วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
นศ.หลักสูตร ปปร.20  ย้ำ'ภาคีหุ้นส่วนประชารัฐ' คือ ทางออกประเทศ

นศ.หลักสูตร ปปร.20 ย้ำ'ภาคีหุ้นส่วนประชารัฐ' คือ ทางออกประเทศ

  • Share:

นักศึกษาหลักสูตร ปปร.20 สถาบันพระปกเกล้า ตอกย้ำ ทางออกของประเทศ คือ"ภาคีหุ้นส่วนประชารัฐ" แต่บนเงื่อนไขที่ทุกฝ่ายต้องมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง และรัฐจะต้องไม่มีการรวมศูนย์อำนาจอีกต่อไป และภาคเอกชนที่ต้องเสียสละอย่างแท้จริง

ที่ห้องกมลทิพย์ โรงแรมเดอะสุโกศล วันที่ 29มี.ค.ได้มีการจัดการประชุมวิชาการเพื่อ นำเสนอผลการศึกษางานวิชาการ ของนักศึกษาหลักสตูรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สาหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่20 (ปปร.20) สถาบันพระปกเกล้าในหัวข้อ "ความร่วมมือของภาคีหุ้นส่วนประชารัฐในรอบประชาธิปไตยกับอนาคตประเทศไทย"

โดยมี ศ.พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ ดร.อตุตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอตุสาหกรรม ปาฐกถาพิเศษเรื่อง "ประชารัฐ ...กับการขับเคลื่อนประเทศเป็น Thailand 4.0”

ดร.วนิชย์ ปักกิ่งเมือง ประธานนักศึกษา ปปร.รุ่นที่ 20 กล่าวว่า สถาบันพระปกเกล้า ถือเป็นสถาบันที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้นำของประเทศในด้านต่างๆ ได้มีโอกาสเข้ามารับการศึกษาเพื่อร่วมกันนำความรู้ไปพัฒนาประเทศ ตามบทบาทหน้าท่ีของตนเอง ในขณะเดียวกัน ยังได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ร่วมระดมความคิดเห็นนำเสนอแนวทางในการพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านผลงานวิชาการ เช่น กรณีการนำเสนอผลงานวิชาการ เก่ียวกับแนวทางของรัฐบาลในชุดปัจจุบัน เรื่อง "ภาคีหุ้นส่วนประชารัฐ" อันประกอบไปด้วยภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม และภาคประชาชน ซึ่งจากผลงานวิชาการของนักศึกษา ปปร.รุ่นที่ 20 ท่ีได้ลงทำการศึกษาในประเด็น การใช้แนวทางดังกล่าวในภาคส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ภาคเกษตร เช่น นโยบายเกษตรแปลงใหญ่ บริษัทประชารัฐสามัคคี ภาคแรงงาน เช่น การแก้ไขปัญหาแรงงานภาคประมง ภาคสาธารณสุข เช่น การแกไ้ขปัญหาเรื่อง ผู้สูงอายุ เป็นต้น พบว่า ในภาพรวมเป็นการดำเนินการที่ถูกต้องและเกิดผลสัมฤทธ์ในระดับหนึ่ง

อย่างไรก็ดี ยังพบว่า ยังมีปัญหาอยู่บ้าง ในทางปฎิบัติที่รัฐบาลจำเป็นจะต้องเร่งดำเนินการเพื่อให้นโยบายภาคีหุ้นส่วนประชารัฐ เกิดผลสัมฤทธิ์มากกว่าที่เป็นอยู่ เช่น การทำความเข้าใจในบทบาทภาคีหุ้นส่วนของภาคราชการ โดยเฉพาะการทำความเข้าใจในเรื่อง การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม (Participatory Governance) ไม่ใช่ยังคงการตัดสินใจไว้ท่ีศนูย์กลาง หรือในกรณีของภาคเอกชนท่ีจะต้องสำนึกต่อการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility ) มากกว่าการทำเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของตนเอง มีการนำเทคโนโลยี องค์ความรู้ และงบประมาณจากภาคเอกชนมาสนับสนุนอย่างเต็มท่ี

ดร.วนิชย์ ยังกล่าวเน้นย้ำว่า นอกจากผลการวิจัยของนักศึกษาศึกษาหลักสตูร ปปร.รุ่นท่ี 20 จะพบว่า หลายภาคส่วนยังขาดความเข้าใจในบทบาทของภาคีหุ้นส่วนอย่างแท้จริงของตนเองแล้ว สิ่งสำคัญอีกประการ ของนโยบายภาคีหุ้นส่วนประชารัฐที่หลายผ่ายยังคงไม่เข้าใจ คือ การนำไปสู่ความยั่งยืน ตามที่พลเอกประยทุธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้กล่าวไว้ เนื่องจากแนวนโยบายภาคหุ้นส่วนประชารัฐ จะเกิดความยั่งยืนไม่ได้หากยังคงมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน ผลการศึกษาวิชาการของนักศึกษา ปปร.รุ่นที่ 20 พบว่า หลายภาคส่วนยังคงเข้าใจว่า ภาคหุ้นส่วน คือ การมานั่งร่วมประชุมของภาคส่วนต่างๆ หรือ นำเอารูปแบบที่ประสบความสาเร็จจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งเท่านั้น แต่แท้ท้ที่จริงไม่มีสูตรสาเร็จสำหรับการพัฒนาแก้ไขปัญหาต่างๆ ในทุกพี้นที่ให้เป็นไปในลักษณะเดียวกัน ดังนั้นทุกภาคส่วนต่างๆในพื้นที่ จึงต้องร่วมมือและหาแนวทางในการพัฒนาแก้ไขปัญหาในพื้นที่ต่างๆของตนเองที่จะนำไปสู่ความยั่งยืน โดยอาจนำรูปแบบที่ประสบความสาเร็จมาเป็นกรณีศึกษา หรือ ปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่ของตนเอง ต่อไป.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้