วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พระสังฆราช ทรงแนะเจ้าอาวาสต้องสร้างสามัคคีในวัด อุโบสถอย่าขาดสังฆกรรม

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระโอวาท เตือนเจ้าอาวาส แม้มีโบสถ์สวยหรู แต่ไม่ลงปาฏิโมกข์ ขาดสังฆกรรม ก็ไม่ถือว่าเป็นโบสถ์ที่งดงาม ย้ำหลัก “สังฆสามัคคี” เป็นสมภารเจ้าวัดต้องช่วยรักษาความพร้อมเพรียงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในวัด...

เมื่อวันที่ 28 มี.ค. ที่วัดไร่ขิง จ.นครปฐม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานในพิธีมอบประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานวิสุงคามสีมา งวดที่ 2, 3 และ 4 ประจำปี 2559 โดยมีวัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา รวม 265 วัด จากนั้นประทานพระโอวาทว่า วิสุงคามสีมา หมายถึง ที่ดินที่พระเจ้าแผ่นดินพระราชทานแก่พระสงฆ์ เมื่อได้รับพระราชทานที่ดินจากพระเจ้าแผ่นดินไปแล้ว จึงมีหน้าที่ทำให้เกิดเป็นอุโบสถให้เสร็จเรียบร้อย อย่างถูกต้องตามพระธรรมวินัย

เพื่อเป็นเครื่องฉลองพระราชศรัทธา เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้ว ว่า อุโบสถ หรือ โบสถ์ เป็นชื่อสถานที่สำคัญที่สุดของวัด เจ้าอาวาสต้องไม่ลืมว่า อุโบสถไม่ใช่เป็นเพียงถาวรวัตถุเท่านั้น หากยังหมายถึงการสวดปาฏิโมกข์ทุกกึ่งเดือน เป็นเครื่องซักซ้อม ตรวจสอบ ความบริสุทธิ์ทางพระวินัย และเป็นเครื่องสำแดงความพร้อมเพรียงในหมู่สงฆ์ด้วย อุโบสถเป็นสังฆกรรมที่ต้องทำประจำ สม่ำเสมอ และมีกำหนดเวลาแน่นอน ขอให้เจ้าอาวาสไปศึกษาความหมายของอุโบสถเพิ่มเติม ให้ครบถ้วน เพื่อเป็นความรู้ และเพื่อจะได้ทำอุโบสถกรรมให้ได้ถูกต้อง

ทรงมีพระโอวาทต่อไปว่า ความพร้อมเพรียงของหมู่สงฆ์นั้น เป็นคุณธรรมสำคัญยิ่ง โดยในส่วนของความพร้อมเพรียง ชาวไทยใช้คำว่า “สามัคคี” บ้าง “ความกลมเกลียว” บ้าง ทั้งความสามัคคีนั้นยังมีคำเสริมมาด้วยอีกหลายคำ ท่านทั้งหลายเป็นสมภารเจ้าวัด จึงมีหน้าที่สำคัญในการสร้างความพร้อมเพรียง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในวัด ทั้งฝ่ายพระภิกษุสามเณร และอุบาสกอุบาสิกา หากวัดใดขาดสามัคคี ขาดความรู้ที่ถูกต้องแห่งการทำสังฆกรรมตามพระวินัยบัญญัติ ต่อให้มีอุโบสถหรูหราใหญ่โต ก็ยังไม่ชื่อว่ามีอุโบสถเหมาะสม งดงาม หลักของ “สังฆสามัคคี” เป็นหลักแห่งอุโบสถแท้ ที่จะดำรงรักษาพระพุทธศาสนาไว้ได้ หากสงฆ์แตกแยก แบ่งหมู่ แบ่งเหล่า บาดหมาง คลางแคลงกันเมื่อใด เมื่อนั้นอายุแห่งพระพุทธศาสนาก็จะสั้นลงทุกที และหากพลเมืองขาดสามัคคีธรรม บ้านเมืองก็จะถึงกาลวิบัติย่อยยับไป เชื่อว่าคงไม่มีใครปรารถนาให้เกิดภาวะเช่นนั้นเป็นแน่ ไม่ว่าในหมู่ภิกษุสงฆ์ หรือหมู่ชาวโลก

ด้าน นายกนก แสนประเสริฐ รองผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ปฏิบัติหน้าที่แทนผอ.พศ. กล่าวว่า หลักเกณฑ์ของวัดที่จะขอพระราชทานวิสุงคามสีมานั้น จะต้องเป็นวัดที่สร้างขึ้น หรือได้บูรณปฏิสังขรณ์เป็นหลักฐานถาวร มีพระภิกษุอยู่จำพรรษาไม่น้อยกว่า 5 รูปติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี แต่ระยะเวลา 5 ปีนั้น มิให้บังคับใช้แก่วัดที่สร้างอุโบสถเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยวัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ถือว่าเป็นวัดที่มีความสมบูรณ์ทั้งด้านกฎหมาย และด้านพระธรรมวินัย.

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระโอวาท เตือนเจ้าอาวาส แม้มีโบสถ์สวยหรู แต่ไม่ลงปาฏิโมกข์ ขาดสังฆกรรม ก็ไม่ถือว่าเป็นโบสถ์ที่งดงาม ย้ำหลัก “สังฆสามัคคี” เป็นสมภารเจ้าวัดต้องช่วยรักษาความพร้อมเพรียงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในวัด... 28 มี.ค. 2560 18:05 28 มี.ค. 2560 19:39 ไทยรัฐ