ข่าว

วิดีโอ

advertisement

Position Applied / ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร

Personal Profile / ประวัติส่วนตัว

your image
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี

Marital status / สถานภาพการสมรส

Family detail / ประวัติครอบครัว

Detail of children / รายละเอียดบุตร

ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล อายุ เพศ อาชีพ ที่ทำงาน
1.
2.
3.

Contact person / บุคคลที่บริษัทสามารถติดต่อได้

Education / ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา คณะ สาขาวิชา ปีที่เริ่ม (พ.ศ.) ปีที่จบ (พ.ศ.) ระยะเวลา(ปี) วุฒิการศึกษา เกรดเฉลี่ย

มัธยมศึกษาตอนต้น

SECONDARY SCHOOL

มัธยมศึกษาตอนปลาย

HIGH SCHOOL

อาชีวศึกษา

TECHNICAL / COMMERCE

อุดมศึกษา

UNIVERSITY

สูงกว่าอุดมศึกษา

POST GRADUATE

{degree} {schoolName} {faculty} {major} {startYear} {endYear} {allYear} {certificate} {grade}

ความสามารถพิเศษ

เพิ่มภาษา
ภาษา / Language พูด / Speaking อ่าน / Reading เขียน / Writing ความเข้าใจ / Understand
อังกฤษ
ลบ

Working Information / ประสบการณ์ทำงาน

เพิ่มสถานที่ทำงาน


ประวัติการฝึกอบรม

เพิ่มประวัติฝึกอบรม
รายละเอียด
ลบ

Other Information / ข้อมูลอื่นๆ

ท่านมีร่างกายทุพพลภาพ หรืออวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ หรือมีโรคประจำตัวเรื้อรังหรือไม่

HAVE YOU ANY PHYSICAL DISABILITY CHRONIC DISEASES OR OTHER DISABILTIES?
ไม่
มี

ท่านเคยป่วยหนัก และเป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือไม่

HAVE YOU EVER BEEN SERIOUSLY ILL OR CONTRACTED WITH CONTAGIOUS DISEASE?
ไม่ป่วย
ป่วย

ท่านเคยติดยาเสพติด หรือเป็นโรคร้ายแรงหรือไม่ ?

HAVE YOU ANY PHYSICAL HANDICAP, CHRONIC DISEASE?
ไม่เคย
เคย

ท่านเคยต้องโทษ หรือเป็นคดีความขึ้นศาลหรือไม่ ?

HAVE YOU EVER BEEN ARRESTED BY LAW ENFORCEMENT AUTHORITY?
ไม่เคย
เคย

ท่านสามารถหาหลักประกันในตำแหน่งงานที่ต้องมีหลักประกันได้หรือไม่ ?

CAN YOU PROVIDE A GUARANTOR?
ไม่ขัดข้อง
ขัดข้อง

ท่านสามารถปฎิบัติงานเป็นกะหมุนเวียนกันไปได้หรือไม่ ?

CAN YOU WORK ON SHIFT?
ไม่ขัดข้อง
ขัดข้อง

ในการปฎิบัติงาน ท่านยินยอมให้เปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้าที่ได้ตามความเหมาะสมได้หรือไม่ ?

WORK ROTATION?
ไม่ขัดข้อง
ขัดข้อง

ท่านเคยถูกให้ออกจากงานเนื่องจากความประพฤติ หรืองานไม่เป็นที่พอใจของนายจ้างหรือไม่ ?

HAVE YOU EVER BEEN DISCHARGED FROM EMPLOYMENT BECAUSE OF YOUR CONDUCT OR WORK WAS NOT SATISFACTORY?
ไม่เคย
เคย

ท่านเคยถูกจับ และต้องโทษคดีอาญาหรือไม่ ?

HAVE YOU EVER BEEN ARRESTED AND CONVICTED OF CRIME?
ไม่เคย
เคย

ท่านจะยินดีให้เราสอบถามไปยังบริษัทที่ท่านทำงานอยู่ในขณะนี้ และในอดีตเกี่ยวกับคุณสมบัติ หรือนิสัยใจคอของท่านหรือไม่ ?

MAY INQUIRY BE MADE OF YOUR PRESENT AND PREVIOUS EMPLOYMENT REGARDING YOUR QUALIFICATION AND CHARACTER?
ไม่ขัดข้อง
ขัดข้อง

แนบไฟล์เพิ่มเติม (PDF เท่านั้น)

* สำหรับไฟล์สกุล .pdf เท่านั้น
* สำหรับไฟล์สกุล .pdf เท่านั้น
* สำหรับไฟล์สกุล .pdf เท่านั้น
* สำหรับไฟล์สกุล .pdf เท่านั้น
* สำหรับไฟล์สกุล .pdf เท่านั้น
* สำหรับไฟล์สกุล .pdf เท่านั้น
* สำหรับไฟล์สกุล .pdf เท่านั้น
* สำหรับไฟล์สกุล .pdf เท่านั้น
* สำหรับไฟล์สกุล .pdf เท่านั้น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความทั้งหมดที่ข้าพเจ้าให้ไว้เป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ หากข้อความตอนใดเป็นความเท็จหรือไม่ตรงกับความจริง ให้ถือเป็นหลักฐานเพื่อเลิกจ้างได้ทันที และข้าพเจ้ารับทราบและตกลงยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนลุคคลของข้าพเจ้า เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัท และบริษัทในเครือ รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทด้วย