จำนวนประชากร
เปรียบเทียบปี 2554 และปี 2560

อายุ 18-24 ปี

อายุ 25-36 ปี

อายุ 37-48 ปี

อายุ 49-60 ปี

อายุ 61 ปีขึ้นไป

* ประชากรกลุ่มอายุ 18 ปีขึ้นไปตามทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง

ฐานประชากรเปลี่ยน ผู้สูงอายุเพิ่มเกือบ 4 ล้านคน

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จะมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ยังไม่เปิดเผยจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในแต่ละช่วงอายุ ของปี 2562 นี้ ส่วนข้อมูลล่าสุดของกรมการปกครอง ระบุผู้มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไปของปี 2554 และปี 2560 มีสัดส่วนประชากรในแต่ละช่วงอายุเพิ่มขึ้น และลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

ปี 2554 กลุ่มประชากรที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ตามทะเบียนราษฎร์ มีจำนวน 47,876,671 คน พอมาในปี 2560 มีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 50,896,538 คน โดยกลุ่มอายุ 18-48 ปี มีจำนวนประชากรโดยรวมลดลง ส่วนกลุ่มที่มีมากขึ้นคือกลุ่มอายุ 49-60 ปี เพิ่มขึ้นถึง 1,731,637 คน และกลุ่มอายุ 61 ปีขึ้นไป เพิ่มขึ้น 2,256,125 คน รวมกันเพิ่มขึ้นถึง 3,987,762 คน

จากฐานประชากรดังกล่าว จะเห็นว่า กลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งมีอายุ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งนับเป็นจำนวน 1 ใน 5 ของประชากรนั้น ย่อมเป็นที่ต้องการของพรรคการเมือง ที่บางพรรคได้ทำกิจกรรมกับกลุ่มคนผู้สูงอายุมานานอย่างต่อเนื่อง หรือแม้แต่รัฐบาลชุดปัจจุบัน ในช่วงท้ายก่อนเลือกตั้ง ได้อัดฉีดงบประมาณเพื่อดูแลผู้สูงอายุอย่างเต็มที่