วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ประธานฯหมู่บ้านศีล 5

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระบัญชาแต่งตั้ง สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำฯ กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ให้ดำรงตำแหน่งประธานอำนวยการโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” โดยสมเด็จพระสังฆราชทรงมีพระบัญชา ให้พระพรหมมุนี เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเชิญพระบัญชามาถวาย สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ที่พระอุโบสถวัดปากน้ำฯ โดยมีพระวิสุทธิวงศาจารย์ รองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำฯ กรรมการ มส.เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เป็นผู้แทนรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ทั้งนี้ พระพรหมเสนาบดี เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ กล่าวว่า สมเด็จพระสังฆราช มีพระดำริให้โครงการนี้เดินหน้าต่อไป.

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระบัญชาแต่งตั้ง สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำฯ 30 มี.ค. 2560 01:13 30 มี.ค. 2560 04:05 ไทยรัฐ


advertisement