วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ปปง.ให้ผู้เสียหายคดี ‘แคลิฟอร์เนียว้าว’ ยื่นแบบคุ้มครองฯ ก่อน 14 เม.ย.

ปปง.ให้ผู้เสียหายคดี ‘แคลิฟอร์เนียว้าว’ ยื่นแบบคุ้มครองฯ ก่อน 14 เม.ย.

  • Share:

สำนักงาน ปปง. เปิดให้ผู้เสียหายในคดี “แคลิฟอร์เนียว้าว” ยื่นแบบคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายที่ ปปง. ก่อนวันที่ 14 เมษายนนี้ (ในวันและเวลาราชการ)

เมื่อวันที่ 22 มี.ค.60 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ขอแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับคดี บริษัท แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ CAWOW ว่า ตามที่ ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 134 ตอนพิเศษ 81 ง หน้า 21 ลงวันที่ 16 มีนาคม เผยแพร่ ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ สํานักงาน ปปง. เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคําร้องขอคุ้มครองสิทธิจากการกระทําความผิดมูลฐาน มีรายละเอียดระบุว่า ด้วยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 ให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดรายบริษัท แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กซ์พีเรียนซ์ จํากัด (มหาชน) กับพวก ไว้ชั่วคราว จํานวน 5 รายการ พร้อมดอกผล มีกําหนดไม่เกิน 90 วัน (เก้าสิบวัน) อาศัยอํานาจตามความในข้อ 4 แห่งระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิ ของผู้เสียหายในความผิดมูลฐานตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2559 จึงขอให้ผู้เสียหายที่ได้รับความเสียหายในทางทรัพย์สินจากการกระทําความผิดมูลฐานในรายคดีข้างต้น และไม่อาจดําเนินการเพื่อขอคืนทรัพย์สินหรือชดใช้คืนความเสียหายดังกล่าวได้ตามกฎหมายอื่นหรือดําเนินการตามกฎหมายอื่นแล้วแต่ไม่เป็นผล ยื่นคําร้องพร้อมหลักฐานแสดงรายละเอียดแห่งความเสียหาย และจํานวนความเสียหายที่ได้รับ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สํานักงาน ปปง. ภายในกําหนดเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา นั้น

สำนักงาน ปปง. ขอแจ้งให้ประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากการสมัครเป็นสมาชิกบริษัทแคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กพีเรียนซ์ จำกัด (มหาชน) เดินทางมายื่น “แบบคำร้องเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไปคืนหรือชดใช้ให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน” พร้อมหลักฐานที่สามารถระบุความเป็นสมาชิก หลักฐานแสดงรายละเอียดแห่งความเสียหายหรือจํานวนความเสียหายด้วยตนเอง ภายในวันที่ 14 เมษายน 2560 ในวันและเวลาราชการ ณ กองสื่อสารองค์กร ชั้น 1 สำนักงาน ปปง. สะพานหัวช้าง เนื่องจากภายหลังการยื่นแบบคำร้องฯ ผู้เสียหายต้องพบพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. เพื่อบันทึกถ้อยคำเพื่อยืนยันความเสียหายดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการยื่นแบบคำร้องฯ

สำหรับประชาชนที่ได้รับความเสียหายสามารถดาวน์โหลดคำร้องดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th และกรอกข้อมูลรายละเอียดเบื้องต้นก่อนเดินทางมายื่นที่สำนักงาน ปปง. ในวันและเวลาดังกล่าว สำหรับประชาชนที่ได้รับความเสียหายที่เคยมายื่นแบบคำร้องขอคุ้มครองฯ ดังกล่าวแล้ว ขอให้เดินทางมาบันทึกถ้อยคำเพื่อยืนยันความเสียหายด้วยตนเองกับพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. ภายในวันที่ 14 เมษายน 2560 ในวันและเวลาราชการ ณ กองสื่อสารองค์กร ชั้น 1 สำนักงาน ปปง. สะพานหัวช้าง หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ สายด่วน ปปง. 1710 ในวันและเวลาราชการ.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้