วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ดันท้องถิ่นสุจริต

โดย ซี.12

จากเรื่องเมื่อวานนี้ที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ จัดการสัมมนาเรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนั้น

ก็มีเรื่องทำนองเดียวกันแต่เป็นระดับท้องถิ่น โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบนโยบายจากรัฐบาลโดยคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ค.ต.ช.) ให้จัดฝึกอบรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้าง “ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส” ระยะที่ 2

จึงมีการขอความร่วมมือให้ ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และมูลนิธิองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของรัฐบาลให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการทุจริต สร้างจิตสำนึกคุณธรรมในการปฏิบัติงาน และเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและแนวทางการแก้ปัญหาการทุจริตขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดประชาชน ความโปร่งใสและสุจริตของการปกครองส่วนท้องถิ่น มีความ
สำคัญ ยิ่งต่อพัฒนาการของประเทศชาติ รวมถึงพัฒนาการด้าน ประชาธิปไตยของประชาชนด้วย

การจัดฝึกอบรมดังกล่าวมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ วันที่ 31 มีนาคม-1 เมษายน 2560 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

งานนี้มี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง มหาดไทย มาเป็นประธานเปิดและปาฐกถาในหัวข้อ “ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส”

แล้วเป็นการบรรยายเรื่อง “วัฒนธรรมแห่งความสุจริตโปร่งใส : ยุค Thailand 4.0” โดย ดร.จุรี วิจิตรวาทการ กรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติและประธานอนุกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติด้านการปลุกจิตสำนึกและสร้างการรับรู้ และเป็น ประธานศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคมของนิด้า

ถัดมาเป็นการอภิปรายเรื่อง “ผู้นำ : ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง” โดย นพ.จักรธรรม ธรรมศักดิ์ ประธานกรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ดร.ต่อตระกูล ยมนาค กรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติและประธานอนุกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติด้านการป้องกันการทุจริต นายธงชัย ณ นคร นักหนังสือพิมพ์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ ประธานสภาคณาจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร ศาสตร์ มี ดร.กนกกาญจน์ อนุแก่นทราย ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินรายการ

ภาคบ่ายมีการบรรยายเรื่อง “การขับเคลื่อนท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส : ปฏิบัติอย่างไรให้ได้ผล” การแบ่งกลุ่มอภิปรายตามกรณีศึกษาในเรื่องท้องถิ่น 4.0 สังคมโปร่งใสไร้ทุจริต

รุ่งขึ้นอีกวัน 1 เมษายน 2560 ผู้เข้าร่วมการสัมมนาจะได้พบกับ 3 บิ๊กในวงการปราบทุจริตคือการอภิปรายเรื่อง “แนวทางการสร้างความสุจริตโปร่งใสเพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในท้องถิ่น : ว่าด้วยการตรวจสอบ” โดย นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน นายประยงค์ ปรียาจิตต์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)

ผู้บริหารท้องถิ่นคนไหนพลาดรายการ 2 วันนี้แล้วจะเสียใจ.

“ซี.12”

29 มี.ค. 2560 14:52 29 มี.ค. 2560 14:52 ไทยรัฐ