วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
โดย ซี.12
14 เม.ย. 2560 05:01 น.
ขรก.ดีเด่นราชภัฏ

ขรก.ดีเด่นราชภัฏ

โดย ซี.12
14 เม.ย. 2560 05:01 น.
  • Share:

มาถึงข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น ข้าราชการดีเด่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่มีอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย

ส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่อยู่ในวัยมีไฟแรงในการทำงาน

เริ่มตั้งแต่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนีย์ สุขชาวนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นางมณฑา ตะติยะ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม นายราเชนทร์ เหมือนชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรพินทร์ ศิริบุญมา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นางสาวสมดา วินิจกำธร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา แสงโชติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา นางศิริวรรณ อินทเศียร

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นางสาวธนาภรณ์ เมืองมุงคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร ชื่นชูจิตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดช บุญประจักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวิมล ใจงาม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นางภควัน จันทนเสวี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล บุญเขต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุภาพร ยุภาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นายวิชิต กำมันตะคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี นางสาวศศิธร พุทธรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีวรรณ์ บังเกิด

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ รองศาสตราจารย์ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา วงษ์สวัสดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ้อยทิพย์ พลศรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นางสาวภิรดี วัชรสินธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ บัวรอด

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรินทร์ สมณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพาพรรณ พงศ์ผลาดิสัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง นางสาวจินตนา กล้ายประยงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤดา ชุ่มจันทร์จิรา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวี ทองเจือ

ข้าราชการดีเด่นของกระทรวงต่างๆในส่วนกลางนั้นยัง เหลืออยู่อีกจำนวนหนึ่งซึ่งขอนำมาปิดท้ายในวันพรุ่งนี้ก่อนจะถึงข้าราชการดีเด่นของจังหวัดต่างๆ.“ซี.12”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้