วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ประธานฯหมู่บ้านศีล 5

ประธานฯหมู่บ้านศีล 5

  • Share:

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระบัญชาแต่งตั้ง สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำฯ กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ให้ดำรงตำแหน่งประธานอำนวยการโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” โดยสมเด็จพระสังฆราชทรงมีพระบัญชา ให้พระพรหมมุนี เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเชิญพระบัญชามาถวาย สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ที่พระอุโบสถวัดปากน้ำฯ โดยมีพระวิสุทธิวงศาจารย์ รองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำฯ กรรมการ มส.เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เป็นผู้แทนรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ทั้งนี้ พระพรหมเสนาบดี เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ กล่าวว่า สมเด็จพระสังฆราช มีพระดำริให้โครงการนี้เดินหน้าต่อไป.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้