วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สุขศึกษา

www.hed.go.th เป็นเว็บไซต์ของกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการองค์ความรู้เรื่องพฤติกรรมสุขภาพให้ทันสมัย ต่อเนื่อง และนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีสุขศึกษา เพื่อให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง

ข้อมูลองค์กร ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ บทบาทหน้าที่ นโยบายและยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ความรู้สุขภาพ บทความสุขภาพ สุขบัญญัติแห่งชาติ โรคที่นำโดยยุง นอกจากนี้ ในหน้าหลักยังมีเมนู พฤติกรรม สุขภาพเด็กและเยาวชน พฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานและผู้สูงอายุ อุทยานการเรียนรู้สุขภาพ ข่าวประชาสัมพันธ์ข้อมูลทั่วไป ฯลฯ...

23 มี.ค. 2560 14:48 23 มี.ค. 2560 14:49 ไทยรัฐ