วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรมวิชาการเกษตรเร่งเก็บตัวอย่างน้ำ เตรียมหนุนเกษตรกรเข้าระบบ GAP

กรมวิชาการเกษตร ทำความเข้าใจเกษตรกรสมัครเข้าระบบ GAP ชี้แปลงอยู่ใกล้แหล่งน้ำที่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนสารพิษ เตรียมส่งเจ้าหน้าที่สุ่มเก็บตัวอย่างน้ำมาวิเคราะห์ หากพบไม่มีสารปนเปื้อน พร้อมให้การรับรองทันที...

เมื่อวันที่ 22 มี.ค. นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยถึงกรณีที่กรมวิชาการเกษตรได้แจ้งยกเลิกการทำใบรับรองพืชผลทางการเกษตร มาตรฐานการผลิตสินค้าทางการเกษตร (GAP) ของเกษตรกรที่ปลูกพืชผักและผลไม้บริเวณพื้นที่ได้รับผลกระทบจากสารพิษปนเปื้อนในแหล่งน้ำใต้ดินจากโรงงานกำจัดกากขยะอุตสาหกรรม บ.แวกซ์กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ ว่า เนื่องจากมีรายงานการตรวจสอบตัวอย่างน้ำผิวดินบริเวณบริษัทดังกล่าว พบการปนเปื้อนของสารอินทรีย์ระเหยง่าย ในบริเวณที่ติดกับโรงงานและบริเวณที่อยู่ใต้โรงงานในระยะประมาณ 500 เมตร นั้นไม่เป็นความจริง เนื่องจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี กรมวิชาการเกษตร ได้รับมอบผลการเตรียมความพร้อมเบื้องต้นของแปลงที่พร้อมตรวจรับรอง GAP จากกรมส่งเสริมการเกษตรโดยเป็นแปลงที่อยู่ระหว่างการรับรอง 10 แปลง เป็นแปลงที่เกษตรกรรับทราบว่าไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของระบบ 25 แปลง และอีก 4 แปลงเป็นส่วนที่มีความเสี่ยง เนื่องจากเกษตรกรใช้น้ำจากแหล่งที่ระบุ

“กรมวิชาการเกษตรได้ดำเนินการชี้แจงทำความเข้าใจกับเกษตรกรทั้ง 4 รายแล้ว และได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ดำเนินการสุ่มตัวอย่างน้ำในพื้นที่ทั้ง 2 จุด ซึ่งถือเป็นพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อน เพื่อส่งห้องปฏิบัติการตามที่มาตรฐานกำหนดอีกครั้งเพื่อพิสูจน์ว่าคุณภาพน้ำมีการปนเปื้อนหรือมีสิ่งที่เป็นอันตรายต่อผลิตผล GAP จริงหรือไม่ หากผลการตรวจสอบพบว่าแหล่งน้ำเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดและมีความปลอดภัยกับผลิตผล จะดำเนินการแจ้งให้เกษตรกรทราบเพื่อยื่นขอรับรอง GAP ได้”  อธิบดีกรมวิชาการเกษตรกล่าว

ขณะที่กรมควบคุมมลพิษ มีหนังสือที่ ทส.0307/79 วันที่ 5 มกราคม 2560 รายงานผลการตรวจสอบตัวอย่างน้ำผิวดินบริเวณรอบนอกโรงงานของบริษัท บ.แวกซ์กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 พบการปนเปื้อนของสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ในบริเวณที่ติดกับโรงงานและบริเวณที่อยู่ใต้โรงงานในระยะประมาณ 500 เมตร โดยขอให้จังหวัดราชบุรีแจ้งเตือนประชาชนให้ระงับการนำน้ำที่มีการปนเปื้อนมาใช้ในการบริโภค เพราะอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน และผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้มีหนังสือที่ รบ 0017 .1/63380 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 แจ้งไปยังหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องและมีการสั่งการเป็นลำดับ.

กรมวิชาการเกษตร ทำความเข้าใจเกษตรกรสมัครเข้าระบบ GAP ชี้แปลงอยู่ใกล้แหล่งน้ำที่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนสารพิษ เตรียมส่งเจ้าหน้าที่สุ่มเก็บตัวอย่างน้ำมาวิเคราะห์ หากพบไม่มีสารปนเปื้อน พร้อมให้การรับรองทันที... 22 มี.ค. 2560 18:03 22 มี.ค. 2560 21:16 ไทยรัฐ