วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กระตุ้นนิสิต มก.เรียนจริงจากศาสตร์พระราชา

เมื่อวันที่ 31 มี.ค. ที่หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “พลังผู้นำนิสิตนักศึกษาสร้างอนาคตประเทศไทย” ในงานเปิดโครงการสัมมนาสภาผู้แทนนิสิต มก. ครั้งที่ 14 ตอนหนึ่งว่า สังคม ไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุในปี 2575 หรืออีก 15 ปีข้างหน้า ผู้แทนนิสิตในวันนี้จะเข้าสู่วัยทำงานซึ่งต้องแบกรับภาระดูแลทั้งผู้สูงอายุและเด็กจึงต้องเตรียมตัวไว้ ขณะที่โลกในศตวรรษที่ 21 ต้องการคนที่มีทักษะต่างๆ อาทิ ความเป็นผู้นำ ส่งงานตรงเวลา มีการสื่อสารที่ตรง ฉับไว คนที่ทำเพื่อส่วนรวม และทำงานเป็นทีมเป็น มีความคิดวิเคราะห์ ใช้เหตุผลในทางที่ถูกต้องเพื่อประโยชน์ของคนส่วนรวม สร้างนวัตกรรมได้ ที่สำคัญการมีเครือข่ายที่ดีเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งจะทำให้งานก้าวหน้าไปได้

ด้าน ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มก. บรรยายพิเศษเรื่อง “ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ทำกินตามคำสอนพ่อหลวง” ตอนหนึ่งว่า ศาสตร์แห่งแผ่นดิน คือ ศาสตร์ของพระราชา ซึ่งตรงกับแนวทางของ มก.ที่สอนนิสิตทั้งเรื่องดิน น้ำ การชลประทาน ป่าไม้ วิถีชุมชน ดังนั้นผู้นำนิสิตจึงควรเรียนรู้ศาสตร์พระราชาจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 4 พันกว่าโครงการ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบที่ปฏิบัติจริง และหาวิธีการถ่ายทอดให้กับนิสิต มก.อีก 68,000 คน เพราะโลกอนาคตไม่สนใจปริญญาบัตร แต่สนใจบัณฑิตที่ปฏิบัติเป็น.

ที่หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “พลังผู้นำนิสิตนักศึกษาสร้างอนาคตประเทศไทย” 1 เม.ย. 2560 01:09 1 เม.ย. 2560 04:12 ไทยรัฐ