วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เจ๋งผุด แอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้คุณธรรมความดี!

ศูนย์คุณธรรม ออก “Moralbook Application” แอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้คุณธรรมความดี...

ศูนย์คุณธรรม พัฒนาส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านคุณธรรมความดี ด้วยการขยายฐานการเรียนรู้ผ่าน “Moralbook Application” ถอดองค์ความรู้ และรวบรวมหนังสือต่างๆ ที่ศูนย์คุณธรรม ได้จัดทำขึ้น เผยแพร่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบที่ทันสมัยสำหรับอุปกรณ์ Tablet PC และ Smart Phone สามารถดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้ เพียงค้นหาคำว่า “Moralbook” ผ่านระบบ IOS และ แอนดรอยด์ (android) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.moralcenter.or.th

อย่างไรก็ดี ศูนย์คุณธรรมเป็นแหล่งกลางพัฒนาความรู้และนวัตกรรมด้านคุณธรรม รวมทั้งสร้างเสริมพลังเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมแล้ว พันธกิจหลักของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้แก่ ดำเนินการสร้าง พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมด้วยกระบวนการจัดการความรู้รูปแบบต่างๆ ดำเนินการจัดประชุมสมัชชาคุณธรรมทั้งในระดับพื้นที่ และระดับชาติ ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือ กับเครือข่ายองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง ในการสร้างเสริมคุณธรรมความดีและการรวมพลังของกลุ่มหรือเครือข่ายทางสังคม เพื่อพัฒนาคุณธรรมความดีที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย

 

ศูนย์คุณธรรม ออก “Moralbook Application” แอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้คุณธรรมความดี... 17 ม.ค. 2556 10:21 ไทยรัฐ