วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นำร่อง 14 จังหวัดพัฒนา ร.ร. “กล้าก้าว”

จากการประชุมกล้าก้าว (Growth Mindset) : เติบโตด้วยศรัทธา เติบกล้าด้วยแรงใจ ภายใต้โครงการวิจัยปฏิบัติการโรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง จัดโดยสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางปัทมาวดี โพชนุกูล รองผู้อำนวยการด้านการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ สกว. กล่าวว่า โครงการฯจะนำร่องใน 14 จังหวัด อาทิ แม่ฮ่องสอน เพชรบุรี สุรินทร์ อำนาจเจริญ จำนวน 202 โรง ใช้ระยะเวลา 2 ปี จุดมุ่งหมายคือการส่งเสริมพัฒนาโรงเรียน โดยเฉพาะคุณภาพการเรียนการสอน ผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันทั้งองค์กร โดยมีโค้ชคุณภาพเป็นพี่เลี้ยงและแต่ละโรงเรียนจะเป็นผู้กำหนดเป้าหมายของการพัฒนาตนเองร่วมกับการค้นหาวิธีการปรับปรุงระบบงานภายใน เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายควบคู่กับการวิจัยของคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ที่จะนำไปสู่เครื่องมือทางวิชาการสำหรับการรับรองคุณภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติในระยะต่อไป โดยใช้ Growth Mindset เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนคุณภาพ

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ตนมองว่า Growth Mindset ควรเกิดขึ้นตั้งแต่ในสถาบันการผลิตครู เพราะถ้าครูมีความต้องการเรียนรู้อยู่ตลอด ก็จะสามารถส่งผลไปถึงเด็กด้วย และจะขยายผลเรื่องนี้ไปสู่ครูประจำการ โดย สสค.จะจัดหลักสูตรอบรมครูเรื่องนี้ให้ครูด้วย.

จากการประชุมกล้าก้าว (Growth Mindset) : เติบโตด้วยศรัทธา เติบกล้าด้วยแรงใจ ภายใต้โครงการวิจัยปฏิบัติการโรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง จัดโดยสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) 3 เม.ย. 2560 00:52 3 เม.ย. 2560 00:52 ไทยรัฐ