ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  ศิริราชคว้า “TQC” มาตรฐานระดับโลก

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์6 เม.ย. 2560 05:01 น.
  SHARE

  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ทรงนำสยามประเทศสู่วิถีแห่งอารยะสมัยทรงพระราชอุตสาหะพัฒนาบ้านเมืองเป็นอเนกนานัปการ ทั้งด้านการบริหารราชการ การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การสาธารณูปโภคพื้นฐาน...

  โดยเฉพาะ “การแพทย์” และ “สาธารณสุข”

  แม้ว่าในรัชสมัย ราษฎรที่เจ็บป่วยส่วนใหญ่พึ่งพิงการดูแลรักษาจากแพทย์แผนไทยทรงพระราชดำริว่า “เมืองไทย” จำเป็นต้องมีระบบบริการการแพทย์ที่ก้าวทันยุคสมัยเป็นประโยชน์แก่ปวงชน

  พระราชทานที่ดินวังหลังก่อตั้งโรงพยาบาลใหญ่ เปิดทำการเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2431 พระราชทานมงคลนามแก่โรงพยาบาลตามพระนาม สมเด็จฯ เจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์ พระราชโอรสว่า “โรงศิริราชพยาบาล” พระราชทานพระราชทรัพย์เกื้อกูลโรงพยาบาลจนถึง พ.ศ.2433

  โปรดเกล้าฯ ให้เปิดสอนวิชาแพทย์ขึ้นในโรงพยาบาลศิริราช ต่อมา...พระราชทานชื่อว่า “ราชแพทยาลัย” กล่าวได้ว่า “การแพทย์แผนปัจจุบัน” ของไทยเริ่มต้นอย่างเป็นทางการนับมาแต่นั้น

  วันเวลาผ่านมาจนถึงวันนี้...คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ : Thailand Quality Class (TQC) รางวัลมาตรฐานระดับโลก จากสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

  นับเป็นแห่งแรกของประเทศไทยในกลุ่มสถาบันการศึกษาที่มีการบูรณาการ ทั้งพันธกิจ การศึกษา การวิจัย และการบริการทางการแพทย์ เป็นตัวอย่างสะท้อนให้เห็นว่า...องค์กรขนาดใหญ่อย่าง “ศิริราช” สามารถทำได้ ดังนั้น...หากสถาบันต่างๆมีความมุ่งมั่นที่จะทำ ก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากจนเกินไป

  ด้านการศึกษา...บูรณาการวางแผนการทำงาน ใช้ทรัพยากรร่วมกัน เนื่องจากอาจารย์ผู้สอนเป็นชุดเดียวกันทั้งระดับก่อนและหลังปริญญา จึงจำเป็นจะต้องจัดสรรเวลาการสอนให้เหมาะสม ขณะเดียวกัน อาจารย์ก็ยังต้องทำงานวิจัยควบคู่ไปกับงานบริการ ทำให้การทำงานลื่นไหลและเรียนรู้ต่อยอดมากขึ้น

  ด้านการวิจัย...ในอดีตจะมีเฉพาะงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ แต่ด้วยพันธกิจ 3 ด้านที่ต้องทำงานประสานสอดคล้องกันไป จึงเริ่มปรากฏผลงานวิจัยด้านการศึกษา ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา เพื่อสร้างองค์ความรู้นวัตกรรมใหม่ๆกลับมาพัฒนากระบวนการการศึกษา เป็นรากฐานไปสู่การพัฒนาด้านอื่นๆตามมา

  ด้านบริการทางการแพทย์ มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงตั้งแต่แรก เพราะผู้ป่วยที่มารับบริการด้านสุขภาพที่ศิริราช ขณะเดียวกันก็เป็นครูให้แก่นักศึกษาทั้งระดับก่อน...หลังปริญญา รวมถึงอาจเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยด้านคลินิกและปรีคลินิก ก็ต่างวางกระบวนการให้สอดคล้องกัน

  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล บอกว่า ความสำเร็จครั้งนี้สิ่งที่สำคัญยิ่ง คือ...การร่วมแรง ร่วมใจของชาวศิริราช ทั้งแพทย์ พยาบาลและทุกสาขาวิชาชีพในการพัฒนาคุณภาพงาน ในทุกกระบวนงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและต่อเนื่อง

  เริ่มตั้งแต่ปี 2541 ที่ดำเนินการพัฒนาระบบคุณภาพโรงพยาบาล โดยมีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพงานของคณะ และหน่วยงานพัฒนาคุณภาพ เป็นแกนนำในการดำเนินการขับเคลื่อนคณะ ไปสู่การพัฒนาคุณภาพแบบองค์รวม และทำให้การพัฒนาคุณภาพเป็นหัวใจของการดำเนินงาน

  ส่งผลให้คณะเป็นองค์กรที่มีวัฒนธรรมคุณภาพ และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ...จากความมุ่งมั่น ทุ่มเท ส่งผลให้โรงพยาบาลศิริราชผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation : HA) ครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2545

  ต่อมาในปี 2548 มีการนำ “ระบบคุณภาพ” มาใช้ในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ต่างๆ จนในปี 2551 ทุกห้องปฏิบัติการ ได้รับการรับรองด้วยมาตรฐาน ISO 15189 ขยายสู่การรับรองมาตรฐานในพันธกิจการศึกษา...พันธกิจการวิจัยและหน่วยงานสนับสนุนอื่นๆ

  “ความสำเร็จเหล่านั้นทำให้บุคลากรทุกฝ่ายเกิดความตระหนัก...พร้อมจะมีส่วนร่วมในการก้าวไปด้วยกัน เป็นผลให้ผ่านการต่ออายุการรับรองมาตรฐาน HA...อีกสามครั้ง”

  นับจากนั้นทีมผู้บริหารก็เริ่มศึกษาและขอรับการประเมินด้วยความสมัครใจ จนได้รับประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลขั้นก้าวหน้า (Advanced HA) เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 เป็นแห่งแรกของประเทศไทย

  สำหรับรางวัล “TQC” เป็นรางวัลที่แสดงถึงการใช้เกณฑ์ รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) เพื่อการบริหารจัดการทั้งองค์กรสู่ความเป็นเลิศ แตกต่างไปจาก HA และ Advanced HA ที่เน้นการบริหารจัดการด้านการรักษาพยาบาล

  “TQA จึงสอดคล้องกับความเป็นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ซึ่งมีการดำเนินการทั้งสามพันธกิจที่สำคัญ คือการศึกษา การวิจัย การบริการทางการแพทย์ ที่ไม่สามารถแยกออกจากกัน ต้องประสานกันไป ที่สำคัญคือ...ทำให้เกิดความสมดุลในการใช้ทรัพยากรต่างๆที่มีอย่างจำกัด”

  อาทิ ปัญหาบุคลากรไม่เพียงพอในบางเรื่อง เราก็สามารถบริหารจัดการอย่างบูรณาการ ทำให้ทุกพันธกิจมีผลการดำเนินการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

  ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ ย้ำว่า รางวัล TQC ประจำปี 2559 เป็นเรื่องสำคัญมาก ความสำเร็จนี้ไม่ได้เกิดจากทีมผู้บริหาร หากแต่เกิดขึ้นจากคนทั้งศิริราชที่มีส่วนร่วมช่วยกัน

  เริ่มตั้งแต่การพัฒนาคุณภาพระดับปฏิบัติการ...เป็นสิ่งที่ทีมบริหาร คณะ รวมทั้งกรรมการประจำคณะ ต้องพัฒนาเป็นภาพใหญ่ของการบริหารจัดการทั้งองค์กร และเมื่อได้แนวทางที่ตกผลึกแล้ว ก็ต้องดำเนินการถ่ายทอดลงสู่ผู้บริหารระดับกลาง เพื่อถ่ายทอดต่อไปยังผู้ปฏิบัติงาน

  “ทำให้หน่วยงานทุกระดับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสานงานกัน เรียกได้ว่าความสำเร็จครั้งนี้เป็นความสำเร็จของทั้งองค์กร”

  ศ.พญ.ดวงมณี เลาหประสิทธิพร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ อีกกำลังสำคัญในการพัฒนาด้านต่างๆมาอย่างต่อเนื่อง เสริมว่า ตั้งแต่ปี 2555 คณะกำหนดกลยุทธ์ “การบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ” โดยใช้เกณฑ์ TQA เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ สนับสนุนคณะสู่ความเป็นเลิศไปในทางเดียวกัน

  “สร้างบรรยากาศ...ส่งเสริมการใช้มาตรฐาน เครื่องมือคุณภาพในการทำงานประจำทั้งคณะอย่างเป็นรูปธรรม...ต่อเนื่อง เพื่อให้ผลลัพธ์ของหน่วยงานและคณะดีขึ้นเป็นที่ประจักษ์”

  วัฒนธรรมความปลอดภัย...วัฒนธรรมคุณภาพ...วัฒนธรรมการเรียนรู้และนวัตกรรมเป็นต้นทุนที่ดี ประกอบกับค่านิยม “SIRIRAJ” โดยใช้กลยุทธ์การจัดการความรู้ “Siriraj Link–Share–Learn” บูรณาการกับระบบพัฒนาคุณภาพ ยิ่งสะท้อนชัดว่าความสำเร็จในวันนี้คือผลงานร่วมของชาวศิริราชทุกคน

  “ปัญหา” และ “อุปสรรค” เป็นความท้าทายที่จะช่วยสร้างระบบงานที่ดี มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และปัญญาให้กับองค์กร...“ศิริราช” ต้องพัฒนาให้ล้ำหน้ารองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทุกขณะเวลา.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  สกู๊ปหน้า1TQCรางวัล TQCโรงพยาบาลศิริราชสถานพยาบาล

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 22:45 น.