วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
บัญชีกลางคุมเข้มข้าราชการ

บัญชีกลางคุมเข้มข้าราชการ

  • Share:

“สุทธิรัตน์” แจงทุกขั้นตอนลดทุจริตเบิกจ่ายยา

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า เนื่องจากการเบิกจ่ายค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ (2) บางกรณีไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติง่ายขึ้นกรมบัญชีกลางจึงปรับปรุงการเบิกจ่ายค่ายาบัญชียาหลักแห่งชาติบัญชี จ (2) ให้มีความชัดเจน และถูกต้อง รวมทั้งการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ดังนั้น จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และซ้อมความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว

ทั้งนี้ บัญชียาหลักแห่งชาติ ซึ่งเป็นรายการยาแผนปัจจุบันที่ใช้ในโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุข ประกอบด้วยบัญชีย่อย 5 บัญชี ได้แก่ บัญชี ก จนถึงบัญชี จ และในบัญชี จ ยังแบ่งเป็นบัญชี จ (1) และบัญชี จ (2) โดยยาในบัญชี จ (2) จะต้องเป็นยาที่จำเป็นต้องใช้สำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย มีความเหมาะสมที่จะใช้เพียงบางข้อบ่งใช้ (บางโรค) เช่น ยา Botulinum A toxin หรือโบท็อกซ์ สำหรับรักษาโรคคอบิด (cervical dystonia) ชนิดไม่ทราบสาเหตุ โรคใบหน้ากระตุกครึ่งซีกชนิดไม่ทราบสาเหตุ และโรค spasmodic dysphonia เป็นต้น พร้อมทั้งกำหนดแนวทางในการกำกับการใช้ยาดังกล่าว เช่น กำหนดคุณสมบัติของสถานพยาบาล คุณสมบัติของแพทย์ผู้ทำการรักษา เกณฑ์การอนุมัติการใช้ยา และขนาดยาที่แนะนำและวิธีการใช้ยา เป็นต้น

นอกจากนี้ กรมบัญชีกลางกำหนดขั้นตอนดังนี้ 1.กรณีที่แพทย์สั่งใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ (2) แต่ไม่เป็นไปตามแนวทางกำกับการใช้ยา เนื่องจากเหตุที่เป็นข้อจำกัดทางการแพทย์บางประการทำให้ปฏิบัติตามแนวทางกำกับการใช้ยาที่ จ (2) กำหนดไว้ไม่ได้ แต่ผู้ป่วยจำเป็นต้องใช้ยาดังกล่าว แพทย์ผู้ทำการรักษาจะต้องระบุเหตุผลในการกำกับการใช้ยาไว้ในเวชระเบียน และ 2.กรณีที่แพทย์สั่งใช้ยาในบัญชีหลักแห่งชาติ บัญชี จ (2) ซึ่งไม่ตรงตามข้อบ่งชี้ ที่กำหนดไว้ในบัญชียาดังกล่าว แต่เป็นไปตามข้อบ่งชี้ที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ให้ผู้มีสิทธิขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขออนุมัติการเบิกจ่ายค่ายาเป็นรายกรณี.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้