วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตายเยอะอันดับสองของโลก ลุงตู่จัดเต็ม ม.44 เน้นความปลอดภัยในการใช้รถ

ท้องถนนที่เต็มไปด้วยภัยอันตรายจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ในประเทศไทยทำให้จำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงติดอันดับสองของโลก เป็นสถิติที่ชี้ให้เห็นถึงการขับรถของพวกเราได้เป็นอย่างดี การไม่ใส่ใจหรือให้ความสำคัญกับกฎจราจรทำให้คนไทยต้องพบกับตัวเลขความสูญเสียบนถนนสูงลิบติดอันดับต้นๆ ของโลกซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง การแก้ไขปัญหาใหญ่ดังกล่าว รัฐบาล คสช. นั้นเล็งไปที่การบังคับใช้กฎหมายจราจรให้มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้น ขับรถต้องรัดเข็มขัดนิรภัยทั้งคนขับและผู้โดยสารไม่ว่าจะนั่งหน้าหรือนั่งหลัง คนที่โดนใบสั่งแต่ไม่ยอมไปเสียค่าปรับจะไม่สามารถต่อทะเบียนได้แถมยังโดนส่งฟ้องศาลโดยเฉพาะโดนตรวจจับเรื่องการขับเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการสอบใบขับขี่ที่จะต้องอบรมบ่มนิสัยผลิตนักขับหน้าใหม่ที่มีคุณภาพมากขึ้น มีการขับขี่ที่ปลอดภัยและใส่ใจต่อกฎจราจรอย่างเคร่งครัด

การรัดเข็มขัดนิรภัยทุกตำแหน่งนั้นในยุโรปและอเมริกาเป็นกฎหมายจราจรที่ถูกบังคับใช้อย่างเข้มงวดกวดขัน หากเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจพบว่าใครคนใดคนหนึ่งในรถนั้นไม่รัดเข็มขัดนิรภัย คนขับรถจะต้องโดนจับปรับชนิดเห็นค่าปรับแล้วสะดุ้งกันสุดตัว รวมถึงกฎหมายควบคุมความเร็วในบางประเทศที่ปรับหนักหลายหมื่นบาทหากใช้ความเร็วเกินกว่าที่กำหนดมากๆ ยิ่งขับเร็วมากเท่าไรก็ยิ่งปรับหนักมากเท่านั้น

สำหรับประเทศไทย ไม่ว่า คสช. จะทำอะไรให้เกิดสิ่งที่ดีๆ ในช่วง 3 ปีมานี้ก็มักจะมีพวกเสือหิวหมาโหยหรือสื่อกระสือขายวิญญาณคอยตัดแข้งตัดขาเตะถ่วงตลอดเวลาเข้าทำนองมือไม่พายยังเอาเท้าราน้ำ สมัยที่พวกพ้องตัวเองเคยมีอำนาจคับฟ้าก็ไม่เคยคิดจะทำอะไรให้ดีขึ้นกว่าที่เคยเป็นมา นักโกงเมืองบางคนก็เอาแต่หาทางทุจริตคอร์รัปชันกันจนบ้านเมืองแทบจะไปไม่รอด พอสูญเสียอำนาจจากการบริหารงานที่เละเทะเลอะเทอะก็อ้างไปถึงความไม่เป็นประชาธิปไตย ไม่มีความยุติธรรม โดนกลั่นแกล้ง แล้วจะพาออกทะเลอีกครั้งด้วยการลากไปเลือกตั้งท่าเดียวโดยที่ไม่ได้มองเหตุการณ์บ้านเมืองในขณะนี้ว่ากำลังอยู่ในสภาวะใด ขณะเดียวกัน บ้านเมืองที่ตกอยู่ภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลเผด็จการทหารมานาน 3 ปีกลับสงบเรียบร้อยต่างคนต่างก้มหน้าก้มตาทำมาหากินและร่วมมือกันพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นนับสิบๆ ปีมาแล้ว มีแต่พวกที่โหยหาประชาธิปไตยปลอมๆ เท่านั้นที่เดือดร้อนแสนสาหัสเนื่องจากอดอยากปากแห้งไม่มีจะกินจะใช้เหมือนอย่างเคย!! ลองไปนึกย้อนดูเอาเองว่าประเทศไทยนั้นผ่านอะไรมาบ้างตั้งแต่ปี 2543-2557 ก่อนจะมาถึงปี 2560 จะรีบเร่งเลือกตั้งทั้งที่ยังไม่สะเด็ดน้ำเพื่อเอาพวกสูบเลือดเข้ามาอีกก็ตามใจ

วันที่ 21 มีนาคม 2560 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 14/2560 เรื่องมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก โดยที่ปัจจุบันมีผู้ขับขี่รถหรือเจ้าของรถที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกจํานวนมาก โดยมีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงและเพิกเฉยต่อการบังคับใช้ทางกฎหมาย ซ้ำยังปรากฏว่ามีการกระทําความผิดดังกล่าวซ้ำอีกในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งความสงบเรียบร้อยของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน จึงจําเป็นต้องปรับปรุงกลไกและกําหนดมาตรการทางกฎหมายเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมาย อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูประบบการคมนาคมขนส่งและความสงบเรียบร้อยของสังคมโดยรวม

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 14/2560 เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก 21 มี.ค. 60 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 14/2560 เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก" ผู้ขับขี่รถยนต์ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งในขณะขับขี่รถยนต์ และต้องจัดให้คนโดยสารรถยนต์รัดร่างกายไว้กับที่นั่งด้วยเข็มขัดนิรภัยขณะโดยสารรถยนต์ และคนโดยสารรถยนต์ดังกล่าวต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งในขณะโดยสารรถยนต์ด้วย"

" (ง) ในกรณีที่เจ้าของรถไม่ชำระค่าปรับที่ค้างชำระหรือชำระไม่ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนดใน (ก) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งนายทะเบียนให้งดการออกเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีสำหรับรถคันนั้น และแจ้งให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจต่อไป"

ในกรณีที่ผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถผู้ใดเห็นว่า ตนมิได้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับรถนั้น ให้ทําหนังสือโต้แย้งข้อกล่าวหานั้นภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากนายทะเบียนตาม (ก) ส่งไปยังสถานที่ที่ระบุไว้ในใบสั่งหรือสถานที่ที่ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ การทําหนังสือโต้แย้งให้ใช้วิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับหรือสํานักงานตํารวจแห่งชาติจะกําหนดวิธีการอื่นใดด้วยก็ได้

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานจราจรได้รับหนังสือโต้แย้งตามวรรคสอง หากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานจราจรยังคงยืนยันและเห็นสมควรดําเนินคดีต่อผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถผู้นั้น ให้ส่งเรื่องไปยังพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินการฟ้องต่อศาลต่อไป แล้วแจ้งผลให้ผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถทราบ เมื่อได้มีการชําระค่าปรับครบถ้วนถูกต้องแล้ว ให้คดีเป็นอันเลิกกัน และในกรณีที่มีการเรียกเก็บใบอนุญาตขับขี่ไว้ ให้ผู้ขับขี่นําหลักฐานการชําระค่าปรับไปขอรับใบอนุญาตขับขี่คืนจากพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เรียกเก็บ ทั้งนี้ ในระหว่างที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตขับขี่คืน ให้ถือว่าหลักฐานแสดงการชําระค่าปรับเป็นใบแทนใบอนุญาตขับขี่มีกําหนดสิบวันนับแต่วันที่ชําระค่าปรับ การรับชําระและการนําส่งเงินค่าปรับให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบกกําหนดเงินที่ได้รับตามวรรคหนึ่ง

(2) (ก) ให้อธิบดีกรมการขนส่งทางบกหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย หักไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานในอัตราร้อยละห้าของจํานวนเงินที่ได้รับ โดยให้นําไปใช้จ่ายได้เช่นเดียวกับเงินงบประมาณตามระเบียบที่อธิบดีกรมการขนส่งทางบกกําหนด ส่วนเงินที่เหลือให้นําส่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ การดําเนินการใดๆ ของพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนตามมาตรานี้ สามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใดตามที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบกกําหนด”

ข้อ 4 บทบัญญัติในมาตรา 141/1 แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งนี้ มิให้ใช้บังคับกับใบสั่งที่เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ออกให้ ก่อนวันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับ โดยให้นําบทบัญญัติในมาตรา 141 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2535 ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับ มาใช้บังคับกับใบสั่งดังกล่าวข้อ 5 ในกรณีเห็นสมควรนายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีอาจเสนอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําสั่งนี้ได้ข้อ 6 คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป.


สั่ง ณ วันที่ 21 มีนาคม พุทธศักราช 2560
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

อาคม รวมสุวรรณ
E-Mail chang.arcom@thairath.co.th
Facebook https://www.facebook.com/chang.arcom
https://www.facebook.com/ARCOM-CHANG-Thairath-Online-525369247505358/

มาแล้ว ม.44 แก้ปัญหาจราจรและความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนน นั่งรถเบาะหลังต้องคาดเข็มขัด โดนใบสั่งแล้วไม่ยอมจ่าย ต่อภาษีไม่ได้แถมโดนส่งฟ้องศาลนะจ๊ะ 22 มี.ค. 2560 11:13 19 เม.ย. 2560 13:20 ไทยรัฐ