วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ยืดเวลาคุ้มครองสิทธิเหยื่อ ‘แคลิฟอร์เนียว้าว’ ย้ำลงทะเบียน 14 เม.ย.นี้

ยืดเวลาคุ้มครองสิทธิเหยื่อ ‘แคลิฟอร์เนียว้าว’ ย้ำลงทะเบียน 14 เม.ย.นี้

  • Share:

สำนักงาน ปปง.ย้ำขอให้ผู้เสียหายในคดี “แคลิฟอร์เนีย ว้าว” ยื่นเอกสารคุ้มครองสิทธิฯ ที่ ปปง.ด่วนภายใน 14 เม.ย.นี้ (ในวันและเวลาราชการ)

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 29 มี.ค.60 ร.ต.อ.ไพรัตน์ เทศพานิช เลขานุการกรม รับเรื่องจากนางสาวทัศนีย์ แน่นอุดร ผู้จัดการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ขอให้สำนักงาน ปปง. พิจารณาขยายระยะเวลาการยื่นคุ้มครองสิทธิในคดีของบริษัท แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ ตามที่ ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 134 ตอนพิเศษ 81 ง หน้า 21 ลงวันที่ 16 มีนาคม เผยแพร่ ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ สํานักงาน ปปง. เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคําร้องขอคุ้มครองสิทธิจากการกระทําความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รายคดี บริษัท แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กซ์พีเรียนซ์ จํากัด (มหาชน) ยื่นคําร้องพร้อมหลักฐานแสดงรายละเอียดแห่งความเสียหาย และจํานวนความเสียหายที่ได้รับ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สํานักงาน ปปง. ภายในกําหนดเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา แต่เนื่องจากมูลนิธิผู้บริโภค ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่ได้รับความเสียหาย มีจำนวน 638 ราย และอยู่ระหว่างการติดต่อประสานให้รวบรวมเอกสารพยานหลักฐานเพื่อมายื่นขอคุ้มครองสิทธิดังกล่าว แต่ระยะเวลาที่ ปปง. กำหนดนั้นสั้น และติดวันหยุดราชการอาจทำให้ไม่สามารถยื่นขอคุ้มครองสิทธิได้ทันตามที่กำหนดไว้

ร.ต.อ.ไพรัตน์ เทศพานิช เลขานุการกรม กล่าวว่า สำนักงาน ปปง. จะรับเรื่องดังกล่าวไว้และพิจารณาดำเนินการบนพื้นฐานของกฎหมายให้เร็วที่สุด เพื่อแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้เสียหายให้ได้มากที่สุด แต่ขณะนี้ทราบว่า ยังมีผู้เสียหายจากการสมัครเป็นสมาชิกบริษัทแคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด (มหาชน) อีกเป็นจำนวนมาก ที่ยังมิได้ดำเนินการคุ้มครองสิทธิในคดีดังกล่าว ดังนั้น ในเบื้องต้น สำนักงาน ปปง. ขอให้ผู้เสียหาย เดินทางมายื่น “แบบคำร้องเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไปคืนหรือชดใช้ให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน” พร้อมหลักฐานที่สามารถระบุความเป็นสมาชิก หลักฐานแสดงรายละเอียดแห่งความเสียหายหรือจํานวนความเสียหายด้วยตนเอง ภายในวันที่ 14 เมษายน 2560 ในวันและเวลาราชการ ณ กองสื่อสารองค์กร ชั้น 1 สำนักงาน ปปง. สะพานหัวช้าง เนื่องจากภายหลังการยื่นแบบคำร้องฯ ผู้เสียหายต้องพบพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. เพื่อบันทึกถ้อยคำเพื่อยืนยันความเสียหายดังกล่าว

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการยื่นแบบคำร้องฯ ประชาชนที่ได้รับความเสียหายสามารถดาวน์โหลดคำร้องดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th และกรอกข้อมูลรายละเอียดเบื้องต้นก่อนเดินทางมายื่นที่สำนักงาน ปปง. ในวันและเวลาดังกล่าว สำหรับประชาชนที่ได้รับความเสียหายที่เคยมายื่นแบบคำร้องขอคุ้มครองฯ ดังกล่าวแล้ว ขอให้เดินทางมาบันทึกถ้อยคำเพื่อยืนยันความเสียหายด้วยตนเองกับพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. ภายในวันที่ 14 เมษายน 2560 ในวันและเวลาราชการ ณ กองสื่อสารองค์กร ชั้น 1 สำนักงาน ปปง. สะพานหัวช้าง หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ สายด่วน ปปง. 1710 ในวันและเวลาราชการ.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้