วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ขยับค่ายเพิ่มทักษะภาษาไทยให้เยาวชน

ขยับค่ายเพิ่มทักษะภาษาไทยให้เยาวชน

  • Share:

ปัจจุบันถึงแม้ภาษาไทยจะเป็นสื่อกลางสร้างความเข้าใจ แต่เด็กในชนบทอายุระหว่าง 6–12 ปี โดยเฉพาะในภาคใต้กลับมีทักษะการอ่านและการสื่อสารต่ำกว่ามาตรฐาน

ดร.กิตติมา ศรีวัฒนกุล ผจก.อาวุโส มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย เล่าว่า ในฐานะองค์กรที่ริเริ่มและสนับสนุนการจัดทำค่ายพัฒนาทักษะภาษาไทย จึงร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตจัดค่าย “อรุณเบิกฟ้า ภาษาพาเพลิน ก้าวเดินสู่ศตวรรษที่ 21” ปีนี้เป็นครั้งที่ 4 ที่ปากเม็งรีสอร์ท จ.ตรัง

เป้าหมายต้นแบบได้คัดเลือกเด็กนักเรียนระดับชั้น ป.4-6 ร.ร.บ้านปิใหญ่ และ ร.ร.บ้านตูแตหรำ จ.สตูล ร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต พัฒนาทักษะภาษาไทยในเชิงสร้างสรรค์

วาดหวังให้ตระหนักรู้ สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยภาคกลาง ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

ที่สำคัญสอนให้คิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ แก้ไขปัญหา สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น แล้วนำความรู้ไปพัฒนาตนเองกับถ่ายทอดไปสู่รุ่นน้องระดับอื่น เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและการศึกษาอย่างยั่งยืนในอนาคต

โดยกิจกรรมแบ่งเป็น 6 ฐาน สอดแทรกองค์ความรู้ในหลายมิติ อาทิ ฐานสายย่อล้อความ เป็นการสอนให้เด็กอ่านหนังสือแบบจับใจความสำคัญ เพื่อให้เกิดกระบวนการจัดการทางความคิด, ฐานนักล่าหาความรู้ สอนให้เด็กเรียนรู้คำศัพท์ภาษาไทยที่สำคัญ และนำมาแต่งประโยคที่ถูกต้องตามหลักภาษาไทย

ฐานแข่งขันเล่านิทานแบบกำหนดอุปกรณ์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กใช้ความคิดสร้างสรรค์ สามารถแต่งนิทานจากอุปกรณ์ที่ได้รับ รวมถึงส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้การทำงานเป็นทีม กล้าแสดงออก

ก็ด้วยวิธีการสอนภาษาไทยอย่างสร้างสรรค์ในโครงการนี้ โดยสื่อผ่านทางนิทานหุ่นมือ กับการให้รับรู้เทคนิคการเล่าเรื่องในหัวข้อ “เล่าอย่างไร ให้โดนใจผู้ฟัง”

เชื่อว่าเด็กๆจะสามารถนำวิธีการนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงให้เกิดประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน...!

ทีมข่าวภูมิภาค

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้