วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทส.กางแผนปฏิบัติการสกัดแล้ง ให้ประชาชนเข้าถึงน้ำสะอาด วอนใช้ประหยัด

ทส.กางแผนปฏิบัติการสกัดภัยแล้ง มุ่งดูแลประชาชนเข้าถึงน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคและบริโภค ให้ได้รับผลกระทบน้อยสุด วอนใช้น้ำอย่างประหยัดมีคุณค่า...

เมื่อวันที่ 22 มี.ค. พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ได้วางแผนเตรียมพร้อมสำหรับรับมือภัยแล้งที่กำลังจะมาถึงในเร็วๆ นี้ โดยยึดแนวทางตามแผนยุทธศาสตร์ประเทศด้านการบริหารจัดการน้ำ เพื่อดูแลประชาชนให้สามารถเข้าถึงน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคและบริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในส่วนของแหล่งน้ำธรรมชาติ กรมทรัพยากรน้ำ ได้วางแผนเตรียมการเอาไว้ 4 ด้าน ประกอบด้วย 1.ด้านการป้องกันและลดผลกระทบ 2.ด้านการเตรียมความพร้อม โดยจัดตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคทั่วประเทศ เตรียมพร้อมด้านการพยากรณ์สถานการณ์ และอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องสูบน้ำ ให้สามารถปฏิบัติการได้ทันที 3.ด้านการจัดการภาวะฉุกเฉิน มุ่งช่วยเหลือแจกจ่ายน้ำให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัย รวมทั้งสูบน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติเข้าสู่แหล่งเก็บกักเพื่อเติมน้ำให้กับแหล่งน้ำชุมชน พร้อมทั้งมีการจ้างงานเกษตรกรเพื่อสร้างรายได้ในช่วงหน้าแล้ง และ 4.แผนงานด้านการฟื้นฟู โดยดำเนินการตรวจสอบและซ่อมแซมความเสียหายของเครื่องมือและอุปกรณ์ ระบบโทรมาตร CCTV และระบบเตือนภัยล่วงหน้า


ส่วนแผนงานสำหรับแหล่งน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้มีการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลและแผนการช่วยเหลือ ประกอบด้วย 1.การจัดเตรียมข้อมูลและสถานการณ์น้ำบาดาลของประเทศ โดยปัจจุบันประเทศไทยมีปริมาณน้ำบาดาลที่กักเก็บ 1.13 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ปริมาณการเพิ่มเติมน้ำบาดาลทั้งหมดต่อปี 73,000 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาได้ต่อปี 41,000 ล้าน ลบ.ม. และปริมาณการใช้น้ำบาดาลทั้งด้านอุปโภค บริโภค การเกษตร และอุตสาหกรรมต่อปี 14,800 ล้าน ลบ.ม. 2.การเตรียมความพร้อมอุปกรณ์และเครื่องจักรเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัย 3.เร่งพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตร 3,888 แห่ง 3,938 บ่อ ปริมาณน้ำบาดาลที่ใช้ประโยชน์รวม 148 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี ประชาชนได้รับประโยชน์ 368,940 ครัวเรือน พื้นที่ได้รับประโยชน์ 89,300 ไร่ ซึ่งขณะนี้ดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาลเสร็จไปแล้ว 1,069 บ่อ คิดเป็นร้อยละ 27.15

4.การดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามแผนงานปีงบประมาณ 2560 ให้เกิดความต่อเนื่อง โดยตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2559 - 13 มี.ค. 2560 ได้ดำเนินการไปแล้ว ประกอบด้วย การแจกจ่ายน้ำ 3,200,000 ลิตร การเป่าล้างบ่อน้ำบาดาล 99 บ่อ การซ่อมเครื่องสูบ 29 เครื่อง การซ่อมระบบประปา 14 ระบบ และ 5.การดำเนินโครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเน้นต่อยอดบ่อน้ำบาดาลที่มีศักยภาพ เหมาะสมในการอุปโภคบริโภคและการเกษตร โดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำลงในบ่อ พร้อมติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อสูบน้ำเข้าระบบกรองและสูบขึ้นหอถังสูงก่อนกระจายน้ำไปยังพื้นที่เกษตรกรรม และส่งอีกส่วนหนึ่งผ่านเข้าระบบปรังปรุงคุณภาพน้ำบาดาลเพื่อบริโภค ซึ่งจะช่วยให้แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำของประชาชนที่อยู่นอกเขตชลประทาน เพิ่มพูนรายได้จากภาคเกษตร ช่วยลดการย้ายถิ่นฐาน และยังเป็นการสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดอีกด้วย

“เวลานี้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน ได้ร่วมกันวางแผนงานและมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการออกปฏิบัติการดูแลประชาชนในช่วงฤดูแล้งที่กำลังจะมาถึง เพื่อให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด โดยเฉพาะการทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภคอย่างทั่วถึงทั้งประเทศ จึงขอให้ประชาชนมั่นใจ แต่ในโอกาสเดียวกันนี้ก็อยากขอความร่วมมือจากประชาชน ร่วมกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและประหยัด เพื่อลดความเสี่ยงจากผลกระทบไปพร้อมๆ กัน” รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าว.

ทส.กางแผนปฏิบัติการสกัดภัยแล้ง มุ่งดูแลประชาชนเข้าถึงน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคและบริโภค ให้ได้รับผลกระทบน้อยสุด วอนใช้น้ำอย่างประหยัดมีคุณค่า... 22 มี.ค. 2560 18:39 22 มี.ค. 2560 19:25 ไทยรัฐ