วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
38ปีวท. ประกาศทุ่ม5พันล้าน วิจัย-พัฒนา-นวัตกรรม ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0

38ปีวท. ประกาศทุ่ม5พันล้าน วิจัย-พัฒนา-นวัตกรรม ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0

  • Share:

รมว.กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ประกาศทุ่ม 5 พันล้านบาทหนุนอุตสาหกรรมแพทย์ เกษตร อาหารพร้อมพัฒนาโยธี-สยาม-กล้วยน้ำไท สู่ย่านนวัตกรรม ปรับอุทยานฯ วิทย์เป็นเมืองอาหาร ดึง ม.เกษตรและมหิดล ร่วม...

วันที่ 24 มี.ค. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ได้จัดงานครบรอบ 38 ปี มีดร.อรรชกา สีบุญเรือง รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธาน กล่าวว่า วท.เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมของประเทศ รวมทั้งการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศเพื่อลดความซับซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างโอกาสเชิงรุกให้ประเทศไทยและการก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0  

ทั้งนี้ งานที่ วท.จะผลักดันมี 5 ด้าน คือ 1. การวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม สำหรับ 5 อุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ 1) กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ 2) กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ 3) กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม 4) กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองฝังตัว และ 5) กลุ่มเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง

รมว.วท.กล่าวต่อว่า 2. การพัฒนาผู้ประกอบการตามอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ โดยในปี 2560 งบประมาณของ วท.ลงทุนไปกับการพัฒนาผู้ประกอบการ และงานวิจัย เกือบ 5,000 ล้านบาท โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และการแพทย์ 3. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงพื้นที่ ได้แก่ โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร ซึ่งได้เชิญชวนให้บริษัทเข้ามาลงทุนวิจัยและนวัตกรรมในพื้นที่เมืองนวัตกรรมอาหารที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี นอกจากนี้จะขยายผลไปยังพื้นที่อื่น อาทิ ม.เกษตรศาสตร์ ม.มหิดล ในภูมิภาคเตรียมขยายไปยังอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค จ.เชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา การพัฒนาย่านวิสาหกิจเริ่มต้น และย่านนวัตกรรม ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาและพัฒนา 4 ย่าน ได้แก่ ย่านโยธี ย่านสยาม ย่านกล้วยน้ำไท และย่านคลองสาน 4. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ อาทิ ระบบดาวเทียมสำรวจโลก (ธีออส) โครงการพิพิธภัณฑ์นวัตกรรม เป็นต้น และ 5. การพัฒนากำลังคน ซึ่งอยู่ระหว่างการเสนอโครงการนักเรียนทุน ระยะที่ 4 เพื่อเตรียมกำลังคนในการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

"วท. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาฐานกำลังด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยวางเป้าหมายในการพัฒนากำลังคน การสร้างองค์ความรู้และความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และได้ดำเนินงานที่สำคัญต่างๆ เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายในการสนับสนุนภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล อันนำไปสู่ความสำเร็จในภาพรวมของการพัฒนาประเทศ" ดร.อรรชกา กล่าว 

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้