วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กยท. จับมือ สกว. ดันงานวิจัยแปรรูปยาง

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานการลงนามความร่วมมือด้านยางพารา ระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เผยว่า ด้วยบ้านเราส่งออกยางพาราเป็นอันดับหนึ่งของโลกมานานกว่า 20 ปี แต่ไม่สามารถกำหนดราคาซื้อขายยางได้เอง ทำให้ราคามีความผันผวน ไม่มีเสถียรภาพ ดังนั้นเพื่อให้เกิดความมั่นคงกับวงการยางพาราบ้านเรา จึงต้องการความร่วมมือในการวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราทั้งระบบ จะต้องสร้างนวัตกรรมควบคู่เทคโนโลยี เพื่อการแข่งขัน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมยางพารา สร้างเครือข่ายความร่วมมืองานวิจัยร่วมกันให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมยางทั้งระบบ ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

“การลงนามความร่วมมือของ สกว.กับ กยท. จะทำให้เกิดผลงานการวิจัยด้านยางพาราออกมาเป็นผลิตภัณฑ์มากมาย เช่น ล้อรถบรรทุกทหาร ผลงานความร่วมมือของ พ.อ.เพชรวุธ กองนิล กรมสรรพาวุธทหารบก กับ ดร.ไพโรจน์ จิตรธรรม สวทช. และ ดร.กฤษฎา สุชีวะ มหาวิทยาลัยมหิดล, หน้ากากยางป้องกันควันไฟและสารพิษ ผลงานร่วมของ พ.อ.ดร.พิศุทธิ์ ดารารัตน์ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก กับ รศ.ดร.วีรชัย พุทวงศ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน, เฝือกอ่อนยางกันข้อเท้าผู้ป่วยอัมพาต จาก รศ.นพ. นิยม ละออปักษิณ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ, แผ่นยางแปะคลายปวดกล้ามเนื้อ จาก ศ.ดร.อนุวัฒน์ ศิริวัฒน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, แผ่นไม้ยางแปรรูปแบบครบวงจร จาก ผศ.ดร.นิรันดร มาแทน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และเครื่องสำอางจากน้ำมันในเมล็ดยางพารา จาก ดร.กฤษฎา กิตติโกวิทธนา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง”

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าฯ กยท. กล่าวว่า การลงนาม บันทึกความร่วม มือด้านยางพาราครั้งนี้ เป็นการร่วมกันปฏิบัติตามข้อตกลงและขอบเขตที่กำหนดไว้ โดยจะร่วมมือกันจัดทำยุทธศาสตร์วิจัยยางพาราแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2564) เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน รวมทั้งการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย และการต่อยอดผลการวิจัยยางสู่การผลิตออกมาเป็นอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางใช้ภายในประเทศ และสร้างมาตรฐานให้ส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับวงการยางพาราไทย.

ด้วยบ้านเราส่งออกยางพาราเป็นอันดับหนึ่งของโลกมานานกว่า 20 ปี แต่ไม่สามารถกำหนดราคาซื้อขายยางได้เอง ทำให้ราคามีความผันผวน ไม่มีเสถียรภาพ ดังนั้นเพื่อให้เกิดความมั่นคงกับวงการยางพาราบ้านเรา จึงต้องการความร่วมมือในการวิจัยเพื่อ 27 มี.ค. 2560 13:40 27 มี.ค. 2560 13:41 ไทยรัฐ