วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

15 แบงก์ร่วมลงนามจรรยาบรรณฉบับแรก "ธปท." เห็นด้วยแนะให้นำไปใช้ปฏิบัติจริง

นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า จรรยาบรรณของธนาคารพาณิชย์ พัฒนาเศรษฐกิจสู่ความยั่งยืน ที่ผู้บริหารระดับสูงของธนาคารสมาชิกสมาคมธนาคารไทย 15 แห่งร่วมลงนามพร้อมนำไปปฏิบัติทันที ถือเป็นจรรยาบรรณดี ครอบคุมมากกว่าจรรยาบรรณของ ธปท. ที่ดูแลในเรื่องของผลิตภัณฑ์การเงิน และธุรกรรมทางการเงิน ขณะที่จรรยาบรรณของธนาคารพาณิชย์ครอบคุมไปถึง 1.จรรยาบรรณด้านการประกอบธุรกิจ 2.บทบาทของกรรมการและผู้บริหาร 3.มาตรฐานการให้บริการ 4.พนักงานและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 5.ความรับผิดชอบต่อลูกค้า 6.ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 7.การจัดการข้อมูล 8.การกำกับดูแลโดยรวม และ 9.การแข่งขันทางการค้าและการระงับข้อพิพาท

“สิ่งสำคัญที่สุด ความไว้วางใจจะต้องเริ่มจากพฤติกรรมของธนาคารพาณิชย์ที่จะต้องแสดงให้เห็นในทุกระดับ ตั้งแต่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ตลอดจนวิธีการสื่อสารรูปแบบต่างๆ ความท้าทายต่อจากนี้ไปคือ จะต้องเร่งทำหลักการในจรรยาบรรณให้เกิดผลได้จริงในทางปฏิบัติ ให้ประชาชนผู้ใช้บริการสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลง”

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะ CEO Sponsor แผนยุทธศาสตร์ 5 ปีสมาคมธนาคารไทย ด้าน Banking Industry Code of Conduct กล่าวว่าการจัดทำจรรยาบรรณของธนาคารพาณิชย์ฉบับใหม่นี้ คณะทำงานได้ยึดหลักการใหญ่ๆ 3 ประการ ได้แก่ การประกอบธุรกิจอย่างมีความซื่อสัตย์สุจริต การให้ความยุติธรรมต่อทุกฝ่าย และการมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

“หลังจากที่ทุกธนาคารได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในวันนี้แล้ว แต่ละธนาคารก็จะได้นำจรรยาบรรณของธนาคารพาณิชย์ฉบับนี้ ไปกำหนดเป็นมาตรฐานในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินธุรกิจของตนเองต่อไป รวมถึงสื่อสาร และอบรมให้พนักงานธนาคารทุกคนเข้าใจและปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน”.

นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า จรรยาบรรณของธนาคารพาณิชย์ พัฒนาเศรษฐกิจสู่ความยั่งยืน ที่ผู้บริหารระดับสูงของธนาคารสมาชิกสมาคมธนาคารไทย 15 แห่ง 30 มี.ค. 2560 01:47 30 มี.ค. 2560 01:47 ไทยรัฐ