วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โปรดเกล้าฯ อุทยานแห่งชาติแห่งใหม่ ของประเทศไทย

เว็บไซต์ราชกิจจาฯ เผยแพร่ พ.ร.ฎ.ประกาศที่ดินป่าฝั่งขวาแม่น้ำน่านตอนใต้ จ.น่าน-อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งใหม่ของประเทศ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 60 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชกฤษฎีกา กําหนดบริเวณที่ดินป่าฝั่งขวาแม่น้ําน่านตอนใต้ ในท้องที่ตําบลน้ําตก ตําบลบัวใหญ่ ตําบลสันทะ อําเภอนาน้อย ตําบลเมืองลี ตําบลบ่อแก้ว ตําบลนาทะนุง ตําบลปิงหลวง อําเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน และตําบลนางพญา อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2560

โดยมีเนื้อหา ระบุว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรกําหนดบริเวณที่ดินป่าฝั่งขวาแม่น้ําน่านตอนใต้ ในท้องที่ตําบลน้ําตก ตําบลบัวใหญ่ ตําบลสันทะ อําเภอนาน้อย ตําบลเมืองลี ตําบลบ่อแก้ว ตําบลนาทะนุง ตําบลปิงหลวง อําเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน และตําบลนางพญา อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2560 โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 22 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557และมาตรา 6 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และให้ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ ทั้งนี้ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป ผู้รับสนองพระราชโองการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

เว็บไซต์ราชกิจจาฯ เผยแพร่ พ.ร.ฎ.ประกาศที่ดินป่าฝั่งขวาแม่น้ำน่านตอนใต้ จ.น่าน-อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งใหม่ของประเทศ 26 มี.ค. 2560 17:07 26 มี.ค. 2560 18:10 ไทยรัฐ