วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
พด.สนองนโยบาย 4.0 ขับเคลื่อนภาคเกษตร ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมลดต้นทุน

พด.สนองนโยบาย 4.0 ขับเคลื่อนภาคเกษตร ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมลดต้นทุน

  • Share:

กรมพัฒนาที่ดิน ขับเคลื่อน Thailand 4.0 สนองนโยบายนายกฯ ด้านการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ พร้อมเดินหน้าพัฒนาเกษตรกรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมจุลินทรีย์การเกษตร ฟื้นฟูสภาพดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ ช่วยเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน เพื่อการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน คนไทยมีความอยู่ดีกินดี มีสุข...

เมื่อวันที่ 22 มี.ค.60 นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า จากนโยบายการขับเคลื่อน Thailand 4.0 ของนายกรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้ดำเนินการสนองต่อนโยบายรัฐบาล ที่มีความพร้อมขององค์กรทั้งด้านบุคลากรและเครื่องมือต่างๆ ในพื้นที่ทุกจังหวัด มีองค์ความรู้ที่เป็นผลงานวิจัยวิชาการด้านการพัฒนาที่ดิน ตลอดจนเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ สามารถนำไปใช้ขยายผลปฏิบัติได้จริงในพื้นที่ของเกษตรกรและเตรียมความพร้อมของบุคลากรสู่การเป็น Smart Officer การพัฒนาเสริมสร้างความรู้ให้เกษตรกรสู่การเป็น Smart Farmer และ Young Smart Farmer รวมทั้งมีเกษตรกรต้นแบบซึ่งเป็นหมอดินอาสาในชุมชน ซึ่งเป็นผู้ที่ประสบผลสำเร็จในอาชีพเกษตรกรรม มีความรู้ความเข้าใจในการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ เช่น Agri-Map แผนที่เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม หรือ Zoning By Agri-Map แผนที่การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรการเพาะปลูกพืชตามความเหมาะสมกับศักยภาพของดิน  (S1, S2, S3 และ N) การใช้นวัตกรรมผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์มาใช้ช่วยเพิ่มผลผลิต

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวอีกว่า ในส่วนของกรมฯ ได้สั่งการให้สถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัดเน้นการทำงานเชิงรุก โดยยึดเกษตรกรเป็นศูนย์กลางการพัฒนา เข้าถึงเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อสร้างขวัญและให้กำลังใจ รวมทั้งเข้าไปพบปะให้ความรู้ สร้างความเข้าใจและปรับเปลี่ยนทัศนคติของเกษตรกรให้เห็นประโยชน์ของการทำการเกษตรกรรมที่มีการนำเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่มาใช้ ให้คำแนะนำและแจกจ่ายนวัตกรรมชนิดต่างๆ ของกรมฯ ที่ช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ซึ่งเกษตรกรสามารถทำเองใช้เองได้จริง และเหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ ซึ่งแตกต่างกัน ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ รวมทั้งแนะนำให้เกษตรกรทำการรวมกลุ่มเพื่อให้มีความเข้มแข็ง สามารถทำการผลิตแบบเกษตรอุตสาหกรรมที่ใช้หลักการตลาดนำหน้าการผลิต ผลิตในสิ่งที่ตลาดต้องการและมีปริมาณที่เหมาะสม เพื่อป้องกันความผันผวนของราคาสินค้าเกษตร แต่สิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญที่สุดคือเกษตรกรควรต้องน้อมนำแนวพระราชดำริในหลวง รัชกาลที่ 9 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักในการดำเนินชีวิต.คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้