบใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

 • ทำความสะอาดภายในอาคารและพื้นที่ ที่รับผิดชอบให้สะอาดเรียบร้อย

 • ดูแลเครื่องมืออุปกรณ์หลังการใช้งานให้สะอาดและเก็บให้เป็นระเบียบ

 • รับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

- คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาป.6 ขึ้นไป

 • เพศชาย/เพศหญิงอายุไม่เกิน  35 ปี

 • สามารถทำงานเป็นกะได้
กรอบใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

 • สร้าง-จัดโปรยข่าว , ใต้ภาพ , หัวยักษ์ ของปกหนังสือพิมพ์

 • พิมพ์ข่าว , จัดข่าวไฟล์ย่อย

 • ประกอบหน้าภูมิภาค (กทม.) 6 ดาว และ 4 ดาว

 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

- คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 25 

 • วุฒิ ปริญญาตรี

 • สามารถใช้ Program Microsoft Office พื้นฐานได้

 • พิมพ์ดีดภาษาไทยอย่างต่ำนาทีละ 35 คำ/นาที ภาษาอังกฤษนาทีละ 30 คำ/นาที

 • มีความยืดหยุ่นในเวลาทำงาน และไม่มีภาระผูกพันในวันหยุดประจำสัปดาห์
กรอบใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

- ดำเนินการกรณีรถบริษัทฯเกิดอุบัติเหตุ รับแจ้งเหตุ ออกตรวจสอบเกิดที่เกิดเหตุเรียกร้องค่าเสียหาย

- ประสานงานกับบริษัทประกันภัย พนักงานสอบสวน ศาล สำนักงานคุมประพฤติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- จัดทำรายงาน สรุปสถิติ ตารางเวลาปฏิบัติงานของงานอุบัติเหตุ บันทึกข้อมูล พิมพ์คำสั่งปิดเรื่องงานอุบัติเหตุ และจัดอบรมพนักงานขับรถด้านการขับขี่อย่างปลอดภัย

- คุณสมบัติ

เพศชาย อายุไม่เกิน 32 ปี วุฒิ ปวช., ปวส.

สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ และรู้เส้นทางการจราจรในกรุงเทพฯ ดี

ถ้าเคยทำงานเป็นพนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุบริษัทประกันภัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สามารถทำงานเป็นกะ และเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

กรอบใบสมัคร

กรณีมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อแผนกประสานงานกลาง โทร. 0-2272-1030 ต่อ 1502, 1504, 1510, 1578 แฟกซ์ 0-02272-1342 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น