วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เชิญร่วมปราบทุจริต

โดย ซี.12

ที่จริงวันนี้ตั้งใจจะเขียนถึงเรื่องกลไกกลุ่มจังหวัดเป็นตอนที่สามให้จบสิ้นกระบวนความ แต่พอดีมีเรื่องราวแทรกซ้อนที่ต้องเอ่ยถึงในวันนี้เสียก่อน

นั่นคือโครงการสัมมนาเรื่อง “การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต พ.ศ. ....” ที่จัดโดย คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ในวันนี้ที่ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ของ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ นั้นนอกจากการร่างรัฐธรรมนูญจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วยังต้องทำหน้าที่ร่าง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยเรื่องต่างๆทั้งการเลือกตั้ง พรรคการเมือง
กกต. รวมแล้วนับสิบฉบับ รวมทั้งเรื่องที่ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วย

จึงเป็นที่มาของการสัมมนาดังกล่าวหลังจากเปิดงานแล้วมีการอภิปรายนำเสนอความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ....โดย ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ โดยมี ศาสตราจารย์ชาติชาย ณ เชียงใหม่ กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เป็นผู้ดำเนินการ

เสร็จแล้วแบ่งกลุ่มย่อย 7 กลุ่ม เพื่อระดมความคิดเห็นของผู้ที่ได้รับการเชื้อเชิญให้เข้าร่วมสัมมนา ที่มาจากภาคต่างๆดังนี้

1.ภาคการเมือง 2.หน่วยงานราชการ 3.รัฐวิสาหกิจ 4.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5.ภาคเอกชน 6.องค์กรตรวจสอบ 7.ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน และนักวิชาการอิสระ

เรียกว่าให้มาเจอกันในเวทีเดียวกันหมดทั้งคนที่อยู่ใน กลุ่มที่มีโอกาสโกง กลุ่มที่ถูกใช้ให้โกง กับ กลุ่มที่มีหน้าที่จับโกง และ กลุ่มที่อาจพบเห็นการโกง

ประเด็นคำถามในโครงการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่ตั้งไว้เป็นหลัก 4-5 ประเด็นคือ

ประเด็นที่หนึ่ง ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรในการปรับปรุงกระบวนการในการดำเนินงานของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพ และประชาชนมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น

ประเด็นที่สอง ท่านมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการกระทำทุจริต การคุ้มครองพยาน และการกันตัวบุคคลไว้เป็นพยานอย่างไร

ประเด็นที่สาม ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรในการปรับปรุงงานด้านการปราบปรามการทุจริตของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพและประชาชนมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น

ประเด็นที่สี่ ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรในการปรับปรุงงานด้านการตรวจสอบทรัพย์สินของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพและประชาชนมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น

ประเด็นที่ห้า ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรในการปรับปรุงงานด้านการป้องกันการทุจริตของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพและประชาชนมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น

นี่เป็นเพราะ อาจารย์มีชัย ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ที่ต้องรับผิดชอบเรื่องราวทั้งหมดนั้นท่านใจกว้างและยินดีเปิดรับฟัง

ความเห็นของทุกผู้คนทุกฝ่าย ทั้งทีี่่ฝีมือขนาดท่านนั้นจิ้มคอมพิวเตอร์ 2–3 ทีก็เสร็จ.

“ซี.12”

28 มี.ค. 2560 11:08 29 มี.ค. 2560 01:38 ไทยรัฐ