วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
โดย ซี.12
24 มี.ค. 2560 05:01 น.
นายอำเภอแหวนเพชร

นายอำเภอแหวนเพชร

โดย ซี.12
24 มี.ค. 2560 05:01 น.
  • Share:

กรมการปกครอง ได้ดำเนินการคัดเลือก นายอำเภอแหวนเพชร เช่นเดียวกับปีก่อนๆ

การดำเนินการสรรหาและคัดเลือกนายอำเภอที่มีผลงานดีเด่น เพื่อพิจารณาคัดเลือกให้เป็นนายอำเภอแหวนเพชร ตามโครงการนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี พ.ศ.2560 กำหนดให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

ให้จังหวัดดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายอำเภอที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาคัดเลือกนายอำเภอที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด จังหวัดละ 1 คน และรายงานผลการคัดเลือกให้กรมการปกครองพิจารณาดำเนินการต่อไป

การพิจารณาคัดเลือกนายอำเภอแหวนเพชรในพื้นที่ปกติ กรมการปกครองได้มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการของกรมการปกครองในแต่ละเขต ทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกในระดับจังหวัด ให้เหลือเขตละ 1 คน จำนวน 18 เขต เขตละ 1 คน รวมจำนวน 18 คน

จากนั้นคณะกรรมการคัดเลือกนายอำเภอที่มีผลงานดีเด่น พื้นที่ปกติ จะประชุมพิจารณากลั่นกรองผลงานของนายอำเภอจากจำนวน 18 คน พิจารณาให้เหลือจำนวน 8 คน แล้วดำเนินการออกตรวจผลการปฏิบัติงานของนายอำเภอในพื้นที่และพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี พ.ศ.2560 ในพื้นที่ปกติ

การพิจารณาคัดเลือกนายอำเภอแหวนเพชรในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส จำนวน 3 คน โดยคณะกรรมการคัดเลือกนายอำเภอที่มีผลงานดีเด่น พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จะออกตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานและการนำเสนอผลงานของนายอำเภอที่มีผลงานดีเด่นในพื้นที่อำเภอที่ปฏิบัติงาน คือพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นนายอำเภอแหวนเพชร พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ.2560

โดยแบ่งออกเป็นพื้นที่ปกติ จำนวน 8 รางวัล และพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส จำนวน 2 รางวัล และเสนอให้คณะกรรมการอำนวยการโครงการฯพิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี พ.ศ.2560

การกำหนดรางวัลตามโครงการนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี พ.ศ. 2560 แบ่งออกเป็นพื้นที่ปกติ 8 รางวัล และพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 2 รางวัล รวม 10 รางวัล ประกอบด้วย

1.รางวัลนายอำเภอดีเด่น รางวัลชนะเลิศ (นายอำเภอแหวนเพชร) 5 รางวัล ได้แก่ พื้นที่ปกติ 4 รางวัล และพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 1 รางวัล

2.รางวัลนายอำเภอดีเด่น รางวัลชมเชย (นายอำเภอแหวนทองคำ) 5 รางวัล ได้แก่ พื้นที่ปกติ 4 รางวัล และพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน ภาคใต้ 1 รางวัล

กำหนดทำพิธีมอบรางวัลแหวนเพชร/แหวนทองคำ โล่รางวัล และประกาศเกียรติคุณตามโครงการนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี พ.ศ.2560 ในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นวันดำรงราชานุภาพ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน

หวังว่ารางวัลนายอำเภอแหวนเพชรในพื้นที่ปกติคงจะกระจายออกไปให้ครบทุกภาคคือ ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคใต้.

“ซี.12”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้