วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
กขร.ถก 6 เรื่อง ปฏิรูปขับเคลื่อน ตั้งบวรศักดิ์ ดูซ้ำซ้อนกฎหมาย

กขร.ถก 6 เรื่อง ปฏิรูปขับเคลื่อน ตั้งบวรศักดิ์ ดูซ้ำซ้อนกฎหมาย

  • Share:

คณะกรรมการขับเคลื่อนเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) ถก 6 เรื่อง ปฏิรูป ขับเคลื่อน ตั้ง “บวรศักดิ์” ดูความซ้ำซ้อนกฎหมาย

วันที่ 24 มี.ค.เมื่อเวลา 12.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) ว่า การประชุมวันนี้ นอกจากมีผู้แทนกระทรวงต่างๆ แล้ว ได้เชิญ เลขาธิการคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูป (กขป.) ที่มี 6 รองนายกฯ เป็นประธาน และรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องการปฏิรูปประเทศเข้าร่วม ได้หารือถึงภารกิจที่ 28 หน่วยงานระดับกระทรวง หรือเทียบเท่าต้องดำเนินการ แบ่งเป็น 6 เรื่องสำคัญ เป็นเรื่องปฏิรูป 3 เรื่อง คือ

1. การปฏิรูปที่มีผลกระทบสูง หรือ ไฮอิมแพค ของแต่ละกระทรวง อาทิ การปฏิรูประบบการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญและการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ข้าราชการ การแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินในความครอบครองดูแลใช้ประโยชน์ของหน่วยงานทางทหาร

2. การปฏิรูปที่มีอุปสรรคจำเป็นต้องเสนอเข้าสู่คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) พิจารณาหรือใช้อำนาจตามมาตรา 44 ในการแก้ปัญหา อาทิ ธนาคารที่ดิน การปฏิรูประบบทรัพย์สินทางปัญญา

3. การปฏิรูปที่กระทรวงสามารถปฏิรูปได้ทันที อาทิ การปฏิรูปองค์การมหาชน การปฏิรูปโครงสร้างองค์กรภาครัฐ

นายสุวิทย์ กล่าวอีกว่า อีก 3 เรื่อง เป็นการขับเคลื่อนในระดับกระทรวง คือ 1. การขับเคลื่อนนโยบายและโครงการที่มีปัญหา อุปสรรค ต้องการเสนอวาระให้ กขร. พิจารณา อาทิการให้ความสนับสนุนในการเก็บชำระหนี้ กยศ. 2. การขับเคลื่อนนโยบายและโครงการที่ประสบความสำเร็จแล้ว อาทิ การดำเนินการตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

และ 3. การขับเคลื่อนโครงการใหญ่ตั้งแต่ปี 2557 ถึงปัจจุบัน ที่ต้องติดตามประเมินผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล อาทิ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ การแก้ไขหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพิ่มอีก 1 ชุด คือ คณะอนุกรรมการว่าด้วยความสอดคล้องสอดรับกันของกฎหมาย พิจารณากลั่นกรองกฎหมาย ที่เสนอโดย สปท.สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และครม.ป้องกันไม่ให้กฎหมายมีความทับซ้อนกันในอนาคต โดยมี นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ อดีตประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เป็นประธาน ขณะที่การประชุม กขร. จะเกิดขึ้นอีกครั้ง ในช่วงเดือน เม.ย.เพื่อสรุปสาระสำคัญ และรายงานความคืบหน้าที่มีผลเป็นรูปธรรม ส่งต่อให้ที่ประชุม ป.ย.ป. หลังจากผ่านพ้นเทศกาลสงกรานต์ต่อไป.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้