วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ยืดเวลาคุ้มครองสิทธิเหยื่อ ‘แคลิฟอร์เนียว้าว’ ย้ำลงทะเบียน 14 เม.ย.นี้

สำนักงาน ปปง.ย้ำขอให้ผู้เสียหายในคดี “แคลิฟอร์เนีย ว้าว” ยื่นเอกสารคุ้มครองสิทธิฯ ที่ ปปง.ด่วนภายใน 14 เม.ย.นี้ (ในวันและเวลาราชการ)

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 29 มี.ค.60 ร.ต.อ.ไพรัตน์ เทศพานิช เลขานุการกรม รับเรื่องจากนางสาวทัศนีย์ แน่นอุดร ผู้จัดการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ขอให้สำนักงาน ปปง. พิจารณาขยายระยะเวลาการยื่นคุ้มครองสิทธิในคดีของบริษัท แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ ตามที่ ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 134 ตอนพิเศษ 81 ง หน้า 21 ลงวันที่ 16 มีนาคม เผยแพร่ ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ สํานักงาน ปปง. เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคําร้องขอคุ้มครองสิทธิจากการกระทําความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รายคดี บริษัท แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กซ์พีเรียนซ์ จํากัด (มหาชน) ยื่นคําร้องพร้อมหลักฐานแสดงรายละเอียดแห่งความเสียหาย และจํานวนความเสียหายที่ได้รับ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สํานักงาน ปปง. ภายในกําหนดเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา แต่เนื่องจากมูลนิธิผู้บริโภค ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่ได้รับความเสียหาย มีจำนวน 638 ราย และอยู่ระหว่างการติดต่อประสานให้รวบรวมเอกสารพยานหลักฐานเพื่อมายื่นขอคุ้มครองสิทธิดังกล่าว แต่ระยะเวลาที่ ปปง. กำหนดนั้นสั้น และติดวันหยุดราชการอาจทำให้ไม่สามารถยื่นขอคุ้มครองสิทธิได้ทันตามที่กำหนดไว้

ร.ต.อ.ไพรัตน์ เทศพานิช เลขานุการกรม กล่าวว่า สำนักงาน ปปง. จะรับเรื่องดังกล่าวไว้และพิจารณาดำเนินการบนพื้นฐานของกฎหมายให้เร็วที่สุด เพื่อแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้เสียหายให้ได้มากที่สุด แต่ขณะนี้ทราบว่า ยังมีผู้เสียหายจากการสมัครเป็นสมาชิกบริษัทแคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด (มหาชน) อีกเป็นจำนวนมาก ที่ยังมิได้ดำเนินการคุ้มครองสิทธิในคดีดังกล่าว ดังนั้น ในเบื้องต้น สำนักงาน ปปง. ขอให้ผู้เสียหาย เดินทางมายื่น “แบบคำร้องเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไปคืนหรือชดใช้ให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน” พร้อมหลักฐานที่สามารถระบุความเป็นสมาชิก หลักฐานแสดงรายละเอียดแห่งความเสียหายหรือจํานวนความเสียหายด้วยตนเอง ภายในวันที่ 14 เมษายน 2560 ในวันและเวลาราชการ ณ กองสื่อสารองค์กร ชั้น 1 สำนักงาน ปปง. สะพานหัวช้าง เนื่องจากภายหลังการยื่นแบบคำร้องฯ ผู้เสียหายต้องพบพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. เพื่อบันทึกถ้อยคำเพื่อยืนยันความเสียหายดังกล่าว

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการยื่นแบบคำร้องฯ ประชาชนที่ได้รับความเสียหายสามารถดาวน์โหลดคำร้องดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th และกรอกข้อมูลรายละเอียดเบื้องต้นก่อนเดินทางมายื่นที่สำนักงาน ปปง. ในวันและเวลาดังกล่าว สำหรับประชาชนที่ได้รับความเสียหายที่เคยมายื่นแบบคำร้องขอคุ้มครองฯ ดังกล่าวแล้ว ขอให้เดินทางมาบันทึกถ้อยคำเพื่อยืนยันความเสียหายด้วยตนเองกับพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. ภายในวันที่ 14 เมษายน 2560 ในวันและเวลาราชการ ณ กองสื่อสารองค์กร ชั้น 1 สำนักงาน ปปง. สะพานหัวช้าง หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ สายด่วน ปปง. 1710 ในวันและเวลาราชการ.

สำนักงาน ปปง.ย้ำขอให้ผู้เสียหายในคดี “แคลิฟอร์เนีย ว้าว” ยื่นเอกสารคุ้มครองสิทธิฯ ที่ ปปง.ด่วนภายใน 14 เม.ย.นี้ (ในวันและเวลาราชการ) 29 มี.ค. 2560 17:29 29 มี.ค. 2560 19:41 ไทยรัฐ