วันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามโครงการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ต้นแบบ จ.สุรินทร์

องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามโครงการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ต้นแบบ จ.สุรินทร์

  • Share:

องคมนตรี และคณะ ฯ เดินทางไปติดตามการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ต้นแบบตามแนวชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์...

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี และคณะ ฯ เดินทางไปติดตามการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ต้นแบบตามแนวชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร) อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยสภาพพื้นที่ป่าไม้อันเป็นต้นกำเนิดของทรัพยากรธรรมชาติทั้งแหล่งต้นน้ำลำธาร ป่าไม้ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงคุณภาพชีวิตของราษฎรที่อาศัยอยู่ร่วมกับป่าในลักษณะเกื้อกูลและอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ได้พระราชทานไว้เพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาที่ยั่งยืน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงมีพระราชประสงค์ให้สืบสาน รักษา และต่อยอดงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ให้มีความยั่งยืน สร้างประโยชน์ให้กับประชาชนและประเทศชาติตลอดไป ในการนี้ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ได้ติดตามและพิจารณาการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและบรรลุวัตถุประสงค์ตามพระราชประสงค์ต่อไป

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ต้นแบบตามแนวชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นโครงการที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2555 ตามที่พระพิศาล สาสนกิจ (เยื้อน ขันติโล) ปัจจุบันดำรงสมณศักดิ์ พระราชวิสุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ (ธรรมยุติ) เจ้าอาวาสวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร ได้มีลิขิตขอพระราชทานน้อมเกล้าอฯ ถวายพื้นที่ป่าในเขตพุทธอุทยาน จำนวน 10,865 ไร่ เพื่อจัดทำโครงการต้นแบบในการดูแลรักษาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยดำเนินการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศ พร้อมทั้งให้ชุมชน หน่วยงานเครือข่ายร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าได้อย่างยั่งยืน.