วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'อดุลย์' เปิดรณรงค์ยุติความรุนแรง ภายใต้แนวคิด ก้าวกล้า พ้นความรุนแรง

รมว.พม.เปิดงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ภายใต้แนวคิด “ก้าวกล้า...พ้นความรุนแรง” บูรณาการทุกภาคส่วน ข้ามผ่านความรุนแรงในสังคม ที่จังหวัดอุดรธานี

พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว
ภายใต้แนวคิด “ก้าวกล้า...พ้นความรุนแรง” โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ภาคีเครือข่ายด้านสตรีและครอบครัว หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป จำนวนทั้งสิ้น 2,500 คน เข้าร่วมงาน ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 22 มีนาคม ที่ผ่านมา 

พลตำรวจเอกอดุลย์ กล่าวว่า ภายหลัง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550
 มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย รัฐบาลได้กำหนดนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว และจัดทำข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการยุติความรุนแรงในครอบครัวกับหน่วยงานภาคีทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งสนับสนุน ให้ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัวอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งมีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) เป็นหน่วยงานหลัก ในการดำเนินงานดังกล่าว

พลตำรวจเอกอดุลย์ กล่าวต่อไปว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ โดย สค. ได้กำหนดจัดงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2560 จำนวน 2 ครั้ง ในพื้นที่ 2 จังหวัด คือ ที่จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม ที่ผ่านมา และที่จังหวัดอุดรธานี เพื่อสร้างกระแสสังคม ถ่ายทอดแนวคิดต่างๆ ในการส่งเสริมให้ประชาชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว และกระตุ้นเตือนให้ประชาชนกล้าที่จะเริ่มที่ตนเองในการปรับทัศนคติเรื่องความรุนแรงในครอบครัว ที่ต้องใส่ใจเคารพความคิดเห็น ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระซึ่งกันและกัน รวมทั้งเป็นแนวร่วมที่ "ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย และไม่กระทำ ความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว" ทุกรูปแบบ ซึ่งการจัดงานรณรงค์ยุติความรุนแรงดังกล่าว มีแนวคิดหลัก ที่สอดคล้องกับการรณรงค์ขององค์การสหประชาชาติในเรื่องของความกล้าหาญ (The Brave are not violent) จึงได้กำหนดแนวคิด การจัดงานภายใต้แนวคิด “ก้าวกล้า...พ้นความรุนแรง” ด้วยการก้าวออกมาต่อสู้เผชิญหน้ากับปัญหาความรุนแรงกับ 9 แนวคิด 9 พฤติกรรม เพื่อให้ครอบครัวไทยหลุดพ้นจากความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

พลตำรวจเอกอดุลย์ กล่าวต่ออีกว่า สำหรับแนวคิด “ก้าวกล้า...พ้นความรุนแรง” ประกอบด้วย ก้าวแรก กล้าที่
จะไม่นิ่งเฉย ไม่นิ่งเฉยต่อการพบเห็นการกระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว พบเห็นเหตุการณ์ โทรแจ้ง 
ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ก้าวที่สอง กล้ายอมรับความแตกต่าง ไม่คิดแตกแยก ก้าวที่สาม กล้าเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นมุมมองของหญิงหรือชาย ของเด็กหรือผู้ใหญ่ หากตั้งบนพื้นฐานของการให้ความเคารพต่อกัน ย่อมทำให้ห่างไกลจากความขัดแย้งที่จะนำไปสู่ความรุนแรง ก้าวที่สี่ กล้าพูดคุยด้วยเหตุผล ไม่ใช้อารมณ์เป็นใหญ่ พูดและรับฟังกันด้วยเหตุและผล เอาใจเขามาใส่ใจเรา ก้าวที่ห้า กล้ายกย่องชมเชยและไม่ทำร้ายด้วยคำพูด ก้าวที่หก กล้าที่จะไม่ใช้กำลังบังคับ ก้าวที่เจ็ด กล้าปฏิเสธและก้าวออกจากความรุนแรง ก้าวที่แปด กล้าแลกเปลี่ยนบทบาทในบ้าน โดยไม่ยึดติดกับความเชื่อ และก้าวที่เก้า กล้าที่จะชนะไปด้วยกัน เราจะไม่ทิ้งใครไว้ให้เป็นผู้แพ้ เราทุกคนจะนำชัยชนะมาสู่ครอบครัวของเราด้วยกัน