ข่าว

คำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

แบบฟอร์มคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ยื่นคำขอใช้สิทธิในนาม

สิทธิที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต้องการให้ดำเนินการ

ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านมีคำขอระงับ คัดค้าน เพิกถอน ลบหรือทำลาย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดทราบว่า บริษัทอาจไม่สามารถให้บริการบางประเภทแก่ท่านได้หากปราศจากข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีสัญชาติไทย) หรือสำเนาเดินทาง (กรณีต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องสำเนา บัตรประจำตัวประชาชน (กรณีสัญชาติไทย) หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีต่างชาติ) ทั้งของผู้มอบอำนาจและ ผู้รับมอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

เลือก

  2. หนังสือมอบอำนาจแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (หนังสือมอบอำนาจต้องติดอากรแสตมป์)

  เลือก

   3. อื่นๆ (ถ้ามี)

   เลือก
    เลือก
    นามสกุลไฟล์ pdf jpeg และ png ขนาดไม่เกิน 20 mb.ต่อไฟล์