วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ภาคประชาชนจ่อเคลื่อนไหวค้านแก้ ก.ม.บัตรทอง

นายชูวิทย์ จันทรส เลขานุการเครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์ กล่าวถึงการแก้ไขปรับปรุงร่าง พ.ร.บ.ประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ...หรือกฎหมายบัตรทอง ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการของคณะอนุกรรมการแก้ไขกฎหมาย ว่า ภาคีเครือข่ายในนามขบวนการสร้างเสริมสุขภาพภาคประชาชน (ขสช.) ที่ประกอบด้วย องค์กรภาคสังคมด้านการพัฒนาสุขภาวะของประชาชนหลากหลายกลุ่ม อาทิ เด็ก สตรี คนพิการ เป็นต้น มีความกังวลต่อการแก้ไขกฎหมายบัตรทอง ในมุมมองที่ลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยเฉพาะคนยากจนในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ ซึ่งหลักประกันสุขภาพคือสิทธิพื้นฐานของประชาชนที่จะได้รับการรักษาอย่างเท่าเทียมกันและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมอย่างเป็นรูปธรรม และการตั้งคณะทำงานแก้ไขกฎหมายที่โน้มเอียงไปในทางเอื้อประโยชน์ให้หน่วยบริการเพราะมีภาคประชาชนเพียง 2 คนจาก 26 คน

ขณะที่นายคำรณ ชูเดชา ผู้ประสานงานขสช. กล่าวว่า ขสช.ขอแสดงจุดยืนและมีข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1.ขอสนับสนุนการเคลื่อนไหวรณรงค์และข้อเรียกร้องของกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ และ ขสช.พร้อมที่จะเข้าร่วมในการขับเคลื่อนทุกรูปแบบเพื่อปกป้องกลไกการปฏิรูประบบสุขภาพของคนไทยทั้งประเทศ 2.ขอเรียกร้องให้ยุติกระบวนการแก้ไขปรับปรุง พ.ร.บ.บัตรทองให้มีการเริ่มต้นกระบวนการแก้ไขใหม่และ 3.ขอให้ประชาชนคนไทยทั้งประเทศร่วมกันจับตาความพยายามแก้ไขกฎหมายฉบับนี้.

นายชูวิทย์ จันทรส เลขานุการเครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์ กล่าวถึงการแก้ไขปรับปรุงร่าง พ.ร.บ.ประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ...หรือกฎหมายบัตรทอง ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการของคณะอนุกรรมการแก้ไขกฎหมาย 10 มิ.ย. 2560 05:03 10 มิ.ย. 2560 05:03 ไทยรัฐ