วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สมาคมข้าราชการอาวุโส

สมาคมข้าราชการอาวุโส

โดย ซี.12
8 ก.ค. 2560 05:01 น.
  • Share:

สมาคมข้าราชการอาวุโสแห่งประเทศไทยได้จัดการประชุมใหญ่และมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกนายไพโรจน์ พรหมสาส์น อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นนายกสมาคมคนใหม่

คณะกรรมการชุดใหม่ของสมาคมล้วนเคยเป็นอดีตข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของหลายหน่วยงานดังนี้

นายไพโรจน์ พรหมสาส์น เป็นนายกสมาคม โดยมีอุปนายกสมาคม ประกอบด้วย นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม อดีตรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุพล ศรีพันธุ์ อดีตอธิบดีกรมการท่องเที่ยว พลตรีหญิงพูลศรี เปาวรัตน์ อดีตนายทหารปฏิบัติการพิเศษ ศปก.ทบ. และนายภาณุ สังขะวร รองเลขาธิการ ก.พ.

ส่วนกรรมการ ได้แก่ นายกู้เกียรติ สุวรรณลักษณ์ อดีตรองปลัดกระทรวงเกษตรฯ นายทนงศักดิ์ อุทยานานนท์ อัยการอาวุโส นายปรีชา ออประเสริฐ อดีตอธิบดีกรมการขนส่งทางบก นายสุขสันต์ มลิทอง อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ พลเอก พบสุข สุธรานันท์ อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ บก.สส. นายทวี ศรีคร้ามครัน อดีต ผชช. กรมการพัฒนาชุมชน ดร.สมโภชน์ นพคุณ อดีตรองเลขาธิการ ก.พ. ดร.ภัทรียา สุมะโน อดีตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ รศ.ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ อดีต ผอ.โรงเรียนสาธิตเกษตร นายจเด็จ อินสว่าง อดีตปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายธรรมรักษ์ การพิศิษฎ์ อดีตผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับ 11 ส.ศ.ช. พลตำรวจเอก สุนทร ซ้ายขวัญ อดีตรอง ผบ.สตช. พลโท กมล สุวภาพ อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก นางจุฬารัตน์ สุธีธร อดีตรองปลัดกระทรวงการคลัง นายภักดี รัตนผล อดีตผู้ตรวจราชการ กระทรวงมหาดไทย นายวสันต์ วรรณวโรทร อดีตรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

นางพรรณี แก่นสุวรรณ อดีต ผวจ.ปราจีนบุรี เป็นกรรมการและนายทะเบียน นางไพเราะ สุดสว่าง อดีตรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นกรรมการและเหรัญญิก นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ อดีต ผวจ.เชียงใหม่ เป็นกรรมการและเลขาธิการสมาคม นางสาววรญา เกษมพุทธคุณ (นิติกร สำนักงาน ก.พ.) ผู้ช่วยเลขาธิการสมาคม

นอกจากนั้นยังได้มีประกาศแต่งตั้งอดีตข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในอดีตเป็นที่ปรึกษาสมาคมชุดใหม่ ดังนี้ นายจีระพงษ์ สิวายะวิโรจน์ (หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี) นายอรุณ งามดี (อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์) นายมานิต วิทยาเต็ม (อธิบดีกรมศุลกากร) คุณหญิงอุไรวรรณ ศิรินุพงศ์ (รองอธิบดีกรมธนารักษ์) นายยรรยง คุไรวาท (ผอ.ขสมก.) ดร.ทิวา สรรพกิจ (อธิบดีกรมป่าไม้) ดร.บุญปลูก ชายเกตุ (เลขาธิการ ก.พ.)

นายศรีภูมิ ศุขเนตร (ปลัดกระทรวงคมนาคม) พลเอก ธีรเดช มีเพียร (ปลัดกระทรวงกลาโหม) นายขจัดภัย บุรุษพัฒน์ (เลขาธิการ สมช.) นายพรชัย นุชสุวรรณ (ผอ.สำนักงบประมาณ) ร้อยตำรวจตรี เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ (ปลัด กทม.) นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ (ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี) นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์ (รองเลขาธิการ ก.พ.) นายสีมา สีมานันท์ (เลขาธิการ ก.พ.) นางพรนิภา ลิมปพยอม (ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) นางเบญจวรรณ สร่างนิทร (เลขาธิการ ก.พ.) นายสมภพ อมาตยกุล (ประธาน อ.ก.พ.) นาย คุรุจิต นาครทรรพ (ปลัดกระทรวงพลังงาน) นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช (อธิบดีกรมการประกันภัย) นายแพทย์ธีรชัย ฉันทโรจน์สิริ (ผอ.รพ.สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์) นางปาริชาติ คชรัตน์ (อธิบดีกรมการบินพลเรือน) นางเมธินี เทพมณี (เลขาธิการ ก.พ.ปัจจุบัน) นายปรีชา นิศารัตน์ (รองเลขาธิการ ก.พ.)

คณะกรรมการและที่ปรึกษาสมาคมชุดนี้มีวาระการดำเนินงาน 3 ตั้งแต่ พ.ศ.2560-2563.

“ซี.12”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้