วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สนช. เห็นชอบ ก.ม.แข่งขันทางการค้า กมธ.ยอมแก้ ม.51 กก.ผู้ผูกขาดอำนาจ

สนช.สายเศรษฐกิจ รุมค้าน ก.ม.การแข่งขันทางการค้า อัด กมธ.แก้ไขหลักการเกลี้ยง กก.ผู้ผูกขาดอำนาจ จนในที่สุด กมธ.ยอมแก้ไข ก่อน สนช.ลงมติเห็นชอบเอกฉันท์ ประกาศใช้เป็น ก.ม....

เมื่อวันที่ 24 มี.ค. นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เป็นประธานประชุม สนช. ลงมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ...ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วในวาระ 3 ด้วยคะแนนเอกฉันท์ 200 เสียง งดออกเสียง 4 และให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้ ร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวมีจำนวน 89 มาตรา และเป็นการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 ที่มีบทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับรูปแบบและพฤติกรรมการประกอบธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

สำหรับเนื้อหาสำคัญร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว ให้มีคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า จำนวน 7 คนที่ต้องมีผลงาน ประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญไม่น้อยกว่า 10 ปีในสาขาต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ในการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้า โดยต้องไม่ดำรงตำแหน่งใดๆ ในสถาบันหรือสมาคม ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของผู้ประกอบธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์หรือประโยชน์ร่วมกันทางการค้า โดยอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ เสนอคณะรัฐมนตรีออกกฎกระทรวง ออกระเบียบ กำกับดูแลการประกอบธุรกิจและกำหนดแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้มีการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นรูปธรรม พิจารณากำหนดโทษปรับทางการปกครอง เป็นต้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมาชิกสนช.ที่เป็นสายธุรกิจได้อภิปรายไม่เห็นด้วยในมาตรา 51 เกี่ยวกับการควบรวมธุรกิจ ที่คณะกรรมาธิการฯได้เปลี่ยนแปลงเนื้อหาจากเดิม ที่กำหนด มิให้ผู้ประกอบธุรกิจกระทำการรวมธุรกิจอันอาจก่อให้เกิดการผูกขาด หรือลดการแข่งขันอย่างมีนัยสำคัญในตลาด ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกำหนด ซึ่งกมธ.ฯ ได้มีการเติมข้อความตอนท้ายว่า “เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ” ซึ่งหมายความว่า การรวมธุรกิจที่ทำให้เกิดการผูกขาดหรือลดการแข่งขันทุกประเภทหากจะรวมธุรกิจจะต้องมีการขออนุญาตจากคณะกรรมการก่อน ซึ่งเหมือนเป็นการผูกขาดไปในตัวเพราะคณะกรรมการจะเป็นผู้อนุญาตเท่านั้น ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความเสียหายจากธุรกิจและหากการไปขออนุญาต ซึ่งจะมีการแจ้งข้อมูลต่างๆ ทางธุรกิจ อาจทำให้ความลับทางการค้าเกิดการรั่วไหล ทำให้คู่แข่งทางการค้ามีการได้เปรียบเสียเปรียบทันที

อย่างไรก็ตาม ภายหลังการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง กมธ.ยินยอมปรับปรุงมาตราดังกล่าวใหม่ โดยแก้ไขมาตรา 51 เป็น 2 ส่วนคือ 1.ให้ผู้ประกอบการธุรกิจที่กระทำการรวมธุรกิจที่อาจก่อให้เกิดการลดการแข่งขันอย่างมีนัยสำคัญในตลาดใดตลาดหนึ่งตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกำหนด ต้องแจ้งผลการรวมธุรกิจต่อคณะกรรมการภายใน 7 วันนับแต่วันที่รวมธุรกิจ และ 2.ให้ผู้ประกอบการธุรกิจที่กระทำการรวมธุรกิจที่อาจก่อให้เกิดการผูกขาดอย่างมีนัยสำคัญในตลาดใดตลาดหนึ่งตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกำหนดเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ.

สนช.สายเศรษฐกิจ รุมค้าน ก.ม.การแข่งขันทางการค้า อัด กมธ.แก้ไขหลักการเกลี้ยง กก.ผู้ผูกขาดอำนาจ จนในที่สุด กมธ.ยอมแก้ไข ก่อน สนช.ลงมติเห็นชอบเอกฉันท์ ประกาศใช้เป็น ก.ม.... 24 มี.ค. 2560 16:14 24 มี.ค. 2560 17:09 ไทยรัฐ