วันลอยกระทง 2566 ตรงกับวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน ตามธรรมเนียมปฏิบัติแล้วจะมีการขอขมาพระแม่คงคา ซึ่งเป็นเทพศักดิ์สิทธิ์ผู้ดูแลน้ำ ลำคลอง หรือสายน้ำทั่วทุกแห่ง จากนั้นจะท่องคำอธิษฐานลอยกระทง เพื่อขอพร เสริมสิริมงคลให้กับชีวิตร่วมด้วย โดยคำขอขมาพระแม่คงคาสั้นๆ และคำอธิษฐานลอยกระทง 2566 สามารถท่องตามได้ดังนี้

คำขอขมาพระแม่คงคาสั้นๆ ในวันลอยกระทง 2566

“นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ”
(ท่องนะโม 3 จบ)

“สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต”
ตามด้วยคำกล่าวขอขมาและขอพรตามปรารถนา

ขอขมาพระแม่คงคาใช้ธูปกี่ดอก?

การขอขมาพระแม่คงคาใช้ธูป 3 ดอก แทนพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ พร้อมเทียน 1 เล่ม แต่ตามความเชื่อทางฝั่งอินเดีย เชื่อว่าสามารถบูชา หรือขอขมาด้วยกำยานเพียงอย่างเดียวก็ได้เช่นกัน

คำอธิษฐานลอยกระทง 2566 สั้นๆ เสริมสิริมงคล

...

คำอธิษฐานลอยกระทง 2566 มี 3 แบบ ดังนี้

คำอธิษฐานลอยกระทงแบบที่ 1

“นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ” 
(ท่องนะโม 3 จบ)

“มะยัง อิมินา ปะทีเปนะ อะสุกายะ นัมมะทายะ นะทิยา ปุลิเน ฐิตัง มุนิโน ปาทะวะลัญชัสสะ ปูชา อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุ”

คำแปลคำอธิษฐานลอยกระทงแบบที่ 1
ในวันลอยกระทงนี้ ข้าพเจ้าทั้งหลายอธิษฐานและขอบูชารอยพระพุทธบาท ซึ่งตั้งอยู่บริเวณทิศเหนือของแม่น้ำนัมมทานทีด้วยกระทงประทีปนี้ ขอให้เกิดประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลและนานเทอญ

คำอธิษฐานลอยกระทงแบบที่ 2

“นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ”
(ท่องนะโม 3 จบ)

"อุกาสะ อุกาสะ ดอกไม้ ธูป เทียน ชวาลา รูปนาม และชีวิต พร้อมไปด้วยการปฏิบัติ ทั้งภายในและภายนอก ขอบูชาแด่พระโพธิญาณ พระพุทธัง พระธัมมัง พระสังฆัง ขอให้แม่พระธรณีจงมาเป็นทิพยญาณให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดนะพระเจ้าข้า นิพพานะ ปัจจะโยโหตุ"

จากนั้นให้กล่าวคำดังต่อไปนี้ "ข้าพเจ้าได้อาศัย ดิน น้ำ ลม ไฟ มีแม่พระคงคาเป็นต้นที่มีชีวิตอยู่ได้ บุญกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้สร้างเอาไว้ในภพชาตินี้ ขอให้เป็นผลปฏิบัติบูชาแด่แม่พระคงคา ขอกระทงประทีปนี้สว่างไสวในสัมมาอาชีพและปัจจัย 4 เป็นปฏิบัติบูชา และอโหสิกรรม ถ้าข้าพเจ้าเคยล่วงเกินแม่พระคงคาด้วยกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ประทีปนี้ถวายปฏิบัติบูชาและขอขมาต่อแม่พระคงคา"

คำอธิษฐานลอยกระทงแบบที่ 3

"ข้าพเจ้า…(ระบุชื่อ-นามสกุล และวันเดือนปีเกิด)... ขอถวายบูชากระทงประทีปนี้แด่พระแม่คงคา ขอพระแม่คงคาโปรดเมตตารับการบูชาจากลูกผู้มีใจภักดี ตระหนักในความกรุณาปรานีที่ท่านให้โดยตลอดมา โปรดรับขอขมา ทั้งนี้หากมีสิ่งใดผิดพลาดเกิดขึ้น ขอพระแม่คงคาโปรดให้อภัย และโปรดนำพาความมงคล ความร่ำรวย ความเจริญรุ่งเรือง ความสำเร็จ มาให้แก่ลูก ณ ครานี้ด้วยเทอญ สาธุ"

อย่างไรก็ดี นอกจากคำขอขมาพระแม่คงคาและคำอธิษฐานลอยกระทงแล้ว บางคนอาจจะใส่ดอกไม้ต่างๆ ใส่หมากพลู หรือจะใส่เหรียญลงไป เพื่อเสริมสิริมงคล เสริมความสำเร็จ และความโชคดีร่วมด้วย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง :