วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ ถอดยศ ริบเครื่องราชฯ ข้าราชการทหาร 7 นาย

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี โปรดเกล้าฯ ให้ถอด ยศ ริบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ข้าราชการทหาร จำนวน 7 นาย 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระราชานุญาตให้ถอดยศทหาร และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้ถอดนายทหาร สัญญาบัตรออกจากยศทหาร ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยศทหาร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๐๑ ประกอบระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยผู้ซึ่งไม่สมควรจะดํารงอยู่ในยศทหารและบรรดาศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๐๗ ข้อ ๒ และ ข้อ ๔ และทรง พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ พระราชทานทุกชั้นตรา ตามข้อ ๖ ข้อ ๗ (๒) และ (๔) ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ จํานวน ๔ ราย ดังนี้

๑.พันโท โอติมหลอด เบียดนอก สังกัดกองทัพบก ตั้งแต่วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นวันที่มีคําสั่งปลดออกจากราชการ เนื่องจากกระทําความผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญจักรมาลา

๒.พันตรี ชัยนันท์ พยุงธรรม สังกัดกองทัพบก ตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นวันที่มีคําสั่งปลดออกจากราชการ เนื่องจากกระทําความผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญจักรมาลา

๓.นาวาอากาศเอก พงษ์ณเรศ กฤษศิริไพบูรณ์ สังกัดกองทัพอากาศ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นวันที่มีคําพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจําคุกในความผิดฐานฉ้อโกง และเรียกคืน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญจักรมาลา

๔.เรืออากาศโท เสรี กอแก้ว สังกัดกองทัพอากาศ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นวันที่มีคําพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจําคุกในความผิดฐานทําร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแก่ความตาย และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย เหรียญจักรมาลา และเหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ ๒ ประเภทที่ ๒

ผู้รับสนองพระราชโองการ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี


ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี

เรื่อง พระราชทานพระราชานุญาตให้ถอดยศทหาร และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้ถอดนายทหาร สัญญาบัตรออกจากยศทหาร ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยศทหาร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๐๑ ประกอบระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยผู้ซึ่งไม่สมควรจะดํารงอยู่ในยศทหารและบรรดาศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๐๗ ข้อ ๒ และทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ พระราชทานทุกชั้นตรา ตามข้อ ๖ ข้อ ๗ (๒) และ (๔) ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ.๒๕๔๘ จํานวน ๒ ราย ดังนี้

๑.พันโทหญิง ศิริโสภา จันทรุกขา สังกัดกองทัพบก ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นวันที่มีคําสั่งปลดออกจากราชการ เนื่องจากกระทําความผิดวินัยทหารอย่างร้ายแรง ฐานทุจริต ต่อหน้าที่ และฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย และจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
๒.นาวาเอก เทวราช มังกร สังกัดกองทัพเรือ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นวันที่มีคําพิพากษาถึงที่สุด ในความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่น ฐานร่วมกันลอบฝัง ซ่อนเร้น หรือย้ายศพเพื่อปิดบังการตาย หรือเหตุแห่งการตาย และฐานให้เข้าพักอาศัย ซ่อนเร้น หรือช่วยด้วย ประการใด ๆ ซึ่งคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนกฎหมายเพื่อให้พ้นจากการจับกุม และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญจักรมาลา

ผู้รับสนองพระราชโองการ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี

เรื่อง พระราชทานพระราชานุญาตให้ถอดยศทหาร
มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้ถอด ร้อยตรี นราธิป ขันหาญศึก สังกัดกองทัพบก ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นวันที่มีคําสั่งปลดออกจากราชการ เนื่องจากหนีราชการทหารในเวลาประจําการ ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยศทหาร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๐๑ ประกอบระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยผู้ซึ่งไม่สมควรจะดํารงอยู่ใน ยศทหารและบรรดาศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๐๗ ข้อ ๒

ผู้รับสนองพระราชโองการ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี โปรดเกล้าฯ ให้ถอด ยศ ริบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ข้าราชการทหาร จำนวน 7 นาย 30 มี.ค. 2560 21:52 31 มี.ค. 2560 01:44 ไทยรัฐ