ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ร่วมงานกับเรา

- รายละเอียดงาน

 

 • กำกับ ดูแล การวางแผนกลยุทธ์การขายทุกรูปแบบ (Branded Content รูปแบบต่างๆ, พื้นที่ Media รูปแบบต่างๆ, Programmatic) ให้แก่ลูกค้าหน่วยงาน หรือองค์กรภายนอก 

 • วางแผนการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและงานสนับสนุนการขายต่างๆให้ได้ตามแผนการหารายได้และเป้าหมายที่กำหนดไว้

 • กำกับ ดูแล และบริหารจัดการในเรื่องการประสานงานกับลูกค้า หาลูกค้าใหม่ เพื่อทำการขายให้กับลูกค้าแต่ละราย ติดตามงานและส่งมอบงานให้กับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ ถูกต้อง ตรงเวลา

 • ตรวจสอบและอนุมัติเอกสารเสนอราคา (Sales Proposal & Quotation) ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าและสอดคล้องกับกลยุทธ์การขายขององค์กร

 • ตรวจสอบและอนุมัติการจัดทำรายงานสรุปยอดขายประจำเดือนเพื่อประกอบการจัดทำแผนกลยุทธ์

 • ควบคุม ดูแลการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะเวลา

 • มีส่วนร่วมในการกำหนดแผน  กระบวนการ ขั้นตอนในการทำงานของฝ่ายขายร่วมกับฝ่ายอื่นๆขององค์กร

 • มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ขององค์กร และเป็นผู้กำหนดกลยุทธ์ แนวทาง และมอบหมายงานของฝ่ายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

 • บริหารบุคคลภายใต้การบังคับบัญชา โดยวางแผน ติดตาม กำหนดเป้าหมายในการทำงาน ประเมินผลงานและผลปฏิบัติงาน ให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา และวางแผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

 • คาดการณ์และปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับปัจจัยและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนไปเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

 • ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

- คุณสมบัติ

 

 • ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาด้านการบริหารจัดการ การขาย การตลาด และ/หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 • ประสบการณ์ทำงานด้านการขายอย่างน้อย 10  ปีขึ้นไป และประสบการณ์ด้านการบริหารไม่น้อยกว่า 5 ปีขึ้นไป

 • บุคลิกภาพดี 

 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

 • มีความสามารถในการบริหารงานและบริหารคนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

กรอบใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

ขายเครื่องสำอางค์แบรนด์ EVERPINK

ประจำสาขา

 1. Watson
 2. BEAUTRIUM
 3. EVEANDBOY
 4. HEJ Street Beauty

- คุณสมบัติ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. อายุ 18 - 40 ปี
 2. วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ขั้นไป
 3. มีประสบการณ์ด้านงานขายเครื่องสำอางค์ อย่างน้อย 1 ปี
 4. บุคลิกภาพดี
 5. มีความรับผิดชอบ
 6. โปรดแนบรูปถ่าย
กรอบใบสมัคร

กรณีมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อแผนกประสานงานกลาง โทร. 0-2272-1030 ต่อ 1502, 1504, 1510, 1578 แฟกซ์ 0-02272-1342 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น