วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มาตรฐานแรงงานไทย

โดย หมัดเหล็ก

ประเด็น ด้านสิทธิมนุษยชน ที่ถูกหยิบยกมาเป็นข้ออ้างในการกีดกันทางการค้า ขยายวงไปยังอุตสาหกรรมและธุรกิจเกือบจะทุกประเภท การใช้แรงงานเด็กและสตรี แรงงานต่างด้าว แรงงานประมง มีผลกระทบกับการส่งออกสินค้าประมงของประเทศไทยโดยตรงมาแล้ว ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ร่วมมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นอย่างดี

รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานหลายฉบับ เพื่อให้การคุ้มครองสิทธิ สวัสดิการ ป้องกันการใช้แรงงานเด็กและสตรี แรงงานทาส การค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่อง มีการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานอย่างจริงจัง

จากรายงานการค้ามนุษย์ประจำปี 2559 หรือ ทริปรีพอร์ต 2016 โดย กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐฯ ได้เลื่อนลำดับไทย จากกลุ่มที่ 3 หรือเทียร์ 3 ไปอยู่กลุ่มที่ 2 เป็นบัญชีรายชื่อประเทศที่ต้องจับตา ส่วนประเทศในกลุ่ม สหภาพยุโรป มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบการดำเนินการของภาครัฐเป็นระยะ ที่คาดว่าจะมีการพิจารณาลำดับมาตรฐานแรงงานในปลายเดือนนี้อีกครั้ง

กระทรวงแรงงานได้มีการจัดทำ แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี หรือ GLP ให้สถานประกอบการนำไปปฏิบัติ เพื่อตอบโจทย์การค้าระหว่างประเทศ ครอบคลุมด้านแรงงานเด็ก การค้ามนุษย์ ซึ่งจะต้องไม่มีการใช้แรงงานเหล่านี้เด็ดขาดและไม่มีการเลือกปฏิบัติหรือการบังคับ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ลูกจ้างได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นกับนายจ้าง รวมทั้งการจัดการด้านคุณภาพชีวิตและสุขภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี

แนวทางดังกล่าวถูกนำมาทดลองปฏิบัติกับแรงงานประมงตั้งแต่ปี 2555 เพื่อให้สามารถส่งออกสินค้าประมงไปยังตลาด ออสเตรเลีย สหรัฐฯ และอียู ได้ ทั้งนี้ เจสัน จั๊ดด์ ผู้จัดการโครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อต่อต้านรูปแบบการทำงานที่ไม่เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเล องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ให้ความเห็นว่า ปัจจัยสำคัญของแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี จะต้องมีความสอดคล้องกับอนุสัญญาระหว่างประเทศ หรือมาตรฐานแรงงานสากลด้วย

ในด้านภาคเอกชนสมัครใจที่จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าวมีจำนวนถึง 3,523 แห่ง ไม่ว่าจะเป็นซีพีเอฟ ที่สนับสนุนให้เกษตรกรในโครงการส่งเสริมอาชีพทุกแห่งนำไปใช้ในฟาร์มไก่ และได้รับการประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงแรงงาน ยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานตามหลักมนุษยชน และมาตรฐานฟาร์ม GAP ของกรมปศุสัตว์

การใช้มาตรฐานแรงงานของประเทศไทย ที่บริษัท ซีพีเอฟ ได้รับรองมาตรฐานแรงงานระดับสมบูรณ์ขั้นสูงสุด เข้าสู่กระบวนการมาตรฐานของ กระทรวงแรงงาน มีผลในเวทีการค้าโลกที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของแรงงาน จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากลและเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม จะเป็นการ ยกระดับเศรษฐกิจของประเทศ ให้มีความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป.

หมัดเหล็ก
mudlek@thairath.co.th 

28 มี.ค. 2560 14:39 28 มี.ค. 2560 14:39 ไทยรัฐ