วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


มหาเถรสมาคม

ประชาชนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งพระสงฆ์เป็นผู้เผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนและดำเนินกิจกรรมสืบเนื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีมหาเถรสมาคมที่เปรียบเทียบได้กับคณะรัฐมนตรีเป็นองค์กรบริหารกิจการพระพุทธศาสนาและพระสงฆ์สูงสุด ผู้สนใจศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับมหาเถรสมาคมเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ mahathera.onab.go.th

เกี่ยวกับมหาเถรสมาคม นำเสนอความเป็นมา กรรมการ อำนาจหน้าที่ กองงานในสังกัด และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆของมหาเถรสมาคม กรรมการมหาเถรสมาคม รวบรวมพระนามและรายนามของกรรมการมหาเถรสมาคม ซึ่งล้วนเป็นพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ นอกจากนั้น หน้าแรก ยังนำเสนอมติมหาเถรสมาคมและรายงานการประชุม...

 

28 มี.ค. 2560 14:05 28 มี.ค. 2560 14:06 ไทยรัฐ