วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อธิบดี คาด ก.ม.สรรพสามิตใหม่ บังคับใช้ 16 ก.ย. ยันไม่กระทบผู้บริโภค

อธิบดี คาด พ.ร.บ.สรรพสามิตใหม่ มีผลบังคับใช้ 16 ก.ย. ย้ำอิงจัดเก็บในปัจจุบัน ไม่กระทบผู้บริโภค อัตราภาษีจัดเก็บจริงต่ำกว่าเพดานที่กำหนดไว้ เนื่องจากมองถึงอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้า...

เมื่อวันที่ 24 มี.ค. นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวว่า พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 จะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 180 วัน นับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 มี.ค.60 หรือคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 16 ก.ย. 60 ซึ่งเป็นการรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตทั้ง 7 ฉบับเข้าด้วยกัน ทั้งภาษีสรรพสามิต พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต สุรา ยาสูบ ไพ่ การจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต และการจัดสรรเงินภาษีสุรา โดยอิงภาระภาษีที่จัดเก็บในปัจจุบัน และจะไม่ทำให้เกิดผลกระทบต่อผู้บริโภค

อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้กรมสรรพสามิตต้องออกกฎหมายรองประมาณ 80 ฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายแม่บท โดยเฉพาะการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้าและบริการต่างๆ เนื่องจากกฎหมายแม่บทที่ออกมานั้นเป็นการปรับขยายเพดานอัตราภาษีเท่านั้น ซึ่งเพดานใหม่ดังกล่าวจะใช้ไปจนถึงปี 2580

ส่วนอัตราภาษีที่จะจัดเก็บจริงจะถูกกำหนดไว้ในกฎหมายลำดับรอง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา โดยอัตราภาษีที่จะจัดเก็บจริงจะต่ำกว่าเพดานที่กำหนดไว้สูง เพราะมองไปถึงอนาคตในอีก 20 ปีข้างหน้า พร้อมย้ำ พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต เป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของระบบกฎหมายภาษีสรรพสามิต และแนวทางการจัดเก็บภาษีแบบใหม่ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส เป็นสากล และทำให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น.

ราชกิจจาฯ ก.ม.ภาษีสรรพสามิตใหม่ บุหรี่ 5 บาทต่อมวน-อาบอบนวด 1พันต่อรอบ

อธิบดี คาด พ.ร.บ.สรรพสามิตใหม่ มีผลบังคับใช้ 16 ก.ย. ย้ำอิงจัดเก็บในปัจจุบัน ไม่กระทบผู้บริโภค อัตราภาษีจัดเก็บจริงต่ำกว่าเพดานที่กำหนดไว้ เนื่องจากมองถึงอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้า... 24 มี.ค. 2560 13:22 24 มี.ค. 2560 13:45 ไทยรัฐ