วันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
นายกราชบัณฑิต

นายกราชบัณฑิต

โดย ซี.12
23 มี.ค. 2560 05:01 น.
  • Share:

ขุมสมองคลังปัญญาของเมืองไทยมีอยู่ที่ ราชบัณฑิตยสภา ซึ่งมีวิสัยทัศน์ว่า เป็นสถาบันหลักของเครือข่ายทางปัญญาแห่งชาติ และเป็นองค์การพัฒนาความรู้ที่สามารถเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ

อีกไม่นานวันนักจะมีการเปลี่ยนแปลงคณะผู้บริหารราชบัณฑิตยสภาตามวาระ โดยมีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกราชบัณฑิตยสภาและอุปนายกราชบัณฑิตยสภา ออกมาแล้วว่า

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ปกรณ์ อดุลพันธุ์ เป็นนายกราชบัณฑิตยสภา ศาสตราจารย์อุดม วโรตม์สิกขดิตถ์ เป็นอุปนายกราชบัณฑิตยสภา คนที่ 1 และศาสตราจารย์สมบูรณ์ สุขสำราญ เป็นอุปนายกราชบัณฑิตยสภา คนที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 11 เมษายน 2560 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 8 เมษายน 2558 นั้น

เนื่องจาก นายกราชบัณฑิตยสภาและอุปนายกราชบัณฑิตยสภาดังกล่าว ได้ดำรงตำแหน่งมาจะครบกำหนดตามวาระในวันที่ 11 เมษายน 2560 และในการประชุมราชบัณฑิตยสภา ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ที่ประชุมได้พิจารณาคัดเลือกราชบัณฑิตเพื่อแต่งตั้งเป็นนายกราชบัณฑิตยสภาและอุปนายกราชบัณฑิตยสภา รวม 3 รายดังนี้

1. นางโสภา ชูพิกุลชัย ชปีลมันน์ เป็น นายกราชบัณฑิตยสภา 2. นายนิพนธ์ ทรายเพชร เป็น อุปนายกราชบัณฑิตยสภา คนที่ 1 3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณศรีสุรางค์ พูลทรัพย์ เป็น อุปนายกราชบัณฑิตยสภา คนที่ 2 และได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไปแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกราชบัณฑิตยสภาและอุปนายกราชบัณฑิตยสภาทั้ง 3 ราย ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2562

ก่อนหน้านี้ เมื่อเดือนมกราคม 2560 มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ทิศนา แขมมณี เป็นราชบัณฑิต ประเภทวิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชา ศึกษาศาสตร์ มาตรฐานและคุณภาพทางการศึกษา สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณสมพล พงศ์ไทย เป็นราชบัณฑิต ประเภทวิชาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา สำนักวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2559เป็นต้นไป

ข้อมูลจากวิกิพีเดีย ระบุว่าสมาชิกของราชบัณฑิตยสภา มี 3 ประเภท คือ ภาคีสมาชิก ผู้ทรงคุณ วุฒิในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่สมัครเข้าทำการร่วมกับราชบัณฑิตยสภา และราชบัณฑิตยสภาได้รับสมัครเป็นภาคีสมาชิกของสำนักใดสำนักหนึ่งแล้ว จำนวนภาคีสมาชิกมีจำกัดได้ไม่เกิน 160 คน แบ่งเป็น สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง 40 คน สำนักวิทยาศาสตร์ 80 คน สำนักศิลปกรรม 40 คน ปัจจุบันมีภาคีสมาชิก 74 คน

ราชบัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง โดยราชบัณฑิตจากทุกสำนักจะเป็นผู้คัดเลือกจากภาคีสมาชิก แล้วนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง มีได้จำกัดจำนวน ปัจจุบันมีราชบัณฑิตจำนวน 83 คน

ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ซึ่งนายกรัฐมนตรี โดยคำแนะนำของราชบัณฑิตยสภา ได้นำความกราบ บังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง โดยไม่จำกัดจำนวนปัจจุบันมีราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 3 คน

แต่งตั้งนายกราชบัณฑิตซึ่งมีการหมุนเวียนกันทุก 2 ปี จากแต่ละสำนักจะนำมาเสนอต่อไป.

“ซี.12”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้