Thairath Logo
กีฬา

นโยบาย 11 ด้านขับเคลื่อนการปฏิรูป

โดย หมัดเหล็ก
6 มิ.ย. 2560 05:01 น.
Share :

รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้กำหนดนโยบายเป้าหมายการทำงานมาทั้งหมดไว้ 11 ข้อ ประกอบด้วย นโยบายโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยการใช้มาตรการทางกฎหมายและทางสังคมจิตวิทยา รวมทั้งระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนินการกับผู้ที่ละเมิดสถาบัน

นโยบายการรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ ในระยะเร่งด่วน ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคง การบริหารจัดการชายแดน การสร้างความมั่นคงทางทะเล การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพื่อนบ้าน และการเสริมสร้างในการปฏิบัติการทางทหารร่วมกันของอาเซียน เพื่อแก้ไขข้อพิพาทต่างๆให้สอดคล้องกับสถานการณ์โลกในปัจจุบัน

นอกจากนี้ยังมี นโยบายในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ นำยุทธศาสตร์ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา มาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน

นโยบายลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐในระยะเฉพาะหน้า สร้างโอกาส สร้างอาชีพ และการมีรายได้ ที่มั่นคงให้กับผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การทารุณกรรมแรงงานข้ามชาติ ปัญหาขอทาน ปรับปรุงกฎหมายข้อบังคับที่จำเป็นเพิ่มความเข้มงวดในการระวังตรวจสอบ พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม จัดสวัสดิการช่วยเหลือ พัฒนาชีวิตผู้ด้อยโอกาสผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีและเด็ก สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรมและจริยธรรม ธรรมาภิบาลให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยใช้หลักค่านิยม 12 ประการ

นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสำคัญในการศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน นโยบายยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน โดยวางรากฐานหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพโดยไม่มีความเหลื่อมล้ำของคุณภาพ เน้นการป้องกันโรคมากกว่ารอให้ป่วยแล้วจึงมารักษา

นโยบายการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยดำเนินการเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันที ระยะการแก้ไขปัญหาพื้นฐาน และระยะยาวที่ต้องวางรากฐานเพื่อความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง นำโครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานประเภทที่มีผลตอบแทนที่ดีมาจัดทำเป็นการลงทุนร่วมกับเอกชน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าการเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการ พัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของประเทศ

นโยบายการส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทางวิทยาศาสตร์ นโยบายการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐและนโยบายการปรับปรุงกฎหมายกระบวนการยุติธรรม ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นการนำไปสู่การปฏิรูปประเทศที่ยั่งยืนและมั่นคงต่อไป.


หมัดเหล็ก
mudlek@thairath.co.th 

อ่านเพิ่มเติม...
คาบลูกคาบดอกหมัดเหล็กประยุทธ์ จันทร์โอชานโยบาย คสช.คสช.