วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สจล.ตั้งเป้าที่ 1 ในอาเซียน ด้านวิทยาฯ-เทคโนโลยี ฝันปั้นนักบินอวกาศไทย

สจล.ตั้งเป้าเป็นที่ 1 ในอาเซียน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เร่งปั้นแพทย์นวัตกรทั้งรักษาและคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ทางการแพทย์ เปิด ร.ร.สาธิต พร้อมฝันสร้างนักบินอวกาศไทย

เมื่อวันที่ 28 มี.ค.60 ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดเผยว่า สจล.ตั้งเป้าที่จะเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในอาเซียน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ในส่วนของอุดมศึกษาจึงต้องปรับตัวให้ทันภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลและประชาชน เพราะมหาวิทยาลัยเป็นของประชาชนทุกคน

สำหรับ สจล. ได้วางแผนการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ในรูปแบบของสหวิทยาการ คือ การหลอมรวมสาขาวิชาต่างๆ ทั้งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ การแพทย์ ศิลปะ ดนตรี เข้าไว้ด้วยกัน โดยเตรียมเปิดวิทยาลัย สำนัก และโรงเรียน 5 โครงการ ได้แก่ 1 .วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์นานาชาติ เพื่อผลิตแพทย์นวัตกร โดยเป็นแพทย์ที่สามารถรักษาคนและคิดค้นนวัตกรรมทางการแพทย์ เพื่อลดการนำเข้าอุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์จากต่างประเทศได้ ซึ่งจะเปิดรับนักเรียนรุ่นแรกในปีการศึกษา 2561

โครงการที่ 2. ร.ร.สาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า จะเริ่มเปิดรับนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 เพื่อเตรียมพร้อมเด็กด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ 3. วิทยาลัยวิศวกรรมอวกาศและระบบโลก เพื่อผลิตบุคลากรที่มีองค์ความรู้ด้านการจัดการน้ำ ภัยธรรมชาติ พลังงาน ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ในโลกปัจจุบัน

ทั้งนี้ สจล.ได้ลงนามความร่วมมือกับกรมฝนหลวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำฝนหลวงเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งของประเทศ และร่วมมือกับ สกว. จัดตั้งศุนย์ความเป็นเลิศ ด้านการรับรู้ระยะไกลและพยากรณ์อาการและภูมิภาค เนื่องจากเห็นความสำคัญของการพยากรณ์อากาศทั้งฝนแล้งและน้ำท่วม หากเรามีการพยากรณ์อากาศที่แม่นยำ จะช่วยเหลือเกษตรกรไทยและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังร่วมมือกับองค์การอวกาศโลก และของญี่ปุ่น โดย สจล.มุ่งมั่นที่จะสร้างนักบินอวกาศไทยให้ได้ในอนาคต

ศ.ดร.สุชัชวีร์ กล่าวต่อว่า 4. วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ เพื่อรองรับการขยายตัวด้านอุตสาหกรรมการบินของประเทศ และ 5. สำนักวิศวกรรมสังคีต ซึ่งเป็นศาสตร์ที่หลอมรวมทั้งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ดนตรี โดยมองว่า คนเรามีความรู้ทั้ง 2 ศาสตร์ ควบคู่กันได้ ประกอบกับพ่อแม่รุ่นใหม่ปลูกฝังให้ลูกมีความรู้ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ดนตรี ศิลปะ จะเป็นการพัฒนาเด็กได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งอุตสาหกรรมบันเทิงในประเทศไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาบุคลากรด้านนี้จะช่วยผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและนวัตกรรมบันเทิงแห่งอาเซียนได้.

สจล.ตั้งเป้าเป็นที่ 1 ในอาเซียน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เร่งปั้นแพทย์นวัตกรทั้งรักษาและคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ทางการแพทย์ เปิด ร.ร.สาธิต พร้อมฝันสร้างนักบินอวกาศไทย 28 มี.ค. 2560 15:09 28 มี.ค. 2560 16:14 ไทยรัฐ